The Institute for Fundamental Study (IF) · The Tah Poe Academia Institute (TPTP) · Naresuan University

Purposes

  1. เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ที่ใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาการเรียนการสอน และสร้างองค์ความรู้ขั้นสูง และสร้างผลงานวิจัยคุณภาพสูงระดับนานาชาติ

  2. เป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาฟิสิกส์ทฤษฎีหรือสาขาวิชาที่ใช้กระบวนวิธีทางฟิสิกส์ทฤษฎี

  3. เป็นสถาบันฝึกอบรมนักวิจัยระดับหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Training School) ในสาขาวิชาฟิสิกส์ทฤษฎีหรือสาขาวิชาที่ใช้กระบวนวิธีทางฟิสิกส์ทฤษฎี

  4. เป็นสถาบันที่เปิดหลักสูตรเสริมแก่นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทของมหาวิทยาลัยนเรศวรและจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในสาขาวิชาฟิสิกส์ทฤษฎี

  5. ดูแลและธำรงการศึกษาฟิสิกส์ที่แท้จริงโดยเผยแพร่องค์ความรู้ทางกระบวนทัศน์แบบ “โครงสร้างเชิงทฤษฎี” แก่ผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษาฟิสิกส์ในทุกระดับ

  6. สร้างเครือข่ายกับสถาบันทางด้านฟิสิกส์และฟิสิกส์ทฤษฎีทั้งภายในและภายนอกประเทศ

  7. เผยแพร่ความรู้และกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์และตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และโลกทัศน์ของประชาชน