The Institute for Fundamental Study (IF) · The Tah Poe Academia Institute (TPTP) · Naresuan University

ขั้นตอนการดำเนินการโครงการบริการวิชาการ

AS

ระยะที่ 1 : วางแผนและข้ออนุมัติโครงการ

 • ประชุมวางแผนงาน ครั้งที่ 1
 • เขียนโครงการ และกำหนดการ
 • บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
 • บันทึกข้อความขออนุมัติยืมเงิน
 • บันทึกข้อความขอเชิญเป็นวิทยากร
 • บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์สถานที่ดำเนินโครงการ
 • ออกแบบโปสเตอร์/เว็บเพจ IF, NU /ไวนิลประชาสัมพันธ์
 • ออกแบบใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
 • เตรียมระบบรับสมัคร และชำระออนไลน์
 • บันทึกข้อความประชาสัมพันธ์โครงการ/สพป., สพม., โรงเรียน, FB, อีเมล์ และอื่นๆ
 • บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ใบเสร็จรับเงิน
 • บันทึกข้อความขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลา และพร้อมภาระงาน แนบรายชื่อผู้ปฏิบัตืงานนอกเวลา แนบสำเนาโครงการฯ

ระยะที่ 2 : จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

 • ประชุมว่างแผนงบประมาณ และฝ่ายงานครั้งที่ 2
 • บริหารงบประมาณ
 • จัดซื้อวัสดุโครงการ
 • จัดเตรียมเอกสารประกอบคำบรรยาย
 • จัดเตรียมป้ายชื่อ
 • จัดเตรียมของที่ระลึก/สติกเกอร์
 • จัดเตรียมแบบลงรายชื่อเข้าร่วมโครงการ
 • จัดเตรียมแบบประเมินโครงการ
 • ประงานงานอาหารกลางวัน
 • ประสานและจัดเตรียมอาหารว่าง
 • จัดเตรียมใบประกาศ
 • จัดเตรียมสถานที่ = โต๊ะ+เก้าอี้+กระดานดำ
 • จัดเตรียมสถานที่ = เครื่องเสียง+โปรเจคเตอร์+คอมพิวเตอร์
 • จัดเตรียมสถานที่ = กล้อง+วิดีโอ
 • จัดเตรียมสถานที่ = ชุดอุปกรณ์เตรียมอาหาร อาหารว่าง
 • จัดเตรียมสถานที่ = ชุดอุปกรณ์ปฏิบัติการทดลอง
 • จัดเตรียมพิธีการ = ไฟล์วิดีโดเปิดโครงการ+VDO+Powerpoint+อื่นๆ

ระยะที่ 3 : ดำเนินการโครงการ

 • ประชุมเตรียมโครงการ ครั้งที่ 3
 • ลงทะเบียน และตรวจสอบชื่อ-ที่อยู่ สำหรับออกใบเสร็จ
 • แจกเอกสารประกอบการสอน
 • พิธีการ
 • บันทึกภาพนิ่ง
 • บันทึกวิดีโอ
 • เตรียม และปฏิบัติการทดลอง
 • อาหารว่าง
 • อาหารกลางวัน
 • จัดพิมพ์ใบประกาศ
 • แจก และเก็บแบบประเมิน
 • เสร็จสิ้นโครงการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์/ทำความสะอาดและจัดสถานที่

ระยะที่ 4 : สรุปโครงการ

 • ประชุมสรุปงบประมาณ ครั้งที่ 4
 • บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย
 • แปรผล, วิเคราะห์ผล และสรุปผลจากแบบประเมิน
 • จัดทำรายงานสรุปโครงการ
 • บันทึกข้อความขอส่งสรุปรายการการดำเนินโครงการ
 • จัดทำหนังสือขอบคุณ
 • เผยแพร่ผลการดำเนินโครงการในรูปแบบต่างๆ ตามสื่อต่างๆ
 • ประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการ ครั้งที่ 5

ระยะที่ 5 : รายงายผลการดำเนินโครงการตลอดปีงบประมาณ

 • จัดทำสรุปงบประมาณการดำเนินโครงการตลอดปีงบประมาณ
 • บันทึกข้อความขอรายงานงบประมาณโครงการ
 • รวบรวมเอกสารประกอบโครงการ/เอกสารบรรยาย/สำเนาใบเสร็จ
 • จัดทำรูปเล่มรายงาน
 • บันทึกข้อความขอจัดส่งรูปเล่มรายงานโครงการ
 • จัดเก็บหลักฐานเข้าแฟ้มโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณตามหมวด