The Institute for Fundamental Study (IF) · The Tah Poe Academia Institute (TPTP) · Naresuan University

M.S. (Theoretical Physics) with M.TP.

(English Program)

วท.ม. (ฟิสิกส์ทฤษฎี) และ มหาบัณฑิตแห่งสถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์ฯ (M.TP.)

[M.S. Theoretical Physics Prospectus]

M.S. Application Form Thai English สมัคร online Online Application l Scholarship Application From l M.S. Brochure l มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

 • หลักสูตรไม่มุ่งเน้นให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้เข้าสู่วงวิชาการจักรวาลวิทยาหรือฟิสิกส์ทฤษฎีพลังงานสูงแต่เพียงเท่านั้น หากแต่คาดหวังว่าผู้เรียนสำเร็จการศึกษาจะมีพื้นฐาน ฟิสิกส์สายแข็ง ในการนำไปต่อยอดระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาทดลองหรือประยุกต์อื่นๆได้ด้วยเช่น ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ เคมีเชิงฟิสิกส์ ฟิสิกส์ของแข็งและวัสดุศาสตร์ ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ฟิสิกส์เลเซอร์และทัศนศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า โทรคมนาคม คณิตศาสตร์ประยุกต์ วิศวกรรมการเงิน และสาขาอื่นๆ
 • ซ่อมสร้างพื้นฐานความรู้ระดับปริญญาตรีของผู้สำเร็จการศึกษาฟิสิกส์จากระบบการศึกษาไทย ให้ผู้สำเร็จปริญญาตรีได้มีโอกาสแก้ตัวกับการไม่ตั้งเรียนอย่างเต็มที่ในชั้นปริญญาตรี เผื่อว่าผู้เรียนอาจได้เป็นอาจารย์ที่ต้องสอนรายวิชาเหล่านี้ระดับปริญญาตรีในอนาคตจะได้ถ่ายทอดด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง
 • ให้ความรู้ต่อยอดระดับสูงขึ้นกว่าปริญญาตรีอีกระดับหนึ่ง
 • เน้นการเรียนรายวิชาที่ครอบคลุมองค์ความรู้ทางทฤษฎีฟิสิกส์ใน แนวกว้าง เพื่อเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือทางฟิสิกส์ทฤษฎีทุกๆ ด้านให้กับผู้เรียน
 • วิทยานิพนธ์ปริญญาโทฟิสิกส์ทฤษฎีไม่เน้นความเป็นเลิศทางการวิจัยระดับสูง หากแต่ เน้นการสำรวจสาขาวิจัยต่างๆ ในลักษณะ survey และเน้นเตรียมพื้นฐานให้แน่น เพื่อความพร้อมในการต่อยอดในระดับ ป. บัณฑิตชั้นสูง และ ปริญญาเอก
 • ผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่เป็นวิทยานิพนธ์บังคับด้วยเกณฑ์ไม่สูงคือให้ตีพิมพ์ในประเทศในวารสารควอไทล์ 1 ของ TCI หรือบทความฉบับเต็มที่ Siam Physics Congress ตามปรัชญาของหลักสูตรที่เน้นการเตรียมพื้นฐานให้แน่นและได้การสำรวจสาขาวิชาการที่ตนเลือกในระดับ survey

ข้อแตกต่างของหลักสูตรนี้กับหลักสูตร วท.ม.(ฟิสิกส์) ของภาควิชาฟิสิกส์ในคณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในระบบอเมริกันคือในหลักสูตร วท.ม.(ฟิสิกส์ทฤษฎี) มีทุกรายวิชาที่ต่อยอดความรู้จากหลักสูตรปริญญาตรีเพียงหนึ่งขั้น (จึงไม่มีรายวิชาที่ต่อกันสองรายวิชาเช่น Quantum Mechanics I และ Quantum Mechanics II) และเน้นการเรียนรู้ครอบคลุมศาสตร์ฟิสิกส์ทฤษฎีทั้งหมดในแนวกว้าง (ก่อนที่จะได้เรียนขั้นสูงในระดับ High. Grad. Dip.) และย้ำความและขยายแนวคิดเชิงทฤษฎีที่เคยเรียนมาบ้างแล้วในชั้นปริญญาตรี และนอกจากคุณวุฒิ วท.ม. (ฟิสิกส์ทฤษฎี) ของมหาวิทยาลัยนเรศวรแล้วผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับคุณวุฒิ มหาบัณฑิตแห่งสถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์ฯ (M.TP.) ตามธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดมาของสถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์ฯอีกด้วย

เงื่อนไขการรับเข้าศึกษา (ที่สำคัญ)

 • สำเร็จปริญญาตรีสาขาฟิสิกส์ หรือ สาขาครูฟิสิกส์ หรือ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น คณิตศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์
 • สอบผ่านการสัมภาษณ์ความรู้พื้นฐานในวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ระดับปริญญาตรี

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ jirachayach@nu.ac.th โทรศัพท์ 0-5596-8736

++++

IF’s Master of Science Program in Theoretical Physics admitted its first class in August 2014. The 2018 admission is open in both 1st and 2nd semesters. Here are some information:

 • The program is given in English.
 • Broaden general aspects of basics of theoretical physics prior to advanced topics
 • Coursework and thesis work (แผน ก2 เรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)
 • Ideal as a preparation step for advanced courses in the High. Grad. Dip. (Quantum Fields, Gravitation and Cosmology) or Ph.D. program
 • Two years (four-semester program)
 • Preliminary degrees: Bachelor degree in Physics, Mathematics, Applied Physics and Engineering
 • Classes run on weekdays.
 • Admission twice a year both in the first semester and second semester
 • Tuition fee is 32500 THB/semester. (130,000 THB in total) (excl. the viva voce exam)

Compulsory Courses: (each lecture is 50 minutes) (24 credits)

 1. 897501 Mathematical Methods of Physics (45 lectures)
 2. 897504 Differential Equations and Dynamical Systems (45 lectures)
 3. 897511 Equilibrium Thermodynamics and Phase Transitions (45 lectures)
 4. 897513 Equilibrium Statistical Mechanics and Kinetic Theory (45 lecures)
 5. 897521 Waves and Fluid Dynamics (45 lectures)
 6. 897561 Classical Dynamics (45 lectures)
 7. 897562 Classical Electrodynamics (45 lectures)
 8. 897564 Non-Relativistic Quantum Mechanics (45 lectures)

Elective Courses: (15 lectures: 1 credit) (at least 4 credits - select at least 2 courses)

 1. 897503 Green’s Functions and Propagation (30 lectures)
 2. 897505 Numerical Methods in Physics (30 lectures)
 3. 897523 Signals and Systems (30 lectures)
 4. 897533 Introduction to Complex Networks Theory (30 lectures)
 5. 897551 Special Relativity (30 lectures)
 6. 897563 Classical Field Theory (30 lectures)
 7. 897565 Relativistic Quantum Mechanics (30 lectures)
 8. 897566 Quantum Mechanics and Path Integrals (30 lectures)
 9. 897571 Introduction to Cosmology (30 lectures)

M.S. Thesis: (12 credits)

 1. 897591 Thesis I, Type A 2 (6 credits)
 2. 897592 Thesis II, Type A 2 (6 credits)

Compulsory Non-Credits Weight: (4 credits)

 1. 897500 Research Methodology in Science and Technology (3 credits)
 2. 897599 Seminar (1 credits)

The Master Degree of the Tah Poe Academia Institute (M.TP.) will be awarded upon M.S.(Theoretical Physics) graduates. The M.TP. degree is unofficial remarking the graduands who were once in-house Masters degree students at IF and are able to pass Master degree viva examination conducted by IF’s Tapaian Masters.

Lists of preliminary reading

 • Classical Electrodynamics (D.J. Griifiths)
 • Quantum Mechanics (D.J. Griifiths)
 • Classical Dynamics (Thornton)

Applicants should hold a degree majoring in Physics, Applied Physics, Physics Education, Mathematics, Applied Mathematics or Engineerings.


(* last update: Feb 2018: Dr. B. Gumjudpai: Chairman)

For Archival: มคอ.2 หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ทฤษฎี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 l ค่าธรรมเนียมการศึกษานิสิตก่อนปีการศึกษา 2560 l ค่าธรรมเนียมการศึกษานิสิตตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 Overseas prospective students please contact: buring@nu.ac.th for more information.