The Institute for Fundamental Study (IF) · The Tah Poe Academia Institute (TPTP) · Naresuan University

News Centre

Browse Chronologically?: Turn Off

2021

 • Announcement: Thursday, 14 October, 2021 |

  Why theoretical physics?

 • Announcement: Monday, 11 October, 2021 to Wednesday, 10 November, 2021 |

  The Institute for Fundamental Study (IF),Naresuan University 2/2564(2021) GRADUATE ADMISSIONS!
  วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ทฤษฎี ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 รับถึง วันที่ 10 พ.ย. 2564
  เปิดเรียน 22 พ.ย. 2564
  สมัครผ่านระบบ Online ข้อมูลหลักสูตร
  ติดต่อสอบถามฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 0-5596-8736

 • Announcement: Thursday, 13 May, 2021 to Friday, 18 June, 2021 |

  The Institute for Fundamental Study (IF), Naresuan University opening for Postdoctoral Researcher 3 position More information

  Qualification: Earned Ph.D. in Quantum Technology, Quantum Information or related field Deadline to receive applications is 18th June 2021 Submit your application through e-mail: if@nu.ac.th

 • Announcement: Friday, 7 May, 2021 to Thursday, 20 May, 2021 |

  The Institute for Fundamental Study (IF),Naresuan University 2021 GRADUATE ADMISSIONS!
  วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ทฤษฎี ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1/2564 รับถึง วันที่ 20 พ.ค. 2564 เปิดเรียน มิ.ย. 64 ภาคเรียนที่ 2/2564 รับถึง วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เปิดเรียน พ.ย. 64 สมัครผ่านระบบ Online ข้อมูลหลักสูตร
  ติดต่อสอบถามฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 0-5596-8736

  และเปิดรับสมัครเรียนต่อ ป.โท แบบสะสมหน่วยกิต โครงการสัมฤทธิบัตร ได้แล้วที่
  วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร 4 รายวิชาดังนี้
  สมัครเรียนวิชา 897511 อุณหพลศาสตร์สมดุล และการเปลี่ยนวัฏภาค
  สมัครเรียนวิชา 897513 กลศาสตร์เชิงสถิติสมดุลและทฤษฎีจลน์
  สมัครเรียนวิชา 897566 กลศาสตร์ควอนตัม และปริพันธ์ตามวิถี
  สมัครเรียนวิชา 897571 จักรวาลวิทยาขั้นต้น

 • Announcement: Friday, 30 April, 2021 |

  W3Schools.com

  ประกาศรับสมัครอาจารย์ ด้วย วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขางานวิจัย (Research Fields) ดังนี้

  • ควอนตัมรากฐาน (Quantum Foundations)
  • ทฤษฎีสารสนเทศเชิงควอนตัม (Quantum Information Theory)
  • ควอนตัมคอมพิวเตอร์ (Quantum Computation)

  1.2 วุฒิการศึกษาที่ผู้สมัครนำมายื่นสมัครต้องเป็นวุฒิการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.พ.

  1.3 หากมีความรู้ความชำนาญและมีประสบการณ์การสอนด้านฟิสิกส์ทฤษฎี หรือมีบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติจะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

  1.4 มีผลทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลคะแนนภาษาอังกฤษ รายละเอียดผลคะแนน ดังนี้

  • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ (ยกเว้น)
  • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ( TOEFL iBT : 60 – 78 , IELTS : 6.0 , CU-TEP : 70 , CEPT  : B2 )

  1.5 ผู้มีคุณสมบัติที่ได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ มีดังนี้

  • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอื่น ๆ นอกเหนือจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  • มีทักษะด้านการวิจัย
  • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
  • มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับนิสิต

  คุณสมบัติทั่วไป

  • ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามความในข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2543 โดยอนุโลม
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับวุฒิตามมาตรฐาน ก.พ.อ. และที่มหาวิทยาลัยกำหนด

  หลักฐานการสมัคร

  • แบบฟอร์มใบสมัคร
  • สำเนาใบปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัย ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ/หรือปริญญาเอก อย่างละ 1 ฉบับ
  • สำเนาใบ Transcript ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ/หรือปริญญาเอกอย่างละ 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาบัตรประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และไม่นานเกินกว่า 6 เดือน จำนวน 1 รูป
  • ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันสาขาเวชกรรมออกให้ไม่นานเกินกว่า 1 เดือน
  • หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)

  การสมัคร

  • ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ มายัง หน่วยบุคคล สำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
  • สอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 0 5596 8730
  • ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานมายังอีเมล if@nu.ac.th
  • ส่งเอกสารได้จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

  การพิจารณาคัดเลือก

  • สอบคัดเลือก โดยการสอบสัมภาษณ์หรือทดสอบการสอน เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นกับคณะกรรมการคัดเลือกของวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน
  • หากผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ข้อ 5.1 ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร
  • อนุมัติผลการคัดเลือกโดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร
 • Announcement: Tuesday, 20 April, 2021 |

  ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน รายละเอียดดังนี้

 • Announcement: Friday, 8 January, 2021 |

  ประกาศรับสมัครอาจารย์ ด้วย วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน จำนวน 2 อัตรา รายละเอียด ดังนี้ ทั้งนี้สมัครภายใน วันที่ 29 มกราคม 2564

 • Announcement: Friday, 8 January, 2021 |

  ประกาศรับสมัครอาจารย์ ด้วย วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน จำนวน 2 อัตรา รายละเอียด ดังนี้ ทั้งนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

2020

 • Other News: Wednesday, 23 September, 2020 |

  ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน โดยยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์ม ระหว่างวันที่ 21 - 30 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ กองกลาง ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี และประกาศการกำหนดขั้นตอน วิธีการ วัน เวลา สถานที่ในการเสนอชื่อและ หลักเกณฑ์การสรรหาดังเอกสารแนบนี้ ทั้งนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-5596-2392 หรือ 0-5596-2328

 • Announcement: Tuesday, 22 September, 2020 |

  Burin Gumjudpai resigned from IF on the 20th September 2020. He is now Adjunct Tapaian Master of the IF.

 • Other News: Friday, 31 July, 2020 |

  Burin Gumjudpai has recently been announced, on the 30 July 2020, to be the recipient of Richard Newbold Adams Medal as “an IAISAE honors for Integration of Natural and Social Sciences” at the International Conference on Thermodynamics 2.0, June 22-24, 2020 Massachusetts, USA for his work and contribution on thermodynamics formulation of economics. The awarding organization is the International Association for the Integration of Science and Engineering (IAISAE). For the first time, the IAISAE awards are established after two progenitors: Arthur Iberall (Natural Science), and Richard Newbold Adams (Social Science) and Burin is one of the two selected scholars. The other awardee is Prof. Bernard Guy of Mines Saint-Etienne, Institut Mines Télécom, France. 2020 IAISAE Honors for Integration of Natural and Social Sciences

  บุรินทร์ กำจัดภัย ถูกคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสองนักวิชาการที่ได้รับรางวัลในฐานะที่ได้มีส่วนในการ “Integrating of Natural and Social Sciences” จากผลงานวิจัย Thermodynamics Formulation of Economics ใน การประชุมวิชาการนานาชาติ Thermodynamics 2.0 ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2563 ณ รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา จาก the International Association for the Integration of Science and Engineering (IAISAE) โดยเป็นการจัดตั้งรางวัลนี้ขึ้นเป็นปีแรกสำหรับผู้ที่มีส่วนสำคัญในการหลอมรวมวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและสังคมศาสตร์เข้าด้วยกัน บุรินทร์ กำจัดภัย ได้รับรางวัล Richard Newbold Adams Medal และ Prof. Bernard Guy (Institut Mines Télécom, France) ได้รับรางวัล Arthur Iberall Medal โดยรางวัลได้ประกาศเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นี้บนเพจ 2020 IAISAE Honors for Integration of Natural and Social Sciences และพิธีส่งมอบรางวัลจะประกาศให้ทราบในภายหลัง

 • Other News: Wednesday, 29 July, 2020 |

  เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจิตรา สงวนสิน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณรงค์ฤทธิ์ มณีจิระปราการ พร้อมด้วย คณาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน ร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อน้อมรำลึกพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่าน ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • Other News: Tuesday, 30 June, 2020 |

  เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 15:30 น. ทีมงาน Freak LAB และ ทีมงานจาก spaceth.co ได้เข้าเยี่ยมชม วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน (IF) โดยทีมงานของ Freak LAB และ ทีมงานจาก spaceth.co นั้นเป็นคณะเยาวชนผู้ดำเนินการกิจการบริษัทเพื่อสังคม ซึ่งทางทีมงานดังกล่าวได้เข้าร่วมรับฟังการสรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน ตลอดจนได้ร่วมพูดคุยในประเด็นเกี่ยวกับปรัชญาฟิสิกส์และแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาวงการวิชาการทางวิทยาศาสตร์ของไทย สำหรับเยาวชนรุ่นใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์บุรินทร์ กำจัดภัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ฤทธิ์ มณีจิระปราการ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสกสรร สุขะเสนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน ได้ให้การรับรองการเยี่ยมชมในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมี ดร. ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร จากคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมคณะมาด้วยในครั้งนี้

 • Other News: Tuesday, 2 June, 2020 |

  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 รองศาสตราจารย์บุรินทร์ กำจัดภัย นักฟิสิกส์ทฤษฎีและจักรวาลวิทยาแห่งวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน สถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ให้สัมภาษณ์ กับทีมข่าวช่อง 3 ออนไลน์ เรื่อง “โลกคู่ขนาน” คนที่เหมือนคุณ ชีวิตเหมือนคุณ ในอีกสถานที่หนึ่ง เรื่องนี้มีจริงไหม?” อ่านต่อที่นี่

 • Other News: Thursday, 14 May, 2020 |

  รองศาสตราจารย์บุรินทร์ กำจัดภัย ได้มอบเงินบริจาคเข้ามูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน เป็นเงินมูลค่า 10,000 บาท เพื่อให้มูลนิธิสามารถนำไปดำเนินงานตามเจตนารมณ์ของมูลนิธิ ฯ ต่อไป โดยมี ดร.สุชาติ เมืองแก้ว เป็นผู้ดำเนินการรับมอบ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • Other News: Friday, 24 April, 2020 |

  มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน ได้มอบทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร จำนวน 2 ทุน เป็นเงินมูลค่า 260,000 บาท แก่ นายวรเชษฐ์ บุแก้ว และ นายพีรวัชร ศรีหลิ่ง นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์ทฤษฎี วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน เพื่อมุ่งหวังให้เยาวชนได้ศึกษาในหลักสูตรวิชาฟิสิกส์ทฤษฎี เพื่อประกอบอาชีพ และสามารถนำความรู้ไปพัฒนาวงการวิชาการของประเทศต่อไปในอนาคต โดยมีรองประธานกรรมการ มูลนิธิ ฯ ดร.สุชาติ เมืองแก้ว เป็นผู้ดำเนินการมอบ และร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม และ 24 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • Other News: Monday, 9 March, 2020 |
  อนุกรมคอลโลเควียมฟิสิกส์พิษณุโลก อนุกรม 3/2 (บรรยายภาษาไทย)
  ลำดับที่ 1: “From soft matter to physics of living systems”
  วิทยากร: ดร. วาที ศรีนิล (ภาควิชาฟิสิกส์ มน.)
  ลำดับที่ 2: “Freeman Dyson: Legendary scientist”
  วิทยากร: ผศ. ดร. สิขรินทร์ อยู่คง (IF)
  —————————————————
  ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าร่วมรับฟังโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น และในกิจกรรมจะมีขนมเบรกให้รับทานระหว่างรับฟังการบรรยาย และเนื่องจากสถานการณ์ COVID -19 นั้น เพื่อเป็นการป้องกันทั้งตนเองและผู้อื่น ขอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมแมสด้วยนะ

 • Other News: Monday, 9 March, 2020 |

  ภาพบรรยากาศโครงการ Applied Machine Learning with Python ที่จัดขึ้นระหว่างวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 7 - 8 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยโครงการเป็นลักษณะการบรรยายเชิงปฎิบัติการที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ฝึกการเขียนโปรแกรมไปด้วย โครงการได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสกสรร สุขะเสนา เป็นประธานเปิดโครงการ
   
  ผู้ที่มีความสนใจในการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมภาษา Python นั้น ในช่วงเดือนเมษายน ที่จะถึงนี้ IF ได้เปิดหลักสูตร โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใช้ Python หากท่านใดที่สนสามารถลงทะเบียนได้ที่ —> ลงทะเบียน 
 • Other News: Monday, 2 March, 2020 |

  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน ดำเนินการจัดกิจกรรม สัมมนาท่าโพธิ์ อนุกรม 45 ลำดับ 2 ในหัวข้อ “Integrability vs quasi-integrability: few examples” วิทยากรโดย Dr. Kumar Abhinav

 • Announcement: Friday, 31 January, 2020 |
  • ข้อมูลการดำเนินงานที่ถูกต้องของวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐานสำหรับใช้ประกอบการประเมินวิทยาลัยฯ ฉบับที่รวบรวมขึ้นโดย IF เพื่อเพิ่มเติมและหักล้างข้อมูลที่ใช้ประเมินวิทยาลัยที่ได้มาจากแหล่งข้อมูลของหน่วยงานส่วนกลางของมหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถดูได้จากไฟล์ [pdf] นี้ ข้อมูลนี้จัดทำเพื่อความโปร่งใสของ IF ต่อสาธารณชนและเพิ่อป้องกันการบิดเบือน บกพร่อง ของข้อมูลที่จะถูกรายงานใดๆอันอาจเกิดขึ้นได้จนอาจเกิดการนำข้อมูลที่ผิดไปสังเคราะห์ ตีความ และประเมินวิทยาลัยฯ ในที่สุด
 • Announcement: Friday, 31 January, 2020 |

  ประกาศเรื่องข้อมูลการดำเนินงานของวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐานและประเด็นเกี่ยวกับการประเมินการดำเนินงานของวิทยาลัยฯ

  ตามที่มีกระบวนการประเมินวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐานขึ้นโดยมหาวิทยาลัยนเรศวรนั้น วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐานขอให้ข้อมูลการดำเนินงานที่ถูกต้องของวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐานแก่สาธารณชน ข้อมูลนี้ได้รับการส่งมอบให้คณะกรรมการประเมินวิทยาลัยฯเพื่อใช้ประกอบการประเมินวิทยาลัยฯ โดยเป็นฉบับที่รวบรวมขึ้นโดยวิทยาลัยฯ เพื่อเพิ่มเติมและหักล้างข้อมูลที่ใช้ประเมินวิทยาลัยที่ได้มาจากแหล่งข้อมูลของหน่วยงานส่วนกลางของมหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้สนใจสามารถอ่านข้อมูลได้จากไฟล์ [pdf] นี้ วิทยาลัยฯ รวบรวมข้อมูลนี้ขึ้นเพื่อความโปร่งใสของวิทยาลัยฯต่อสาธารณชน และเพิ่อป้องกันการบิดเบือนข้อมูลและป้องกันความบกพร่องของข้อมูลที่จะถูกรายงานใดๆอันอาจเกิดขึ้นได้จนอาจเกิดการนำข้อมูลที่ผิดไปสังเคราะห์ ตีความ และประเมินวิทยาลัยฯ ในที่สุด

  ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2563
  บุรินทร์ กำจัดภัย
  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯฝ่ายยุทธศาสตร์

 • Other News: Tuesday, 7 January, 2020 |

  วันที่ 24 - 26 ธันวาคม 2562: วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน [IF] ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) จัดกิจกรรมโครงการระบบอินทีเกรเบิลเบื้องต้นสำหรับกลศาสตร์คลาสสิค เพื่อให้นักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการ เข้าใจถึงแนวคิดและเงื่อนไขพื้นฐาน ในการตัดสินว่าระบบใดเป็นระบบอินทีเกรเบิล อันจะสามารถนำไปต่อยอดประยุกต์ในงานวิจัยที่ตนเองทำอยู่ หรือเพื่อเสริมสร้างแผนที่ความรู้ทางฟิสิกส์นั้นเข้มแข็งมากขึ้น (http://www.if.nu.ac.th/physicsstation/int-cm/)
  วิทยากร ผศ. ดร. สิขรินทร์ อยู่คง
  .
  และได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร. เสกสรร สุขะเสนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน เป็นประธานเปิดโครงการ
  .
  ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างสองสถาบัน ได้แก่ IF NU และ KMUTT สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ
  .
  ติดตามกิจกรรมดีดีแบบนี้ได้ที่ www.if.nu.ac.th
  #เราจะสร้างโรงเรียนฟิสิกส์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศขึ้นที่นี่

2019

 • Other News: Tuesday, 17 December, 2019 |

  วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการ Black Holes and Modified Gravity Theory จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2562 บรรยายเนื้อหาในวันแรกโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทยุทธ วงศ์จันทร์ และในวันที่ 15 จะมี Dr. Chun-Hung Chen เป็นผู้บรรยาย

      

  เนื้อหาการบรรยายในโครงการนี้ จะพูดถึงเรื่อง
  - Hypersurfaces
  - Killing vectors
  - Black Holes
  - Black Hole Thermodynamics
  - Perturbed fields in curved spacetime
  - Quasi Normal Modes
  - Greybody factor

 • Announcement: Thursday, 12 December, 2019 |

  วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร
  รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายวิชาการ
  [ดาวนโหลดเอกสารประกาศรับสมัคร] [ดาวนโหลดแบบฟอร์มสมัครงาน]

  กำหนดการ
  1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
  2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
  3. ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก

 • Other News: Monday, 2 December, 2019 |

  พิธีประสาทคุณวุฒิทางวิชาการ ครั้งที่ 16 วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน “สถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์ฯ” มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันที่ 29 ธันวาคม 2562

  พิธีประสาทคุณวุฒิเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามในฐานะสถาบันวิชาการที่มีมาตรฐานเข้มข้นเคร่งครัด เมื่อมีผู้สามารถสำเร็จการศึกษาหรือประสบความสำเร็จทางวิชาการจึงสมควรมีประเพณีที่สะท้อนถึงการเป็นผู้เจริญคือการพลอยยินดีและให้เกียรติแก่ผู้ที่มีความดี ขยันหมั่นเพียร อีกทั้งยังเป็นการแสดงความกตัญญูต่อคณูอาจารย์ในวาระเดียวกันอีกด้วย โดยดำเนิน 4 พิธีการดังต่อไปนี้

  1. พิธีการ Convocation – หัวหน้าครู รศ. ดร.บุรินทร์ กำจัดภัย กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมาต่อที่สมาคมของสมาชิก และสักขีพยาน

  2. พิธีการ Matriculation – นิศิษย์ใหม่ทุกคนทีละคนออกมายืนบริเวณตรงกลางพิธีนิศิษย์ใหม่ทั้งหมดกล่าวคำปฏิญาณตนต่อหน้าที่สมาคมของ Convocation

  นาย สมโภช ไทรแช่มจันทร์ (นิศิษย์ ปริญญาเอก)
  นายพิชญุตม์ ใบศรี (นิศิษย์ ปริญญาโท)
  นางสาวศิวาพร สังข์เทศ (นิศิษย์ ปริญญาโท)
  นายวรเชษฐ์ บุแก้ว (นิศิษย์ ปริญญาโท)
   

  3. พิธีการ Theory Apprentice Accepting – นิศิษย์วิจัยใหม่ ให้มาพบคณาจารย์ (Tapaian Master) เพื่อให้ผูกข้อมือแสดงถึงการยอมรับและนิศิษย์ใหม่เข้ารับเป็นศิษย์ของสถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์ กับคณาจารย์ (Tapaian Master)

  4. พิธีการ Graduation Ceremony – หัวหน้าครู (Headmaster) ขานชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประสาทคุณวุฒิทางวิชาการ ได้แก่

  นายมฤเคนทร์ จอมเพชร
  สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิมหาบัณฑิตแห่งสถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์ฯ
  Master of the Tah Poe Academia Institute (M.TP.)

 • Other News: Thursday, 21 November, 2019 |

  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 คณะผู้บริหารของวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน นำโดย ผศ. ดร. เสกสรร สุขะเสนา เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง สถาบันวิจัยดาราศาสตร์(องค์การมหาชน) สมาคมฟิสิกส์ไทย และเครือข่ายความร่วมมือฟิสิกส์ SIP+ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี

  ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนทั้งทางด้านงบประมาณและวิชาการ ที่จะผลักดันให้วงการฟิสิกส์ของไทย เกิดกิจกรรมทางวิชาการให้ทัดเทียมกับนานาชาติ และทำให้นิสิต/นักศึกษา เห็นความสำคัญและความสวยงามของวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ที่เป็นองค์ความรู้พื้นฐาน

 • Other News: Tuesday, 12 November, 2019 |


  เมื่อวันที่ 1 - 7 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน ดำเนินการจัดกิจกรรมโรงเรียนเทศกาลแห่ง SIP+ Consortium ครั้งที่ 5 “กลศาสตร์ควอนตัมพลัส” โดยเครือข่ายความร่วมมือของคณาจารย์ฟิสิกส์ใน 18 สถาบันอุดมศึกษา SIP+ Consortium ณ วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน “สถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์ฯ” มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก ระยะเวลาในการจัดงานรวมทั้งสิ้น 7 วัน
  —————————
  โดยมีการบรรยายอย่างเข้มข้นในหัวข้อ
  - ปรัชญาในการเปลี่ยนจากกลศาสตร์คลาสสิกไปยังกล ศาสตร์ควอนตัม และความหมายของฟังก์ชันคลื่น
  - สัจพจน์พื้นฐานและสมการการเคลื่อนที่ (สมการชโรดิงเงอร์)
  - Unbound States
  - Bound States
  - ปัญหาในสามมิติ โมเมนตัมเชิงมุมควอนตัม
  - อะตอมไฮโดรเจน
  - กลศาสตร์เมตริกซ์
  - Perturbation theory
  - Many Particles
  —————————-
  การจัดการบรรยายโดยวิทยากร 8 ท่านได้แก่
  ดร. ศุภปิยะ สิระนันท์ (มทร. อีสาน นครราชสีมา)
  ผศ. ดร. สิขรินทร์ อยู่คง (IF)
  ผศ. ดร. พิเชฐ วณิชชาพงศ์เจริญ (IF)
  รศ. ดร. บุรินทร์ กำจัดภัย (IF)
  ผศ. ดร. ปฏิภาณ อุทยารัตน์ (มศว. ประสานมิตร)
  ดร. อาทิตย์ หู้เต็ม (มรภ. เพชรบูรณ์)
  ดร. พงศพัศ แรงดี (ม. พะเยา)
  ดร. สรายุทธ์ พานเทียน (มรภ. เทพสตรี)
  —————————-
  รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
  กิจกรรมวันที่ 1: photos.app.goo.gl/o8TwLswGcDG2d3NS6
  กิจกรรมวันที่ 2-3: photos.app.goo.gl/8aSiHnWE95qchc7J8

 • Other News: Wednesday, 6 November, 2019 |

  วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ The 5th SIP+ Fest School “Quantum Mechanics+” ที่เป็นลักษณะของโรงเรียนเทศกาลแห่ง SIP+ Consortium ครั้งที่ 5 “กลศาสตร์ควอนตัมพลัส” โดยเครือข่ายความร่วมมือของคณาจารย์ฟิสิกส์ใน 18 สถาบันอุดมศึกษา SIP+ Consortium ณ วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน “สถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์ฯ” มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก ระยะเวลาในการจัดงานเป็น วันศุกร์ที่ 1 - วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 รวมทั้งสิ้น 7 วัน
  ——————————————————–
  รูปภาพเพิ่มเติม : photos.app.goo.gl/o8TwLswGcDG2d3NS6

 • Other News: Monday, 7 October, 2019 |


  On Friday 4 October 2019, Dr. Kumar Abhinav gave a talk on “Massive Gauge Field in Extended Weyl Gravity” in the Tah Poe Seminar series 44 no.5 on topic at the Institute for Fundamental Study, Naresuan University, Thailand.

 • Other News: Monday, 7 October, 2019 |


  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมอนุกรมคอลโลเควียมฟิสิกส์พิษณุโลก (PhysPhit Colloquium Series) อนุกรมที่ 2/2

  ลำดับที่ 1 บรรยายในหัวข้อ ข้อจำกัดพื้นฐานของการจับอนุภาคนาโนด้วยออปติคคอลทวีซเซอร์
  ผู้บรรยาย นาย รัฐธนินท์ วัฒนะศิริโกศล (นิสิตปริญญาเอกฟิสิกส์ ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยนเรศวร)

  ลำดับที่ 2 บรรยายในหัวข้อ Dirac method for constrained system
  บรรยายโดย นาย อมรเทพ ติต๊ะ (นิสิตปริญญาเอก IF)

 • Other News: Tuesday, 10 September, 2019 |

  เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. วันที่ 10 กันยายน ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้แทน มูลนิธิ ศาสตราจารย์ ดร. สุจินต์ จินายน มอบทุนสนับสนุนงบประมาณในการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัยของ รศ. ดร. บุรินทร์ กำจัดภัย ที่การประชุมวิชาการ the 10th Aegean School on Gravitational Physics ณ เกาะ Syros ประเทศกรีซ ในวงเงิน 113,900 บาท โดยมีคณะผู้บริหาร IF ร่วมพิธีรับมอบทุนในครั้งนี้ วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐานขอกราบขอบพระคุณประธานและคณะกรรมการมูลนิธิ ฯ ที่เล็งเห็นคุณค่าของการวิจัยเชิงวิชาการรากฐานในระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้

 • Other News: Wednesday, 4 September, 2019 |

  Prof. Shinji Tsujikawa (Tokyo University of Science) pays a visit to CFS Lab of IF between 4-9 Sept 2019 for a research collaboration with CFS researchers. Host: Burin Gumjudpai

 • Other News: Tuesday, 20 August, 2019 |

  เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการสัมมนาท่าโพธิ์ อนุกรม 44 ลำดับที่ 2 โดยมี ดร. ธนภัทร์ ดีสุวรรณ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “What exactly information is and how to completely quantify it.”

 • Other News: Tuesday, 20 August, 2019 |

  เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ Green’s Function and Laplace transform โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิเชฐ วณิชชาพงศ์เจริญ เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ 

  โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคของฟังก์ชันกรีน ที่มีความสัมพันธ์กับวิชาฟิสิกส์ สำหรับผู้ที่มีความสนใจทั่วไป

  สำหรับผู้ที่สนใจ แต่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้นั้น ทางวิทยาลัยฯ เปิดให้สั่งจองหลังสือ Green’s Function and Laplace transform ที่ใช้ประกอบการบรรยายในโครงการ ราคาเล่มละ 200 บาท โดยสามารถสั่งจองได้ที่ –> สังจองหนังสือ 

 • Other News: Monday, 5 August, 2019 |

  On the 22 – 29 July 2019, IF and ICG University of Portsmouth co-hosted the 5th Tah Poe School on Cosmology at Sukhothai Treasure Resort & Spa, Sukhothai Old City in Sukhothai Province, Thailand. The school focuses on concept of perturbation, observation and computational cosmology. Invited lecturers include Prof. David Wands, the world re-known cosmologist for his contribution on cosmological perturbation, Dr. David Bacon, Dr. Jascha Schwetschenko from Institute of Cosmology and Gravitation, University of Portsmouth and Prof. Shinji Tsujikawa, a world-leading dark energy researcher from Tokyo University of Science. The event was participated by approx. 35 scientists and students from domestic and overseas. The school is sponsored via Joint TRF-Royal Society’s Newton Advanced Fellowship held by Burin Gumjudpai of IF.

   

 • Other News: Monday, 29 July, 2019 |

  เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2562 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน นำบุคลากรเข้าร่วมพิธีสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร เนื่องในโอกาสครบรอบ 29 ปี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่าน อีกทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • Other News: Friday, 12 July, 2019 |

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 : วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมอนุกรมคอลโลเควียมฟิสิกส์พิษณุโลก (PhysPhit Colloquium Series) อนุกรมที่ 2/1

  ลำดับที่ 1 บรรยายในหัวข้อ Low-dimensional systems for quantum electronics
  ผู้บรรยาย ผศ. ดร. อรรถพล อ่ำทอง (ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร)

  ลำดับที่ 2 บรรยายในหัวข้อ Non-Uniqueness of the Lagrange function
  บรรยายโดย: ผศ. ดร. สิขรินทร์ อยู่คง (IF)
  .
  [รูปภาพเพิ่มเติม]

 • Other News: Friday, 12 July, 2019 |

  On Thursday 11 July 2019, Dr. Suraphong Yuma Assistant Professor Department of Physics, Mahidol University gave a talk on “Systematic Survey for Star-forming Galaxies with Spatially Extended Emission Lines” in the Tah Poe Seminar series 44 no.1 on topic at the Institute for Fundamental Study, Naresuan University, Thailand.

 • Other News: Tuesday, 2 July, 2019 |


  วันที่ 1 กรกฎาคม 2562: คณะผู้บริหารและอาจารย์ จากภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน เพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน และเสวนากับผู้บริหารของวิทยาลัยเกี่ยวกับแนวทางการจัดประชุม สัมมนาทางฟิสิกส์

 • Other News: Tuesday, 2 July, 2019 |

  โครงการฝึกอบรมกระบวนทัศน์กลศาสตร์ แผนที่ฟิสิกส์ ศักย์ สนาม การไหล ขั้นต้น บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร. บุรินทร์ กำจัดภัย ดำเนินการระหว่างวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2562 ณ วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้เนื้อหาของโครงการ มีการบรรยายเกี่ยวกับ 
  - โครงสร้างของกลศาสตร์คลาสสิก
  - การสั่นและคลื่น
  - ศักย์ สนาม การไหล
  [รูปภาพการจัดกิจจกรรมเพิ่มเติม]


 • Other News: Thursday, 27 June, 2019 |

  วันที่ 26 มิถุนายน 2562: วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการเวิร์คชอปและการประชุมกลุ่มการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมสู่รูปแบบธุรกิจโดยฐานความรู้ ของฟิสิกส์ทฤษฎีและการทดลอง ครั้งที่ 2 (The 2nd IF theoretical and experimental physics driving to innovation and business based model)

  ทั้งนี้โครงการดังกล่าว ดำเนินการระหว่างวันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2562 สถานที่ ณ วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

  โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยทางด้านฟิสิกส์ทฤษฎี และการประยุกต์สู่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยลักษณะการจัดโครงการจะเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิจัยระหว่างวิทยากร อาจารย์ นักวิจัย นิสิต และผู้ที่เกี่ยวข้อง

  [รูปภาพเพิ่มเติม]

 • Other News: Monday, 17 June, 2019 |
  วันที่ 17 มิถุนายน 2562: วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน(IF) มหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ 2nd Thailand School on High-Energy and Astro-Physics (SHEAP 2019): Gravitation and Black holes

  เป็นลักษณะของโรงเรียนฤดูร้อนที่จะมุ่งเน้นไปที่การให้เผยแพร่องค์ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์ดาราศาสตร์ โดยมีนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญบรรยายในวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือและระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้เพื่อรวมถึงเป็นการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ การกระตุ้นให้นิสิตสนใจในงานวิจัยทางด้านนี้อีกด้วยดังกล่าว อีกทั้งได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นนำไปสู่ความร่วมมือในการวิจัยร่วมกันของบุคลากรต่างสถาบัน ซึ่งส่งผลดีต่อภาพรวมความร่วมมือในประเทศเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการสนองแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านวิชาการเซิร์น-เดซี และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยโครงการดังกล่าวจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 17 – 21 มิถุนายน 2562 สถานที่ ณ ห้อง SC5-214 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

 • Other News: Friday, 26 April, 2019 |

  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา สงวนสิน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้กล่าวเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา /โครงการจัดการความรู้ (KM) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งบุคลากรสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ณ วิทยาลัยเพื่อการค้คว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสกสรร สุขะเสนา เป็นวิทยากร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ วณิชชาพงศ์เจริญ (วิทยากรร่วม)

 • Other News: Thursday, 25 April, 2019 |

  วันที่ 25 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสกสรร สุขะเสนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมพิธีพิธีวางพวงมาลาในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ณ พระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • Other News: Friday, 18 January, 2019 |

  วันที่ 16 มกราคม 2562: วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรม IF Open House โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสกสรร สุขะเสนา เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม และได้รับการตอบรับจากนิสิต/นักศึกษา จากหลายสถาบันเข้าร่วมงาน โดยภายในงานมีการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานยวิจัยในด้านฟิสิกส์ทฤษฎี ทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ของอาจารย์และนิสิต IF และหลักสูตรที่ IF เปิดสอน 

 • Announcement: Wednesday, 2 January, 2019 |

  หน้าเพจ Phitsanulok Physics Network (PhysPhit) เครือข่ายความร่วมมือฟิสิกส์พิษณุโลก ได้รับการเผยแพร่ในวันนี้โดยเป็นต้นกิจกรรมสัมมนาคอลโลเควียมร่วมระหว่างภาควิชาฟิสิกส์ มน. และ IF โดยมี สาขาฟิสิกส์ มรภ. พิบูลสงคราม ร่วมเป็นสถาบันสังเกตุการณ์

2018

 • Other News: Wednesday, 28 November, 2018 |

  วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2561: วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินการจัดโครงการค่ายฟิสิกส์ ณ โรงเรียนมัธยมศึกษา “IF มานะ” ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยา อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 

  โดยมีรองศาสตราจารย์ บุรินทร์ กำจัดภัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณรงค์ฤทธิ์ มณีจิระปราการ เป็นวิทยากรบรรยาย และช่วงเย็นของวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 มีการจัดกิจกรรมเสวนาสาธารณะในหัวข้อ “การเดินทางข้ามเวลา” และกิจกรรมชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับจักรวาลวิทยา

  โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าร่วมรับฟังการบรรยายโดยไม่เสียค่าลงทะเบียน เป็นการอาสาทำความดีถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙ 

 • Other News: Wednesday, 14 November, 2018 |

  IF invites Physics faculty departmental administrators from Piboonsongkram Rajabhat University and Department of Physics of Naresuan University to join luncheon at Suan Dok Mai restaurant this afternoon. The meeting agrees to start joint-academic events co-organized by the three departments. This trans-institution collaboration is a seed for further collaborations in other aspects.
  Proposed name of the network is “Physics Departmental Network of Phitsanulok” (PhysPhit).

  IF เป็นเจ้าภาพเชิญผู้บริหารโรงเรียนนักฟิสิกส์ในพิษณุโลก ได้แก่ สาขาฟิสิกส์ มรภ. พิบูลสงคราม และ ภาควิชาฟิสิกส์ มน. มารับประทานมื้อกลางวันร่วมกันที่ร้านอาหารสวนดอกไม้ ย่านประตูสาม มน. เพื่อกระชับมิตรและทำความรู้จักซึ่งกันและกัน ที่พบปะในมื้อกลางวันวันนี้ได้เห็นร่วมกันว่าในเบื้องต้นควรมีความร่วมมือในการจัดกิจกรรมวิชาการร่วมกันในลักษณะ joint colloquium ในระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายหรือบัณฑิตศึกษาร่วมกัน ความร่วมมือข้ามสถาบันเช่นนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือทางวิชาการประเด็นอื่นๆในอนาคต ชื่อร่างๆ ที่เสนอเรียกเครือข่ายคือ “เครือข่ายภาควิชาฟิสิกส์ 3 สถาบันแห่งเมืองพิษณุโลก” (PhysPhit)

 • Other News: Tuesday, 25 September, 2018 |

  “Dr. Burin Gumjudpai is awarded the prestigious Newton Advanced Fellowship 2018
  Round 2 under the Royal Society (UK) and the Thailand Research Fund”

  รศ. บุรินทร์ กำจัดภัยได้รับเลือกให้ได้รับทุน “ภาคีวิจัยชั้นสูงนิวตัน” ประจำปี 2018 จากราชสมาคมแห่งลอนดอน และ สกว.

 • Other News: Sunday, 5 August, 2018 |

  วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินการจัดโครงการ โครงการโครงสร้างเชิงทฤษฎีในวิชากลศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษา ช่วงระหว่างวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2561 โดยมีรองศาสตร์จารย์บุรินทร์ กำจัดภัย เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ

 • Other News: Sunday, 5 August, 2018 |

  วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินการจัดโครงการ โครงการโครงสร้างเชิงทฤษฎีในวิชากลศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษา ช่วงระหว่างวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2561 โดยมีรองศาสตร์จารย์บุรินทร์ กำจัดภัย เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ

 • Other News: Sunday, 29 July, 2018 |

  เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสกสรร สุขะเสนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมพิธีบวงสรวงดวงเพื่อถวายสักการะแด่ดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช น้อมรำลึกพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่านเนื่องในวาระโอกาส ครบรอบ 28 ปี ในวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร

 • Other News: Sunday, 29 July, 2018 |

  เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสกสรร สุขะเสนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมพิธีบวงสรวงดวงเพื่อถวายสักการะแด่ดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช น้อมรำลึกพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่านเนื่องในวาระโอกาส ครบรอบ 28 ปี ในวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร

 • Other News: Thursday, 26 July, 2018 |

  บทความวิจัย Towards equation of state for a market: A thermodynamical paradigm of economics arXiv:1807.09595 [econ.GN] ซึ่งได้รับการเผยแพร่ในวันนี้บน arxiv database โดย รศ. บุรินทร์ กำจัดภัย เป็นบทความทาง ฟิสิกส์เศรษฐกิจ ชิ้นแรกของ IF โดยในบทความนี้มีการแสวงหารากฐานเชิงทฤษฎีของเศรษฐศาสตร์ที่มองด้วยกระบวนทัศน์เชิงทฤษฎีอุณหพลศาสตร์โดยเป็นข้อเสนอครั้งแรกที่ให้ข้อสมมติว่าต้องมีสมการภาวะสำหรับระบบเศรษฐกิจและพยายามหาตัวแปรพิกัดพื้นฐานของสมการภาวะแบบอุณหพลศาสตร์สำหรับระบบทางเศรษฐกิจ งานวิจัยนี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งในการบูรณาการแนวคิดข้ามศาสตร์ในระดับรากฐานของทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และอุณหพลศาสตร์

 • Other News: Friday, 20 July, 2018 |

  เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ฤทธิ์ มณีจิระปราการ ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา /โครงการจัดการความรู้ (KM) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งบุคลากรสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ณ วิทยาลัยเพื่อการค้คว้าระดับรากฐาน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสกสรร สุขะเสนา เป็นวิทยากร

 • Other News: Saturday, 7 July, 2018 |

  รศ. บุรินทร์ กำจัดภัย ผู้ก่อตั้ง IF ได้รับเชิญจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ ให้เข้าร่วมเสนอความคิดเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับการจัดตั้งกระทรวงใหม่ ในการประชุมเครือข่าย RUN (มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ) เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กค. 2561 ที่ สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กรุงเทพ

 • Other News: Saturday, 23 June, 2018 to Friday, 27 July, 2018 |

  IF hosted the 2nd SIP+ Fest School “Classical Electrodynamics (Part I)” (23-27 June 2018). Approx. 44 participants from many universities in the SIP+ Consortium participated the school. The young people were inspired up with the intensive lectures on the topics. The school was chaired by Burin Gumjudpai, founder of IF and of the SIP+ Consortium. See school’s web and the school FB Group.

 • Other News: Sunday, 17 June, 2018 |

  14 - 15 มิถุนายน 2561 A short course on Green’s Function in Physics: Introduction โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเชฐ วณิชชาพงศ์เจริญ วิทยากร

 • Other News: Sunday, 17 June, 2018 |

  16-17 มิถุนายน 2561: Short Course on Classical Mechanics ขั้นต้น แก่บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยุทธ วงศ์จันทร์ วิทยากร

 • Other News: Wednesday, 23 May, 2018 |

  Professor Emeritus Thiraphat Vilaithong, Professor Somsorn Singkarat and Professor Duangmanee Wongratanaphisan and Ms. Sasivimol Muchaotai of the Thailand Center of Excellence in Physics (ThEP) paid a morning visit to IF on the 23rd May 2018. At the occasion of the visit, they exchanged ideas and heard of the fundamental physics research scope having been in progress at IF from IF faculty members.

  เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) ดร. ถิรพัฒน์ วิลัยทอง ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ของ สกอ. รองศาสตราจารย์ ดร. สมศร สิงขรัตน์ และ ผศ. ดร.ดวงมณี ว่องรัตนะไพศาลรองผู้อำนวยการฯ และคุณศศิวิมล หมู่ชาวใต้ ผู้จัดการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ได้เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. กาญจนา เงารังษี โดยมี ผศ. ดร. เสกสรร สุขะเสนา และ ผศ. ณรงฤทธิ์ มณีจิระปราการ เพื่อร่วมหารือเรื่อง ทิศทางและการสนับสนุนการวิจัยฟิสิกส์ทฤษฎีของมหาวิทยาลัยนเรศวรโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน โดยมี รศ. ดร. บุรินทร์ กำจัดภัย ร่วมให้การต้อนรับ

  Credits: ภาพโดยศูนย์ ThEP (Pictures by ThEP)

   

 • Appearance in Media: Thursday, 3 May, 2018 |

  รองศาสตราจารย์ บุรินทร์ กำจัดภัย นักฟิสิกส์ทฤษฎี และผู้ก่อตั้งวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ให้สัมภาษณ์ในนิตยสารสาระคดี เกี่ยวกับการได้พบ Prof. Stephen Hawking และได้รับแรงบันดาลใจในการเรียนฟิสิกส์ทฤษฎี และประเด็นความสำคัญของฟิสิกส์ทฤษฎีที่มีต่อวงการการศึกษาของประเทศไทย (นิตยสารสารคดี ปีที่ 34 ฉบับที่ 398 เมษายน 2561 ล่าเสือ 9 ชนิดด้วย Camera Trap)

  -

 • Other News: Monday, 9 April, 2018 |

  ในวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 บุคลากรของวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน นำโดย ผศ. เสกสรร สุขะเสนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ, รศ. บุรินทร์ กำจัดภัย รองผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ แต่งกายในชุดไทย ร่วมงานประเพณีสงกรานต์มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2561 ณ บริเวณสวนด้านข้างสำนักงานอธิการบดี โดยภายในงานมีกิจกรรมรดน้ำดำหัว อธิการบดีมหาวิยาลัยนเรศวร และผู้อาวุโส

 • Other News: Monday, 2 April, 2018 |

  เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 1 เมษายน 2561 : รองศาสตราจารย์ บุรินทร์ กำจัดภัย ได้รับเชิญบรรยายจากสมาคมดาราศาสตร์ไทย (The Thai Astronomical Society) ในหัวข้อเรื่อง “ชีวประวัติศาสตราจารย์ สตีเฟน วิลเลียม ฮอว์กิง เอกภพ การไขปริศนาหลุมดำ” และได้รับเชิญจากนายกสมาคม อาจารย์ อารี สวัสดี และกรรมการบริหารของสมาคมฯ ให้เป็นกรรมการวิชาการของสมาคมดาราศาสตร์ไทย

 • Other News: Monday, 2 April, 2018 |

  วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 มีการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของนิสิตระดับปริญญาเอก นางสาวชลธิชา กฤษณ์เพ็ชร์ ในสาขาฟิสิกส์ทฤษฎี โดยมี ผศ. เสกสรร สุขะเสนา, ผศ. พิเชฐ วณิชชาพงศ์เจริญ และ รศ. บุรินทร์ กำจัดภัย เป็นกรรมการฯ สถานที่ ณ วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • Other News: Friday, 30 March, 2018 |

  อาจารย์ บุรินทร์ กำจัดภัย ได้รับเชิญไปบรรยายพิเศษ ในโครงการ “Science Colloquium IV: A brief history of Stephen Hawking” เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 • Other News: Tuesday, 27 March, 2018 |

  50 ปีที่ผ่านมานี้คงจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่า Prof. Stephen Hawking คือ นักวิทยาศาสตร์คนสำคัญที่มีบทบาทต่อวงการฟิสิกส์ทฤษฎี โดยมีส่วนสำคัญในการพัฒนาทฤษฎีของหลุมดำและฟิสิกส์ของความโน้มถ่วงระดับควอนตัม ซึ่งหนึ่งในผลงานที่สำคัญคือการคาดการณ์ว่าหลุมดำควรปล่อยรังสีบางชนิดออกมา ซึ่งเรียกในชื่อว่า รังสีฮอว์กิง

  โดยภายในงานเสวนาครั้งนี้มี ผศ. พิทยุทธ วงศ์จันทร์, รศ. คัมภีร์ ค้าแหวน และ ผศ. พิเชฐ วณิชชาพงศ์เจริญ ร่วมเสวนาในหัวข้อด้านผลงานของ Prof. Stephen Hawking

  นอกจากการเป็นนักฟิสิกส์ที่มีสมองระดับอัจฉริยะและมีผลงานที่สำคัญต่อวงการวิทยาศาสตร์แล้ว Prof. Stephen Hawking ยังมีประวัติส่วนตัวที่น่าสนใจ ซึ่งสามารถเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วไป จนได้รับการกล่าวถึงและยกย่องในวงกว้าง

  การเสวนาในครั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ผศ. ชาญกิจ คันฉ่อง มาเล่าประวัติของ Prof. Stephen Hawking ที่เล่าถึงชีวิตความเป็นอยู่ และการต่อสู้กับโรค ALS และบทบาทของภรรยาของ Prof. Hawking ที่ศึกษาเรียนรู้วิธีที่จะอยู่ร่วมและดูแลผู้ป่วยโรค ALS

  ซึ่งงานเสวนาดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสกสรร สุขะเสนา ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการเสวนา


   

2017

 • Other News: Tuesday, 19 December, 2017 |

  วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2560 - 4 มกราคม 2561
  คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษในระดับดี สามารถสื่อสารได้อย่างเหมาะสม มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ และมีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปผลได้ 
  สนใจสมัครได้ที่วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน อาคารมหาธรรมราชา โซน A ชั้น 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประกาศผลการสอบบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็พนักงานมหาวิทยาลัย แบบฟอร์มสมัครงาน  

 • Announcement: Thursday, 23 November, 2017 |

  วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐานจะไม่เข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2560 ที่จัดโดย สกว. เนื่องด้วยเหตุผลประการหลักคือวิทยาลัยฯ ไม่เห็นด้วยกับหลักเกณฑ์และลักษณะการประเมินที่ปรับปรุงใช้ใหม่ในปีนี้ที่สามารถรวมการวิจัยประยุกต์ สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรเข้าในการประเมินได้ ซึ่งไม่ตรงกับเกณฑ์การประเมินในปีที่ผ่านๆมาที่มุ่งประเมินงานวิจัย “เชิงวิชาการ” โดยหากวิทยาลัยฯ เห็นด้วยกับเกณฑ์การประเมินในครั้งต่อไป วิทยาลัยจะเข้าร่วมการประเมินอีกครั้งหนึ่ง

  อนึ่งในการประเมินครั้งที่ผ่านมา วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐานได้รับคะแนนการประเมินในสาขาฟิสิกส์อยู่อันดับที่ 3 ของประเทศ

 • Other News: Friday, 1 September, 2017 |

  เมื่อวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน ดำเนินการจัดอบรมโครงการอบรมการเขียนโปรแกรม LaTeX สำหรับการเขียรเอกสารทางวิชาการ ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อในการฝึกฝนทักษะการเขียนโปรแกรมLaTeX ให้แก่ผู้สนใจให้มีความเชี่ยวชาญ และเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรม LaTeX และสามารถทำวารสารวิชาการให้มีมาตรฐานสากลมากขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ดร. เสกสรร สุขะเสนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ และ ดร. ธีรภาพ ฉันทวัฒน์ เป็นวิทยากรในโครการฯ รายละเอียดเพิ่มเติม

 • Other News: Friday, 1 September, 2017 |

  เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 สโมสรนิสิตวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐานได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์จากพี่สู่น้อง ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านป่าแดง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่ 4-6 โดยจัดกิจกรรมปฏิบัติการทดลองทางฟิสิกส์และกิจกรรม Science Show และวันที่ 27 สิงหาคม 2560 ได้ร่วมทำบุญถวายสังฆทาน ณ วัดราชพฤกษ์ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมใส่ปุ๋ยกับชมรมคนรักเขาค้อ ในพื้นที่ข้างทางหลวงหมายเลข 2325 อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

 • Other News: Thursday, 24 August, 2017 |

  On the 5th – 11st August 2017, the 4th Tah Poe School (on Cosmology) was held at Mahadhamaraja building and Science Administration building, Naresuan University. It was organized by Drs. K. Karwan and P. Wongjun of the Institute for Fundamental Study (IF) with a coorganizer - the National Astronomical Research Institute of Thailand (NARIT). Invited lecturers include Dr. Nelson Nunes (Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa, Portugal) and Dr. Cristiano Germani (Institute of Cosmos Sciences, University of Barcelona, Spain)

 • Other News: Monday, 31 July, 2017 |

  The Institute for Fundamental Study “the Tah Poe Academia Institute” held its 14th Congregation Ceremony on the 25th July 2017 at the passage corridor of the institute. Mr. Pichayon Tongsil, who is the only ceremony’s graduate of Naresuan University’s High. Grad. Dip., was conferred the Licentiateship of the Tah Poe Academia Institute (L.TP.) by the Tah Poe Academia Institute.
  วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีประสาทคุณวุฒิทางวิชาการ ครั้งที่ 14 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาคือนาย ไพชยนต์ ทองศิลป์ ผู้สำเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (สนามควอนตัม ความโน้มถ่วงและจักรวาลวิทยา) (High. Grad. Dip.) ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการประสาทคุณวุฒิ วิชากรแห่งสถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์ (L.TP.) โดยมีผู้ประสาทการ  ศ.นพ.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย เป็นประธานในพิธี 

 • Other News: Wednesday, 28 June, 2017 |

  วันที่ 13 – 15 มิถุนายน 2560 : รองศาสตราจารย์บุรินทร์ กำจัดภัย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน จัดโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายวิจัย Collegium Fisica Studiorum  เพื่อพัฒนาโจทย์และเครือข่ายวิจัย ของ Collegium Fisica Studiorum ณ อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 • Other News: Monday, 22 May, 2017 |

  IF Postdoc/Lecturer (Junior) requirement: Quantum Field Theory and High Energy Physics Research Fellow/Lecturer (Junior) Naresuan U. - Junior, Postdoc Field of Interest: hep-th, math-ph, quant
  Experiment: N/A
  Deadline: 2017-09-30
  more information

 • Other News: Monday, 3 April, 2017 |

  เมื่อวันที่ 25-26 มีนาคม 2560 วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน ดำเนินการจัดอบรมโครงการการเขียนโปรแกรมภาษา Python สำหรับการใช้งานด้านวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ แก่นิสิต/นักศึกษา เจ้าหน้าที่ อาจารย์และผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการนำไปพัฒนางานวิจัย และใช้ในการเรียนการสอน โดยได้รับเกียรติจาก ดร. เสกสรร สุขะเสนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ และ ดร. ธีรภาพ ฉันทวัฒน์ เป็นวิทยากรในโครการฯ รายละเอียดเพิ่มเติม

 • Other News: Wednesday, 29 March, 2017 |

  เมื่อวันที่ 21-23 มีนาคม 2560 วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน ดำเนินการจัดอบรมในโครงการ อบรมสถิติระดับเริ่มต้น สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางสถิติ เพื่อให้บุคลากรและบุคคลทั่วไปได้มีความรู้ทางสถิติและนำไปใช้ในการทำงานหรือการเรียน โดยได้รับเกียรติจาก ดร. เสกสรร สุขะเสนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ และ รศ. บุรินทร์ กำจัดภัย เป็นวิทยากรในโครการฯ
  รายละเอียดโครงการอรมสถิติระดับเริ่มต้น

 • Other News: Tuesday, 28 February, 2017 |

  เมื่อวันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2560 วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ดำเนินการจัดโครงการค่ายฟิสิกส์ ณ โรงเรียนมัธยมศึกษา “IF มานะ” ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดเพชรบูรณ์ นำโดย รศ. บุรินทร์ กำจัดภัย และผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ดร. เสกสรร สุขะเสนา, ดร. พิเชฐ วณิชชาพงศ์เจริญ, Dr. Pradeep Bhadola และ สมโภช ไทรแช่มจันทร์ โดยมีการบรรยายในเนื้อหากลศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา และโครงสร้างเชิงทฤษฎีฟิสิกส์ แก่ครูและนักเรียน และการฉายภาพยนต์วิทยาศาสตร์อวกาศ การเดินทางข้ามเวลา ร่วมกับการบรรยายจักรวาลวิทยา กิจกรรมทั้งหมดเป็นการอาสาสมัครสอนโดยคณาจารย์และนิสิตของ IF โดยไม่มีการเก็บค่าลงทะเบียนใดๆ เพื่อเป็นการเสียสละ และทำความดีถวายแด่ในหลวงอันเป็นที่รักยิ่ง รายละเอียดโครงการค่ายฟิสิกส์ ณ โรงเรียนมัธยมศึกษา “IF มานะ” ครั้งที่ 4

 • Other News: Friday, 24 February, 2017 |

  On the 11 February 2017, IF organized IF Mana Physics Camp 3 at Lomsakwittayakhom School, LomSak in Petchaboon Province. The camp focuses on concept of the “structure of physics” and high school classical mechanics. This activity is volunteering by the team to pay tribute to the late King Rama IX. Speaker : Dr. Burin gumjudpai

 • Press Release: Friday, 24 February, 2017 |

  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 อาจารย์บุรินทร์ กำจัดภัย เป็นวิทยากรในโครงการ Theory Lecture Tour บรรยายในหัวข้อ โครงสร้างเชิงทฤษฎีในวิชาฟิสิกส์ และอุณหพลศาสตร์ แก่นิสิตและนักศึกษา ภาควิชาฟิสิกส์ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • Other News: Thursday, 2 February, 2017 |

  วันที่ 28-29 มกราคม 2560 วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน ได้ดำเนินการจัดโครงการการเขียนโปรแกรม LaTeX เบื้องต้น สำหรับเอกสารทางวิการ ดำเนินการบรรยายเชิงปฏิบัติการ โดย ดร.ธีรภาพ ฉันทวัฒน์ เนื้อหาในของโครงการ การเขียนโปรแกรม ได้แก่ การสร้างบัญชีรายชื่อ กล่องข้อความ การสร้างสมการคณิตศาสตร์อย่างง่าย การสร้างการอ้างอิงรูปแบบต่าง ๆ การแทรกรูปภาพใน LaTeX การวาดรูปโดยใน LaTeX เป็นต้น ซึ่งการบรรยายนั้นผู้เข้าร่วมโครงการได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยมี รศ. บุรินทร์ กำจัดภัย และ ผศ. ณรงค์ฤทธิ์ มณีจิระปราการ ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในโครงการ HTML5 Icon

 • Other News: Friday, 27 January, 2017 |

  On the 21 January 2017, IF organized IF Mana Physics Camp 2 at Latyaowitthayakom School, Latyao in Nakhonsawan Province. “IF Mana” teams are Dr. Burin Gumjudpai (team leader), Dr. Seckson Sukhasena, Assit. Prof. Narongrit Maneejiraprakarn. The camp focuses on concept of the “structure of physics” and high school classical mechanics. This activity is volunteering by the team to pay tribute to the late King Rama IX. HTML5 Icon

2016

 • Other News: Saturday, 26 November, 2016 |

  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน ต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยมี ดร.เสกสรร สุขะเสนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พาเยี่ยมชมวิทยาลัยและเสวนากับคณาจารย์ในหัวข้อการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านฟิสิกส์ทฤษฎีต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม HTML5 Icon

 • Other News: Saturday, 26 November, 2016 |

  เมื่อวันที่ 26 พฤศจิการยน 2559 ที่ผ่านมา วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน เปิดบ้านต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย นำโดย คุณนิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ ท่านรองอธิการบดี ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ดร.เสกสรร สุขะเสนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เยี่ยมชมวิทยาลัยและเสวนาในหัวข้อการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านฟิสิกส์ทฤษฎีต่อการพัฒนาด้านเศษฐกิจและอุตสาหกรรม HTML5 Icon

 • Other News: Friday, 25 November, 2016 |

  On the 19 - 20 November 2016, IF organized IF Mana Physics Camp at Latyaowitthayakom School, Latyao in Nakhonsawan Province. “IF Mana” teams are Dr. Burin Gumjudpai (team leader), Dr. Seckson Sukhasena, Dr. Pichet Vanichchapongjaroen and Narakorn Kaewkhao. The camp focuses on concept of the “structure of physics” and high school classical mechanics. Additional activities are amusing experiments from IF’s ExSA team by Assit. Prof. Narongrit Maneejiraprakarn and IF M.S. students. There was discussion forum outdoor at night after watching vdo documentary about the universe and spacetime. The team spent two nights in tents at the school. This activity is volunteering by the team to pay tribute to the late King Rama IX. HTML5 Icon

 • Announcement: Friday, 7 October, 2016 |

  Doctoral Thesis Viva Voce presented by Narakorn Kaewkhao
  on “Present Acceleration of the Universe from Dark Cosmic Ingredients”
  scheduled at 13.30-16.30 on Wed. 12th October 2016. Venue: The Academic Room (TA 212) at IF. HTML5 Icon

 • Announcement: Friday, 7 October, 2016 |

  Masters’ Thesis Viva Voce presented by Yuttana Jawralee
  on “Non-Minimal Derivative Coupling to Ricci Scalar Gravity”
  scheduled at 13.30-16.30 on Wed. 13th October 2016. Venue: The Academic Room (TA 212) at IF. HTML5 Icon

 • Other News: Friday, 16 September, 2016 |

  Physics talk presented by Prof. Edouard B. Manoukian
  on “100 years of Quantum theoretical on the palm your hand”
  scheduled at 13.00-16.30 on Fri. 16th September 2016. Venue: SC5-214 at Department of Physics, Faculty of Science, Naresuan University. HTML5 Icon

 • Announcement: Monday, 12 September, 2016 |

  Narongrit Maneejiraprakarn, Assistant Professor of Applied Physics of the Department of Physics, has recently been appointed as IF Deputy Director of Administration. His position occupation started from the 5th September 2016.

 • Other News: Tuesday, 6 September, 2016 |

  IF Student Society organized the 2nd Science Camp for a Rural Primary School (Ban Wang Din Neaw School) in Neang Maprang District, Phitsanulok on the 26-27 August 2016. 26 - 27 สิงหาคม 2559 สโมสรนิสิตวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐานจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อน้องครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งกิจกรรม ปลูกป่าและฟังธรรม และจิตอาสาต่างๆ ณ วัดป่าน้ำโจน อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

 • Other News: Tuesday, 9 August, 2016 |

  On the 3 - 5 August 2016, IF and Yukawa Institute for Theoretical Physics [YITP] co-organized IF-YITP GR+HEP+Cosmo International Symposium VI venued at Science Administration Bld, Naresuan University. Invited speakers include e.g. Alexei A. Starobinsky (Landau Inst.) Edouard B. Manoukian (IF) Feng-Li Lin (National Taiwan Normal Univ) Misao Sasaki (YITP) Shinji Mukohyama (YITP). The symposium was participated by 50 participants from Thailand Japan Russia India and Taiwan. HTML5 Icon

 • Other News: Monday, 8 August, 2016 |

  The 20th anniversary and the 13th congregation of the Tah Poe Academia Institute was held on the 7th August 2016 at IF.
  HTML5 Icon

 • Appearance in Media: Tuesday, 19 July, 2016 |

  Dr. Teepanis Chachiyo of IF found a formula to describe correlation energy of multi-electron atoms. The formula provides a way to describe solid and fluid at atomic scales. This novel formula in
  Density Functional Theory (DFT) research area is published in J. Chem. Phys. 145, 021101 (2016); [http://dx.doi.org/10.1063/1.4958669] and is announced in Physics Today website.

 • Announcement: Thursday, 14 July, 2016 |

  New academic staff members: Prof. Jorge Ovalle and Dr. Sheng Lan Ko. IF is pleased to announce that Prof. Jorge Ovalle from Simón Bolívar University, Caracas, Venezuela joins IF faculty on July 15, 2015. Prof. Jorge Ovalle will be a member of Quantum Field Theory and Mathematical Physics Group within the Laboratory of Quantum Field Theory and High Energy Physics. At the same occasion, Dr. Sheng Lan Ko is promoted to lectureship from the 1st Oct. 2016.

 • Other News: Tuesday, 12 July, 2016 |

  Delegation from Faculty of Science and Technology, Thepsatri Rajabhat University (TRU), lead by TRU’s Dean of Science and Technology (Assist. Prof. Dr. Thapakorn Kaewngern ผศ. ดร. ฐาปกรณ์ แก้วเงิน) accompanying with four TRU physics academic staff officially pay a visit to IF on the 12 July 2016. The visit is hosted by IF Director, Seckson Sukhsena, IF Founder-Burin Gumjudpai, IF Deuty Directors, Suchitra Sa-ngaunsin and Narongrit Maneejiraprakarn and IF’s administration staff. On the occasion, the two institutes agree to establish the MOU on academic and research cooperation agreement.

 • Other News: Wednesday, 22 June, 2016 |

  Burin Gumjudpai is elected as a Member of the Thai Academy of Science and Technology (TAST) on the 13th June 2016. The election is a promotion of his previous status as TAST Fellowship to full membership of the academy.

 • Other News: Sunday, 29 May, 2016 |

  The Collegivm Fisica Studiorvm is to have its Workshop I on NMDC, EiBI and Interacting Vacuum Gravities at Physics Division, University of Phayao on the 30th-31st May 2016.

 • Other News: Sunday, 29 May, 2016 |

  The Collegium Fisica Studiorum is to have its Workshop I on NMDC, EiBI and Interacting Vacuum Gravities at Physics Division, University of Phayao on the 30th-31st May 2016.

 • Announcement: Monday, 9 May, 2016 |

  Mango Friday Group - an IF laboratory is renamed to Collegium Fisica Studiorum to reflect its planned future orientation as a “living and studying house of physics”.

 • Other News: Wednesday, 4 May, 2016 |

  รศ.บุรินทร์ กำจัดภัย บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความหมายของฟิสิกส์” และประชาสัมพันธ์หลักสูตรของวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน แก่อาจารย์ นิสิต และผู้สนใจ ณ สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 • Other News: Friday, 29 April, 2016 |

  A Memorandum of Understanding was signed by Dr. Seckson Sukhasena, Director and Dr. Teepanis Chachiyo, Principal Investigator, Laboratory of Applied Quantum Physics of the Institute for Fundamental Study, Naresuan University and Assistant Professor Amphol Wongjamras, Head, and Dr. Waranont Anukuool Principal Investigator, Quantum-Atom Optics Laboratory from Physics and Material Science, from Faculty of Science, Chiang Mai University. MOU, IF and CMU aim to promote mutual understanding between the two institutions and advance educational and academic exchange and future directions for collaboration.

 • Other News: Monday, 25 April, 2016 |

  เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2559 ผู้บริหาร วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐานและคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมหารือด้านการจัดการเรียนการสอน เรื่องการจัดทำหลักสูตรร่วมกัน

 • Other News: Tuesday, 29 March, 2016 |

  โครงการอบรม Microsoft Word, Excel ขั้นสูง ตอน “เพิ่มประสิทธิภาพสำนักงานด้วย Word และ Excel” ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(CITCOMS) มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงาน โดยสามารถใช้ Microsoft Word ทำงานด้านเอกสารให้ได้รูปเล่มเอกสาร อย่างมืออาชีพ และสามารถใช้งาน Microsoft Excel ด้านการคำนวณ และสรุปข้อมูลทั้งรูปแบบตารางและแผนภูมิได้อย่างคล่องตัว ถูกต้อง และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ค่าลงทะเบียนท่านละ 2,000 บาท จำกัดจำนวน 15 ท่านเท่านั้น ลงทะเบียน โปสเตอร์ แผ่นพับ กำหนดการ

 • Other News: Tuesday, 1 March, 2016 |

  ประกาศวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนมาสังกัดวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ประกาศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ประกาศ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนมาสังกัดวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน ประกาศ

 • Announcement: Tuesday, 1 March, 2016 |

  On the 1st March 2016, the Thailand Research Fund announced its academic research assessment (TRF Index) during the year 2011-2013. Among top 21 Thai Physics Department submitting the exercise, IF achieving TRF Index 3.8 was placed the 3rd of Thailand in Physics Research.

 • Other News: Monday, 29 February, 2016 |

  รศ. บุรินทร์ กำจัดภัย บรรยายสาธารณะเรื่อง ความโน้มถ่วงและคลื่นความโน้มถ่วง ที่ ASEAN School on Hadronic Physics เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2559 ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อิสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและ Institute for High Energy Physics (Chinese Academy of Science) ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อิสาน

 • Appearance in Media: Saturday, 27 February, 2016 |

  รศ. ดร. บุรินทร์ กำจัดภัย ให้สัมภาษณ์ รายการนักข่าวพลเมือง ทางสถานี Thai PBS เรื่องการค้นพบคลื่นความโน้มถ่วง (Gravitational Waves) ในงานเสวนาที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาด­กระบัง(สจล.) [บันทึกรายการทาง YouTube]

 • Announcement: Friday, 26 February, 2016 |

  ดร.นิติศักดิ์ ปาสาจะ หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ และคณาจารย์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าเยี่ยมศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 โดย ดร.เสกสรร สุขะเสนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และดร.สุจิตรา สงวนสิน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับ และแนะนำการดำเนินงาน, การเรียนการสอน, คณาจารย์, ห้องปฏิบัติการวิจัย, กิจกรรมโครงการของวิทยาลัยฯ พร้อมทั้งประชุมหารือเพื่อดำเนินโครงการตามกรอบความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน ในโอกาสนี้ ดร.พิทยุทธ วงศ์จันทร์ และดร.ธีรภาพ ฉันทวัฒน์ ได้มีการบรรยาย “คลื่นความโน้มถ่วง” ด้วยเช่นกัน ภาพถ่าย

 • Other News: Thursday, 25 February, 2016 |

  รศ. ดร. บุรินทร์ กำจัดภัย วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในกิจกรรมเสวนาวิชาการ “การค้นพบสุดยอดแห่งยุค..คลื่นความโน้มถ่วง” Gravitational Waves Detected 100 Years After Einstein’s Prediction เสวนาร่วมกับ ผศ.ดร.ประธาน บุรณศิริ นักวิจัยทางด้านแสง ภาควิชาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00-16.00 น. ณ หอประชุมจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ จัดโดยภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง [Poster] [[vdo on YouTube]]

 • Other News: Tuesday, 16 February, 2016 |

  ดร.พิทยุทธ วงศ์จันทร์ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านจักรวาลวิทยาและสนามความโน้มถ่วง วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในกิจกรรมเสวนาวิชาการ “Gravitation waves คลื่นความโน้มถ่วง” ร่วมเสวนากับ อ.ชาญกิจ คันฉ่อง (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ศิรามาศ โกมลจินดา (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ในวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 16.00 น. ณ ห้องเรียนรวม PB2-100 อาคารฟิสิกส์ 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโดยภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร Poster

 • Appearance in Media: Tuesday, 2 February, 2016 |

  รศ. บุรินทร์ กำจัดภัย รองศาสตราจารย์ด้านฟิสิกส์ทฤษฎี วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้สัมภาษณ์นิตยสาร “สารคดี” ฉบับที่ 370 ปีที่ 31 ประจำเดือน ธันวาคม 2558 เรื่อง “แสงแรกแห่งเอกภพ” อธิบายถึงแสงและบิ๊กแบงที่ไม่ได้เริ่มต้นที่เวลาเท่ากับ 0 พร้อมอธิบายพฤติกรรมการขยายตัวแบบเร่งออกอย่างรวดเร็วของเอกภพ จากขนาดที่เล็กกว่าเมล็ดถั่วจนขนาดใหญ่กว่าเอกภพ ยิ่งกว่านั้นการขยายตัวนี้เกิดภายในระยะเวลาที่สั้นมากๆขนาดที่เรียกได้ว่าเสี้ยววินาที อ่านเพิ่มเติมได้ที่แสงแรกแห่งเอกภพ ,สารคดี

 • Other News: Monday, 1 February, 2016 |

  รศ บุรินทร์ กำจัดภัยได้รับเชิญบรรยายสาธารณะเรื่อง Gravity and Gravitational Waves ที่ ASEAN School on Hadronic Physics เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2559 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลอิสาน

2015

 • Announcement: Sunday, 27 December, 2015 |

  วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน “สถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์ฯ” โดยผู้อำนวยการ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ผู้รู้จักคุ้นเคยกับ ดร. นราธิป สงมี แห่งสาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความเสียใจและอาลัยอย่างที่สุดต่อการจากไปของ ดร. นราธิป สงมี เมื่อครั้งเรียนฟิสิกส์ชั้นปีที่ 3 ที่ มช. (พ.ศ. 2537) นราธิป สงมี เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ร่วมก่อตั้ง “ฟอรัมฟิสิกส์ทฤษฎีระดับนักศึกษา” ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิด อุดมการณ์และเจตนารมณ์ที่กลายมาเป็น วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน “สถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์ฯ” (If NU) ในปัจจุบัน (อ่านได้จาก http://www.tptp.in.th/content/history-thai) ดร. นราธิป สงมี ได้สนับสนุนกิจกรรมของ TPTP และ IF เรื่อยๆมาด้วยมิตรภาพแห่งความเป็นเพื่อนและพี่น้องและเป็นกำลังสำคัญของ ฟิสิกส์ ม.พะเยา ขอดวงวิญญาณของ ดร. นราธิป สงมี จงรับการคารวะและเชิดชูเกียรติจากพวกเราและขอให้นราธิปไปสู่สุขคติด้วยเทอญ

  รัก อาลัย และคารวะ

  เสกสรร สุขะเสนา บุรินทร์ กำจัดภัย และคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต
  วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน “สถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์ฯ”
  มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • Announcement: Friday, 18 December, 2015 |

  มน. ขึ้นที่ 2 ของประเทศในการวิจัยสาขา Physical Sciences ใน Nature Index

  Nature วารสารวิชาการชั้นนำของโลกได้จัดอันดับสถาบันที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในเฉพาะกลุ่มวารสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำของโลก top 68 ชื่อที่ได้รับการยอมรับในระดับสูง ในรอบ 1 ตค 57 ถึง 30 กย 58 โดยในการจัดอันดับนี้ได้มีการถ่วงน้ำหนักจำนวนผู้แต่งและจำนวนสถาบัน affiliation ของผู้แต่งเข้าไว้ด้วยเพื่อให้สอดคล้องกับการมีส่วนร่วมในผลงานนั้น ทั้งนี้มหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับการจัดอยู่อันดับที่ 2 ของประเทศด้วยค่า WFC (weighted fractional count) ในหมวด Physical Sciences นักวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวรตีพิพม์มีทั้งสิ้น 6 ผลงาน ทั้งนี้ 5 จาก 6 ชิ้นนั้นเป็นผลงานจากวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน (IF) ดังนี้

  Institution and WFC (weighted fractional count)

  1. Chulalongkorn University 5.24
  2. Naresuan University 2.92
  3. Kasetsart University 0.78
  4. Thailand Center of Excellence in Physics (ThEP) 0.71
  5. Mahidol University 0.53
  6. Ubon Ratchathani University 0.50
  7. King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT) 0.42
  8. Thailand Ministry of Science and Technology 0.39
  9. Srinakharinwirot University 0.25
  10. Suranaree University of Technology 0.23

  อ้างอิงจาก [Nature Index] โดย มน. มีคะแนนเพิ่มขึ้นจากรอบปี 2014 ที่เคยได้ WFC = 1.92

 • Announcement: Wednesday, 2 December, 2015 |

  Announcement of Accepted Applicants to Master of Science Program in Theoretical Physics Academic year 2015, Semester 2 Details

 • Announcement: Wednesday, 4 November, 2015 |

  Short Course on Complex Networks and Random Matrix Theory by Pradeep Bhadola, University of Delhi, India.
  Organized by IF’s Laboratory of Physics of Social Systems

 • Announcement: Wednesday, 4 November, 2015 |

  Associate Prof. Antonio De Felice, an IF adjunct faculty member, has been awarded “Thailand Frontier Author Award 2015” from Thomson Reuters. The award presenting will be held on the 12nd November 2015 at Office of the Higher Education Commission, Bangkok, Thailand.

 • Announcement: Saturday, 24 October, 2015 |

  Phongsapat (Rachan) Rangdee, IF’s first Ph.D. student has finally passed his Ph.D. viva voce on the 24th Oct. 2015. The doctoral thesis is under Dr. Burin Gumjudpai’s supervision and the external examiner is Prof. David Wands of the University of Portsmouth, UK. The thesis explains acceleration of the universe using Tachyonic Field and Non-Minimum Kinetic Scalar Field Term Coupling to Gravity Theory. During his doctoral research, he has been funded by the Royal Golden Jubilee Ph.D. (คปก) program and has visited overseas leading institutions in Greece and the UK, the ICG Portsmouth for 6 months.

  Phongsapat joined IF, then the TPTP, since he was a second year B.S. student in 1997. He was a major force in organizing the TPCosmo II school in 2003. For years he has been contributing his effort in supporting TPTP and IF’s activities, such as Teacher Training Program and Physics Station Camp at high school.

  With this, Phongsapat (Rachan) Rangdee will be the first “Doctor of Philosophy (Ph.D.)” hence the first “Scholar of the Tah Poe Academia Institute (S.TP.)” awarded by IF.

  Moreover, he will be the first ever person to be conferred a qualification “Ph.D. (Theoretical Physics)” from Thai higher institution.

 • Appearance in Media: Tuesday, 20 October, 2015 |

  Burin Gumjudpai invited to write a popular article จักรวาลวิทยาที่สถาบัน IF ที่สนับสนุนโดยศูนย์ ThEP (ไทย) | Cosmology at IF funded by ThEP Center (Eng) released on ThEP website (Oct. 2015)

 • Announcement: Thursday, 15 October, 2015 |

  Prof. David Wands (ICG Portsmouth) officially visits IF from 23rd to 29th Oct. 2015. The host physicist is Dr. Burin Gumjudpai. The visit is funded by the TRF’ RGJ PhD scholarship.

 • Announcement: Thursday, 15 October, 2015 |

  Pradeep Bhadola (University of Delhi) visits IF’s Laboratory of Physics of Social Systems from 3rd - 8th November 2015. The host physicist is Dr. Burin Gumjudpai.

 • Announcement: Wednesday, 7 October, 2015 |

  Dr. Sheng Lan Ko joins IF as a Naresuan Postdoctoral Research Fellow under Dr. Pichet Vanichchapongjaroen from the 1st of October 2015. Dr. Ko received a Ph.D. in Mathematical Sciences with a thesis on string theory from University of Durham (Grey College). He will be a member of IF’s QFTHEP Laboratory in the String Theory Group.

 • Announcement: Tuesday, 6 October, 2015 |

  Nature วารสารวิชาการชั้นนำของโลกได้จัดอันดับสถาบันที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในเฉพาะกลุ่มวารสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำของโลก top 68 ชื่อที่ได้รับการยอมรับในระดับสูง ในรอบปี 1 กค 57 ถึง 31 สค 58 โดยในการจัดอันดับนี้ได้มีการถ่วงน้ำหนักจำนวนผู้แต่งและจำนวนสถาบัน affiliation ของผู้แต่งเข้าไว้ด้วยเพื่อให้สอดคล้องกับการมีส่วนร่วมในผลงานนั้น ทั้งนี้มหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับการจัดอันดับอยู่ที่ 5 ของสถาบันในประเทศไทย ผลงานวิจัยที่เข้าเกณฑ์วารสารชั้นนำ top 68 ชื่อที่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวรตีพิพม์นั้นมีทั้งสิ้น 5 ผลงาน ทั้งนี้ 4 ผลงานจาก 5 นั้นเป็นผลงานจากวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน (IF) โดยผลการจัดอันดับ 15 สถาบันแรกของไทยมีดังนี้

  1. Chulalongkorn University (CU) 6.18
  2. Mahidol University (MU) 3.96
  3. Suranaree University of Technology (SUT) 2.33
  4. Kasetsart University 1.98
  5. Naresuan University 1.92
  6. National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC) 0.74
  7. Chiang Mai University 0.73
  8. Thailand Center of Excellence in Physics (ThEP Center) 0.71
  9. King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT) 0.50
  10. National Astronomical Research Institute of Thailand0.50
  11. Srinakharinwirot University 0.43
  12. Prince of Songkla University (PSU) 0.33
  13. Silpakorn University 0.29
  14. Udon Thani Rajabhat University 0.27
  15. Phuket Marine Biological Center (PMBC) 0.25

  อ้างอิงจาก Nature Index

 • Announcement: Thursday, 24 September, 2015 |

  Honorary Public Lecture “Inflating the Universe” by Professor David Wands (Professor of Cosmology, Institute of Cosmology and Gravitation, University of Portsmouth, UK) on 26th October 2015 at Seminar Bld.,School of Renewable Energy Technology (SERT), Naresuan University

 • Announcement: Friday, 11 September, 2015 |

  เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐานนำโดย ดร.เสกสรร สุขะเสนา ผู้อำนวยการ, รศ. บุรินทร์ กำจัดภัย รองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ ศ.ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น แนวทางความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน กับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในด้านต่างๆ เช่น การแลกเปลี่ยนนักวิจัย, Postdoc และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา, การจัดกิจกรรมด้านการวิจัยร่วมกัน และการจัดโครงการสัมมนา วิชาการต่าง ๆ ในด้านฟิสิกส์ทฤษฎีร่วมกัน

  Prof. Wichian Magtoon, Dean of the Science Faculty, Mahasarakham University, welcomed an officials from IF led by Dr. Seckson Sukhasena, IF Director. The two institutes agreed to sign a Memorandum of Understanding for future collaborative activities, ranging from exchange of staff and students to joint research activities and exchange of researchers in the areas of Theoretical Physics.

  The signing ceremony took place on Thursday, September 10, 2015 at the Faculty of Science, Mahasarakham University.

 • Announcement: Friday, 11 September, 2015 |

  วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐานเปิดสอนเสริมให้ฟรีสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร(IF-Ning Tutorial Class (Physics and Maths Tutorial))

 • Announcement: Friday, 4 September, 2015 |

  IF School/Workshop on Cosmology: IFSW-2015 August 21-28, 2015 at CITCOM Bld., Naresuan University

  VDO , Download PDF

 • Announcement: Wednesday, 29 July, 2015 |

  วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน “สถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์ฯ” ขอประกาศรายชื่อนิสิตผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทฤษฎีประจำปีการศึกษา 2558 ดังรายละเอียด คลิก ทั้งนี้นิสิตผู้สอบผ่าน ต้องมารายงานตัว ณ วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2558 และเข้าพิธีรับเป็นศิษย์ (Theory Apprentice Accepting) ในงานพิธีประสาทคุณวุฒิทางวิชาการ ครั้งที่ 12 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2558

 • Announcement: Friday, 24 July, 2015 |

  วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน “สถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์ฯ” ขอประกาศรายชื่อ นิสิตผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทฤษฎี ประจำปีการศึกษา 2558 และนักเรียนเตรียมทฤษฎีผู้มีสิทธิ์สอบข้ามฟากเป็นนิศิษย์วิจัย ประจำปีกาารศึกษา 2558 ดังรายละเอียด คลิก ทั้งนี้ขอให้นิสิตผู้มีสิทธิ์สอบแต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อย มาในวันกำหนดสอบ (27 กรกฎาคม 2558)

 • Other News: Friday, 12 June, 2015 |

  Seckson Sukhasena, IF Director and Sirichai Pholwiang, IF Physics Station Scientist join Burin Gumjudpai in visiting the ICTP from 6 June 2015 - 26 July 2015. Seckson will have a meeting with Head and researchers of High Energy Physics and Cosmology Section, seeking for research collaboration to IF. Sirichai has tasks to explore scientific and working cultures of the ICTP and learning the exhibition in the Scientifico Imagionio at ICTP Adriatico Guesthouse. The group has opportunity to visit Head of the Astro-particle Physics Section of the International School for Advanced Study, SISSA on the 11 June 2015.

  On this visit Seckson and Burin have a meeting with the ICTP Director on the 17th July 2015 at 14.00. One-hour discussion in the meeting results in future ICTP-IF agreement and the ICTP Director’s future plan to visit IF in 2016.

 • Other News: Tuesday, 9 June, 2015 |

  Dr. Burin Gumjudpai pays a visit to the Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP) as an ICTP Junior Associate from 14 May to 7 July 2015. The official meeting between, Dr. Burin Gumjudpai, on behalf of IF Director, and Prof. Fernando Quevedo, the ICTP Director and Assistant Secretary General of the United Nation was made on the 3rd June 2015. ICTP agrees to provide helps and collaborations on programmes existing and the ICTP Director agrees to visit IF in the year 2016 for a honorary public lecture and creating MoU between the two institutes.

  รศ.บุรินทร์ กำจัดภัย เยือน The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics ของ UNESCO ณ เมือง Trieste สาธารณรัฐอิตาลี ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม - 7 กรกฎาคม 2558 โดยได้รับทุน ICTP Junior Associate เต็มจำนวนจาก ICTP และเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2015 ได้เข้าพบ Prof. Fernando Quevedo ผู้อำนวยการ ICTP และผู้ช่วยเลขาธิการใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ อย่างเป็นทางการเพื่อเจรจาหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน โดยผู้อำนวยการ ICTP ตกลงที่จะให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือทางวิชาการและการวิจัย นอกจากนี้ยังรับคำเชิญของวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐานในการมาเยือนมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อพูดปาฐกถาสาธาณะเกียรติคุณและสร้างบันทึกความเข้าใจ (MoU) อย่างเป็นทางการกับมหาวิทยาลัยนเรศวรในปี 2016

 • Announcement: Sunday, 17 May, 2015 |

  ห้องปฏิบัติการวิจัยจักรวาลวิทยา วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน รับ รางวัลเชิดชูเกียรติห้องปฏิบัติการวิจัยดีเด่นในสาขาฟิสิกส์พื้นฐาน สังกัดของศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2552 – 2555)
  โดยได้ดำเนินการคัดเลือกห้องปฏิบัติการวิจัยที่มีผลงานโดดเด่นของการดำเนินงานในระยะที่ 1 (พ.ศ. 2552 – 2555) โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน ในยุทธศาสตร์หลักของศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์จำนวน 2 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

  • ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตผลงานวิจัย พิจารณาจากจำนวนบทความในวารสารที่มีค่า Impact Factor มากกว่า 0.5 ขึ้นไป และ/หรือ การจดสิทธิบัตร หรือผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์เป็นที่ประจักษ์

  • ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตครูผู้สอนและนักวิจัยฟิสิกส์ที่มีคุณภาพ พิจารณาจากจำนวนนักวิจัยหลังปริญญาเอก และจำนวนผู้รับทุนระดับดุษฎีบัณฑิต

 • Announcement: Monday, 27 April, 2015 |

  สถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์สำหรับฟิสิกส์ทฤษฎีและจักรวาลวิทยา วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน จะดำเนินการจัดสอบเพื่อรับคุณวุฒิ The Graduateship of the Tah Poe Academia Institute (Grad.TP.) ประจำปีการศึกษา 2557 หัวข้อ “Cosmological field equations: Metric Formalism” โดยนาย อมรเทพ ติต๊ะ และหัวข้อ “Study on the Quantization of Fields” โดยนางสาว ศุจิพัชร จันอูน ดังประกาศ และ Announcement ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 11.00 - 13.00 น. ณ ห้อง TA212 อาคารมหาธรรมราชา A ชั้น 2

 • Other News: Tuesday, 21 April, 2015 |

  “The Technical Talk”
  Objective: Our students will get more inside of things they have to know in, for example, LaTeX, Math tricks, Mathematical, Maple, and etc.
  Title: The Technical Talk: Prologue
  Time: 12.00 pm
  Room: TA 212
  Speaker: Rachan Rangdee (SUN), IF-NU
  Abstract: In this talk, I will show the idea about The Technical Talk Project, what, why and how. Then I will collect the idea from you all what things that you have to know in this summer. After that we will be setting up a talk time table and including the speaker.
  Looking forward to meeting you
  Organizer: IF Ph.D. students

 • Other News: Tuesday, 17 February, 2015 |

  ดร.ธีรภาพ ฉันทวัฒน์ ได้รับเชิญจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป้นกรรมการสอบพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนายอนุตร สังฆะ นิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ในวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้น 5 อาคารวิชาการ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 • Announcement: Sunday, 8 February, 2015 |

  โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต จัดกิจกรรมในหัวข้อ General Academic Writing and English Workshop บรรยายพิเศษโดย ผศ. สุภาภรณ์ สุดหนองบัว อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ณ วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน ห้อง Academia Room TA 212 ในวันอาทิตย์ที่ 8, 15, 22 กุมภาพันธ์ และ 1, 15, 29 มีนาคม 2558 เวลา 13:00-17:00 น.

 • Announcement: Friday, 6 February, 2015 |

  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ งานบริการการศึกษา สังกัดวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

 • Other News: Thursday, 22 January, 2015 |

  Dr. Pichet Vanichchapongjaroen gives a talk on “Signals of a new phase in N=2 gauge theory with a magnetic field on the three-sphere” at the 4th Bangkok Workshop on High-Energy Theory, 3rd floor Mahamakut Building, Chulalongkorn University.

 • Other News: Wednesday, 14 January, 2015 |

  Dr. Burin Gumjudpai, IF founder, had an 2-hour official meeting with the president of Surindra Rajabhat University (SRRU) discussing opportunity for IF to develop SRRU physics young faculty members and proposal plan to strengthen the Southern Isaan Physics consortium (SIP)’s Classical Physics Group recently formed at SRRU.

2014

 • Announcement: Thursday, 25 December, 2014 |
  • Short Course on Advanced Topics of Black Holes (Jan. 2015) at IF by Prof. Sushant Ghosh, Centre of Theoretical Physics, JMI, India. [See here]
 • Announcement: Thursday, 25 December, 2014 |
  • Short Course on Advanced Topics in Cosmology (Feb-March 2015) at IF by Profs. Misao Sasaki and Antonio De Felice, Yukawa Institute for Theoretical Physics, Japan. [See here] (See news on YITP website.)
 • Announcement: Monday, 15 December, 2014 |

  รับสมัครคัดเลือกบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนมาสังกัดวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติงาน ณ งานบริการการศึกษาดูรายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการรับสมัครคัดเลือก ดูประกาศ

 • Other News: Thursday, 4 December, 2014 |

  โครงการพัฒนาศักยภาพสำหรับนิสิต โครงการบูรณาการคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ สำหรับนิสิตที่สนใจพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ที่จำเป็นสำหรับวิชาฟิสิกส์ทฤษฎี เช่น สมการกำลังสอง, เมทริกซ์, ตัวดำเนินการความสัมพันธ์เชิงสับเปลี่ยน, ตัวสั่นเชืงฮาร์มอนิกอย่างง่าย, สถานะโคเฮียเรนท์, อนุกรมฟูริเยร์, การหมุนในกลศาสตร์ควอนตัมและดรรชนีสัญกรณ์ โดยมี ดร.พิเชฐ วณิชชาพงศ์เจริญ เป็นผู้บรรยาย ซึ่งวิทยากรนำเสนอโจทย์ปัญหาพื้นฐานที่สำคัญทางคณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ทฤษฎี เพื่อให้นิสิตแก้ปัญหาและอภิปราย โดยมีวิทยากรให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด โครงการจัดขึ้นที่ วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน ห้อง Academia Room TA 212 เวลา 20:00-21:00 น. เป็นประจำทุกวัน อังคาร - พุธ โดยช่วงที่จัดโครงการเริ่มตั้งแต่ เดือนสิงหาคม 2557 ถึง เดือนมีนาคม 2558

 • Other News: Friday, 21 November, 2014 |

  Dr. Pitayuth Wongjun will pay a visit to the Inter-University Centre for Astronomy and Astrophysics (IUCAA) Pune and the Centre for Theoretical Physics of Jamia Millia Islamia, India during 19 November - 3 December 2014. This visit is funded under the ITUN network under the Abdus-Salam ICTP (IAEA-UNESCO) sponsorship to IF and other three allied overseas research network institutions.

 • Announcement: Wednesday, 19 November, 2014 |

  The applicants listed are accepted to the Postgraduates Programs at IF for the academic year 2/2014. (announcement)

 • Appearance in Media: Saturday, 15 November, 2014 |

  “ฟิสิกส์อีสานใต้” ผนึกกำลังพัฒนาการวิจัย การจัดการศึกษา และการพัฒนาครูฟิสิกส์ให้มีความรู้แน่น

  การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ควอนตัมฟิสิกส์โดย ดร. ทีปานิส ชาชิโย (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) และการประชุมครั้งที่ 1 ของเครือข่ายความร่วมมือฟิสิกส์อิสานใต้ (Southern Isaan Physics Consortium-SIP Consortium) เมื่อวันเสาร์ที่ 15 พย. 2557 ของหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และ รศ. ดร. บุรินทร์ กำจัดภัย จากวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน “สถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์ฯ” - IF โดยมีผู้ประสานงานคือ ดร.ชูจิต สาระภาค (มรภ.สุรินทร์)

  IF มีส่วนในการริเริ่มก่อตั้ง SIP Consortium ขึ้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมาในคราวที่มีจัดโครงการฝึกอบรมสรุปโครงสร้างเชิงทฤษฎีในวิชาฟิสิกส์ขั้นต้น ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร IF ได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการจัดตั้งชุมชนทางวิชาการฟิสิกส์และเป็นพี่เลี้ยงในการเสนอแนะแนวทางการวิจัยสาขาเฉพาะสำหรับ SIP Consortium ความร่วมมือทางวิชาการนี้มีสามมิติคือ การวิจัย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และการพัฒนาครูให้เข้มแข็งทางวิชาการ โดยในการประชุมนี้มีการเลือกประธาน SIP Consortium คือ ผศ.ดร.ภควัฒน์ วงศ์วรรณวัฒนา (มรภ.อุบลราชธานี) และเลขานุการคือ ดร.ชูจิต สาระภาค (มรภ.สุรินทร์) นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งกลุ่มวิจัยขึ้นใน SIP Consortium สองกลุ่มคือ (1) SIP Classical Physics Group และ (2) SIP Materials Physics Group โดยมีกำหนดจัดการประชุมสามัญครั้งที่ 2 ของ SIP Consortium อีกครั้งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ในเดือนมกราคม 2558

  ในช่วงเย็นของวันเสาร์ที่ 15 พย. 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้มีการจัดกิจกรรมเสวนาฟิสิกส์สำหรับประชาชนหลังภาพยนตร์รอบพิเศษ 18.00 น. เรื่อง Interstellar ที่ SF Cinema, Robinson สุรินทร์ โดยมี รศ. ดร. บุรินทร์ กำจัดภัย ดร. ทีปานิส ชาชิโย และ ดร. ธีระชัย พลสงคราม ดร.ชูจิต สาระภาค ร่วมตอบข้อสงสัยของประชาชนที่มาชมภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่องนี้ที่หน้าโรงภาพยนตร์ SF Cinema

  กิจกรรมนี้ได้มีการรายงานข่าวบนผู้จัดการออนไลน์วิทยาศาสตร์ วันที่ 16 พย. 2557

 • Other News: Thursday, 13 November, 2014 |

  Dr. Pitayuth Wongjun is invited to lecture on “Gravity in Higher Dimensional Space Time” at Faculty of Sciences and Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Isan, Nakhon Ratchasima.

 • Other News: Saturday, 1 November, 2014 |

  Dr. Guarav Narain gives a talk on “Green’s function of the Vector fields on DeSitter Background” at The International Conference on “New Trends in Field Theories”, Faculty of Science, Banaras Hindu University, India.

 • Other News: Monday, 27 October, 2014 |

  ตามที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้จัดการประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่…พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 14” เมื่อวันที่ 23 - 25 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม แอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา ดร.คัมภีร์ ค้าแหวนและ ดร.ธีรภาพ ฉันทวัฒน์ ได้ตอบรับเข้าร่วมการนำเสนอผลงาน โดยดร.คัมภีร์ ค้าแหวนได้นำเสนอผลงานแบบบรรยายในหัวข้อ The Perturbations in the Accelerating Universe และดร.ธีรภาพ ฉันทวัฒน์ ได้นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ในหัวข้อ Lagrangian Perturbation Theory - The Dynamical Dark Energy | การประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่…พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 14”

 • Other News: Monday, 20 October, 2014 |

  IF PhD student, Rachan Rangdee pays a 6-month (Oct 2014-March 2015) visit to world-class Institute of Cosmology and Gravitation (ICG) at the University of Portsmouth (UK). Rachan’s visit will be hosted by Prof. David Wands-a world-leader in cosmological perturbation theory. The visit reflects the IF-ICG mutual agreement made in 2011 when Dr. Burin Gumjudpai with IF delegations visited ICG seeking for academics connection for IF with research centers in the UK. The ICG, where Burin was conferred his doctorate in 2003, will be IF students’ window to world-class level cosmology. The visiting scheme is supported under Dr. Burin Gumjudpai’s Royal Golden Jubilee PhD scholarship of the Thailand Research Fund with partial transferring support from the ICG Portsmouth.

 • Other News: Friday, 17 October, 2014 |

  IF Deputy Director of Strategies, Dr. Burin Gumjudpai has scheduled to visit and deliver lectures on “Theoretical Structure of Physics at a Glance” at Rajamangala Univ. of Tech. Thanyaburi (Pathumthani), Phetchabun Rajabhat Univ. (Phetchabun) and Srinakharinwirot Univ. (Bangkok) on the 14, 16 October and 4 November 2014.

 • Announcement: Friday, 3 October, 2014 |

  Reading Group on Book: Finite Temperature Field Theory by Ashok Das to be kicked off on Friday 10th Oct. from 3.00-5.00PM. Organizer: Dr. Shingo Takeuchi

 • Announcement: Tuesday, 23 September, 2014 |
 • Announcement: Tuesday, 23 September, 2014 |

  Dr. Burin Gumjudpai delivered an invited talk (2 hours) on “Origin of Academia” at the KMUTT “Science Research Forum” organized by Faculty of Science, King Mongkut’s University of Technology Thonburi at the Garden Cliff Resort and Spa, 20th Sept. 2014.

 • Announcement: Tuesday, 5 August, 2014 |

  สถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์สำหรับฟิสิกส์ทฤษฎีและจักรวาลวิทยา วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน ขอประกาศผลการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทฤษฎี ประจำปี 2557 ในรอบที่ 1 และ 2 ให้ทราบโดยทั่วกัน

 • Announcement: Tuesday, 5 August, 2014 |

  สถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์สำหรับฟิสิกส์ทฤษฎีและจักรวาลวิทยา วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน ขอประกาศผลการสอบนักเรียนเตรียมทฤษฎีข้ามฟากเป็นนิศิษย์วิจัย ประจำปี 2557 ในรอบที่ 1 และ 2 ให้ทราบโดยทั่วกัน

 • Announcement: Monday, 28 July, 2014 |

  ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2557 (รอบสอง)

 • Announcement: Tuesday, 22 July, 2014 |

  On July 22, 2014, Prof. Dr.Sujin Jinahyon; President of Naresuan University and Prof. Misao Sasaki; Director of Yukawa Institute for Theoretical Physics, Kyoto University, Japan signed a Memorandum of Understanding (MOU). The Director of IF, Dr. Seckson Sukhasena, Prof.Edouard B. Manoukian, Asst. Prof. Dr. Usa Padgat and Dr. Suchart Muangkaew acted as witness.The agreement expresses a convergence between 2 parties, The Institute for Fundamental Study, Naresuan University and Yukawa Institute for Theoretical Physics, Kyoto University, Japan for research cooperation in the future.

 • Other News: Sunday, 20 July, 2014 |

  Burin Gumjudpai is invited to lecture on “Physical paradigms of dynamics” at “1st STEP TO SCIENCE CAMP”-a DPST scholarship student camp at Faculty of Science, room-SC1-214, Naresuan University, Phitsanulok.

 • Other News: Thursday, 3 July, 2014 |

  Dr. Burin Gumjudpai joins the Conference on Algebra and Applied Mathematics (Conference on Number Theory and Applications (CNA2014)) as an invited speaker on the 3-4 July 2014 at Faculty of Science, Department of Mathematics, Naresuan University, Phitsanulok. [poster]

 • Announcement: Wednesday, 18 June, 2014 |

  ประกาศรับสมัครนิสิตฟิสิกส์ มน. ที่จะขึ้นชั้นปีที่ 2, 3 สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทฤษฎีประจำปี 2557 (สอบวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์) รับสมัครภายในวันที่ 25 กค. 57, ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 28 ก.ค. 57 และสอบวันที่ 29 กค. 57 รายละเอียดโครงการ หรือติดต่อ sirichaip@nu.ac.th

 • Other News: Saturday, 14 June, 2014 |

  Dr. Burin Gumjudpai gives a talk on “Cosmology” at the Faculty of Science and Technology, Nakhon Ratchasima Rajabhat University, Nakhon Ratchasima on the 14th June 2014.

 • Other News: Friday, 6 June, 2014 |

  ผลการสอบแข่งขัน สอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวรประกาศ

 • Announcement: Monday, 2 June, 2014 |

  สถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์สำหรับฟิสิกส์ทฤษฎีและจักรวาลวิทยา วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอประกาศผลสอบรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรท่าโพธิ์ สาขาวิชาโครงสร้างเชิงทฤษฎีในฟิสิกส์ขั้นต้น (TP.C. in Theoretical Structure of Elementary Physics) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมีผู้สอบผ่านดังนี้ และผู้สอบผ่านจะได้เข้ารับคุณวุฒิในวันพิธีประสาทคุณวุฒิ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ที่จะถึงนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมจะได้แจ้งเป็นหนังสือให้ทราบอีกครั้ง

 • Other News: Monday, 12 May, 2014 |

  Dr. Teeraparb Chantavat is invited to visit the Institute d’ Astrophysique de Paris (IAP) for a scientific stay from 12th May to 30th May 2014

 • Other News: Friday, 2 May, 2014 |

  Dr. Pitayuth Wongjun is invited as a speaker to give a talk on “Stabilization of the Extra Dimensions from Gauss Bonnet term in a Casimir Dark Energy Model” at Department of Physics, Chulalongkorn University, Bangkok

 • Other News: Monday, 28 April, 2014 |

  Dr. Burin Gumjudpai gives a talk on “Philosophy of Physics” at Department of Physics, Ramkhamhaeng University, Bangkok

 • Other News: Friday, 11 April, 2014 |

  ดร.คัมภีร์ ค้าแหวน นำเสนอข้อเสนอขอรับโครงการทุนพัฒนานักวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หัวข้อ การรบกวนไม่เชิงเส้นในเอกภพที่ขยายตัวด้วยความเร่ง ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00-10.45 น. ณ ห้องประชุม สกว. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กรุงเทพฯ

 • Other News: Thursday, 3 April, 2014 to Friday, 4 April, 2014 |

  Dr. Burin Gumjudpai is invited to speak on “Technique of teaching science as english for direction to the contents : demonstration of standing wave in the rope” at the auditorium of Lomsak Wittayakhom School, Lomsak Wittayakhom School, Phetchabun.

 • Announcement: Tuesday, 1 April, 2014 |

  Today, the university appoints Dr. Burin Gumjudpai, IF founder as Deputy Director of Strategies leaving the Deputy Directorate of Academics for Dr. Suchittra Sa-nguansin - an Applied Mathematics lecturer of the Faculty of Science, to carry on the Academics and Research Affairs of the IF.

 • Announcement: Wednesday, 26 March, 2014 |

  The 5th Siam GR ⊕ HEP ⊕ Cosmo and Theoretical Physics Symposium will be held on 22nd July 2014 at Queen Sirikit Bld., Naresuan University, Phitsanulok. Registration for the abstract submission is before 30th April 2014 Registration, Detail

 • Other News: Tuesday, 25 March, 2014 |

  Dr. Burin Gumjudpai is invited as a speaker, and gives a talk on “The systematic thinking in science” at Faculty of Science, Pibulsongkram Rajaphat University, Phitsanulok.

 • Announcement: Tuesday, 25 March, 2014 |

  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรียนเชิญ ดร.ธีรภาพ ฉันทวัฒน์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 11 ในระหว่างวันที่ 24 - 29 เมษายน 2557 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 • Announcement: Tuesday, 25 March, 2014 |

  poster Doctoral Thesis Proposal Oral Presentation by Rachan Rangdee on the title “Dark Energy and Accelerating Universe” Thesis Advisor: Dr. Burin Gumjudpai on the 31st March 2014, 14.30-16.00 at Meeting Room, Graduate School Mahadhammaraja Building, Zone A Naresuan University

 • Announcement: Monday, 24 March, 2014 |

  เครือข่ายความร่วมมือฟิสิกส์อิสานใต้ (Southern Isaan Physics Consortium: SIP Consortium) ประกาศจัดตั้งขึ้นในระหว่างช่วงพักรับประทานอาหารกลางวันในการฝึกอบรม “โครงการอบรมสรุป โครงสร้างเชิงทฤษฎีในวิชาฟิสิกส์ขั้นต้น กับการเรียนการสอนโครงสร้างเชิงทฤษฎี และการทดลอง” วันสุดท้าย ที่จัดโดยวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2557 โดยหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ผศ. ดร. ภควัฒน์ วงศ์วรรณวัฒนา) หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (ดร. ธีระชัย พลสงคราม) ผู้อำนายการวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร ดร. เสกสรร สุขะเสนา และ รศ. ดร. บุรินทร์ กำจัดภัย ร่วมกันประกาศการจัดตั้งเครือข่ายนี้ต่อสักขีพยานนักฟิสิกส์และครูผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมนี้ กว่า 50 คน

  SIP Consortium มีแนวคิดพื้นฐานเบื้องต้นในการส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการและวิจัยระหว่างกลุ่มสถาบันวิชาการฟิสิกส์ในเขตอิสานใต้ของประเทศไทย ในระยะแรกจัดตั้งจะมีสมาชิกเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (แกนนำเครือข่าย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐานเป็นสมาชิก โดยจะทำการเชิญสถาบันอื่นๆในละแวกอิสานใต้เข้าร่วมในโอกาสต่อไป

  Southern Isaan Physics Consortium: SIP Consortium

  At lunch break of the last day of the training “Theoretical Structure of Elementary Physics” on the 23rd March 2014 at IF, the formation of “Southern Isaan Physics Consortium: SIP Consortium” was announced by Head of Physics Division of Ubon Rachathani Rajabhat University, Head of Physics Division of Surintra Rajabhat University, IF Director and Dr. Burin Gumjudpai (initiator). The announcement is witnessed by 50 physicists and teachers attending the training. The SIP Consortium has basic aim to promote collaboration in academic and research activities among the member institutes. SIP will be leaded by Physics Division of Ubon Rachathani Rajabhat University and will invite other institutes in the Isaan area to join in the near future.

 • Announcement: Tuesday, 18 March, 2014 |

  Dr. Teeraparb Chantavat gave a seminar on “voids as a probe of cosmology” at Department of Physics, Chulalongkorn University on the 19th March 2014

 • Announcement: Wednesday, 5 March, 2014 |

  Dr. Shingo Takeuchi, Department of Physics and Astronomy, Shanghai Jiao Tong University (SJTU), Shanghai, China, visiting IF during 3-12 March 2014.

 • Announcement: Monday, 3 March, 2014 |

  วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการอบรมสรุป โครงสร้างเชิงทฤษฎีในวิชาฟิสิกส์ขั้นต้น กับการเรียนการสอนโครงสร้างเชิงทฤษฎี และการทดลอง ” ระว่างวันที่ 21 - 23 มีนาคม 2557 ณ วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ผู้สนใจสมัครและชำระค่าลงทะเบียนได้ภายใน 18 มีนาคม 2557 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก แนะนำสถานที่พัก

 • Announcement: Tuesday, 18 February, 2014 |

  รศ. บุรินทร์ กำจัดภัย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เดินทางไปดำเนินการโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน 9 มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 16 – 28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 • Announcement: Thursday, 13 February, 2014 |

  The 5th Siam GR ⊕ HEP ⊕ Cosmo & Theoretical Physics Symposium

 • Announcement: Tuesday, 28 January, 2014 |

  Dr. Matthew James Lake is promoted to Lecturer on 27 January 2014

 • Announcement: Thursday, 23 January, 2014 |

  Congratulations to Dr. Pitayuth Wongjun for receiving the Science and Technology Research Grant for year 2013 from the Thailand Toray Science Foundation (TTSF) to support his research project on Spherically Symmetric Solutions of Extended Massive Gravity Theory

 • Announcement: Thursday, 16 January, 2014 |

  ขอเชิญ อาจารย์,นิสิตบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วม โครงการอบรมการใช้โปรแกรม LaTex ระหว่างวันที่ 25 – 26 มกราคม 2557 ติดต่อสอบถาม : 055-968735

 • Announcement: Wednesday, 15 January, 2014 |

  วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐานร่วมกับโรงเรียนตะพานหิน กำหนดจัดอบรมครูอาจารย์ผู้สอนวิชาฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา ในโครงการ “โครงสร้างเชิงทฤษฎีในวิชาฟิสิกส์ขั้นต้น” ตอนที่ 4 อุณหพลศาสตร์ ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2557 โดยรายละเอียดโครงการและกำหนดการตามลิงค์

 • Announcement: Wednesday, 1 January, 2014 |

  Public Lecture on “The Dark Side of the Universe” by Prof. Jorge Ovalle (Simon Bolivar University, Venezuela) and Dr. Burin Gumjudpai (The Institute for Fundamental Study, Naresuan University)

2013

 • Announcement: Thursday, 12 December, 2013 |

  The advanced training course on “The Theory of Supersymmetry and Supergravity”

 • Announcement: Wednesday, 4 December, 2013 |

  บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยและการทำวิทยานิพนธ์จากงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557รายละเอียด

 • Announcement: Wednesday, 4 December, 2013 |

  Naresuan University honors Dr. Antonio De Felice, an IF faculty member, as “NU Outstanding Researcher in Basic Research” for the year 2012.

 • Announcement: Tuesday, 19 November, 2013 |

  Dr. Khamphee Karwan is elected to second head of the Laboratory of Cosmology and Gravity (CGL) of IF after his predecessor, Dr. Burin Gumjudpai who announces his resignation today due to heavier administration work. Head of the CGL has role of leadership in research and management of research resource of the CGL. New submission of the ThEP’s CRL in 2014 will be therefore proposed under Dr. Karwan vision and administration.

 • Announcement: Monday, 11 November, 2013 |

  ผลการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทฤษฎี Grad TP. Entrance Exam 2013 รอบ 2 โดยวิทยาลัยเพิ่อการค้นคว้าระดับรากฐาน “สถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์ฯ” ขอประกาศผลสอบ Grad TP. Entrance Examination ประจำปีการศึกษา 2556 รอบ 2 สอบเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556 ผลการสอบเป็นดังนี้ อ่านประกาศ

 • Other News: Saturday, 9 November, 2013 |

  Dr.Matthew James Lake gives a talk on “Uncertainty Relations and the Nature of Space and Time in Quantum Mechanics” at Hong Kong Astronomical Society Theoretical Astronomy Group (HKAS), Hong Kong.

 • Other News: Wednesday, 30 October, 2013 |

  Dr. Pitayuth Wongjun gives a talk on “Casimir Dark Energy and Gravity in Higher-Dimensional Space-Time” at Department of Physics and Materials Science, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai.

 • Announcement: Wednesday, 23 October, 2013 |

  วันที่ 1 - 3 พ.ย. 56 วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐานร่วมกับโรงเรียนตะพานหิน จัดโครงการ “โครงสร้างเชิงทฤษฎีในวิชาฟิสิกส์ขั้นต้น” ตอนที่ 2 การสั่นและคลื่น ณ สถานีฟิสิกส์ศึกษาที่ 4 โรงเรียนตะพานหิน โดยสำหรับค่ายนี้จัดเป็นค่ายเต็มแบบ Demonstration Lab 3 วัน 2 คืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมพัฒนาครู อาจารย์ผู้สอนวิชาฟิสิกส์ ให้มีความเข้าใจถึงแก่นแท้ของวิชา และสามารถเชื่อมโยงความรู้ความเข้าใจโดยกระบวนวิธีทางวิทยาศาสตร์ ง่ายต่อการเรียนการสอนแก่นักเรียน จุดประกายความคิดสู่การเป็นนักฟิสิกส์และนักวิจัยในอนาคต อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายวัฒนธรรมวิชาการให้เข้มแข็ง กำหนดการสำหรับการจัดโครงการของสถานีฟิสิกส์ศึกษาที่ 4 โรงเรียนตะพานหิน ดาวน์โหลดได้ที่ PDF แบบฟอร์มการลงทะเบียน ดาวน์โหลดได้ที่ PDF ติดต่อผู้ประสานงานโครงการ 0-5596-8732 หรือคลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 • Other News: Wednesday, 16 October, 2013 |

  รองศาสตราจารย์ ดร. บุรินทร์ กำจัดภัย ได้รับเชิญบรรยายพิเศษเรื่อง “มุมมองและแนวคิดการทำงานวิจัยและการตีพิมพ์งานวิจัยที่มีคุณภาพ” ให้กับอาจารย์รุ่นใหม่ระดับหลังปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยมหาสารคามจำนวน 80 คน ตามโครงการสัมมนา “การพัฒนานักวิจัยและหน่วยปฏิบัติการวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล” ณ The Greenery Resort เขาใหญ่ นครราชสีมาระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม พ.ศ. 2556 โดยได้รับเกียรติจากอธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมฟังการบรรยายนี้ด้วยตามกำหนดการ (หนังสือเชิญ), [slides] [News on MSU web]

 • Other News: Tuesday, 8 October, 2013 |

  รองศาสตราจารย์ ดร. บุรินทร์ กำจัดภัย ได้รับเชิญบรรยายในหัวข้อ “แผนที่ของวิชาฟิสิกส์และอาชีพนักวิทยาศาสตร์” ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา จำนวน 150 คน ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์” ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย พิษณุโลก

 • Announcement: Monday, 7 October, 2013 |

  The Institute for Fundamental Study “The Tah Poe Academia Institute” announces the lists of undergraduates student who is eligible to sit in the Grad. TP. Entrance Examination (Round 2) for the selection into the Physics Prime Programs (PPP) which will take place on the 25th October 2013.

  วิทยาลัยเพิ่อการค้นคว้าระดับรากฐาน “สถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์ฯ” ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทฤษฎี(รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันศุกร์ ที่ 25 ตุลาคม 2556 อ่านประกาศ

  ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2013
  ดร. เสกสรร สุขะเสนา
  หัวหน้าครูสถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์ฯ และผู้อำนวยการวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน

 • Announcement: Saturday, 5 October, 2013 |

  Naresuan University Academic Centre of Excellence in Physics (NEP) has been merged with Research and Academic Service Division of IF on the 22nd August 2013. The inclusion of NEP into Research and Academic Service Division is the idea to reduce overlapping work of NEP and Department of Physics of the university. For IF, this will result into the focus of theoretical physics research and theoretical physics education rather than spanning to cover facilitating applied and technological physics research which has been performing in Faculty of Science, Faculty of Engineering and the School of Renewable Energy.

 • Announcement: Monday, 16 September, 2013 |

  การสอบข้ามฟากของนักเรียนเตรียมทฤษฎี เพื่อเป็นนิศิษย์วิจัย ประจำปีการศึกษา 2556 สถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์ฯ จะจัดให้มีการสอบในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 และได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบดังนี้ รายชื่อผู้มีสิทธฺ์สอบ

 • Announcement: Thursday, 12 September, 2013 |

  ITUN network formed by scientists from IF (Drs. Burin Gumjudpai and Seckson Sukhasena), IUCAA Pune, CTP Jamia Millia, Tata Institute for Fundamental Research (India) and Institute of Nuclear Physics (Uzbekistan) win ICTP external activities support (4000 Euro) for research visit exchange for the year 2013.

 • Other News: Friday, 23 August, 2013 |

  On 23-28 August 2013, Dr.Seckson Sukhasena, Dr. Burin Gumjudpai and Mr. Rachan Rangdee (Ph.D. student) joined to the 7th Aegean Summer School at Parikia, island of Paros, Greece, “Beyond Einstein’s theory of Gravity”. Rachan Rangdee also gave a talk on “Aspects of Non-Minimum Derivative Coupling Cosmology” at the school.

 • Announcement: Tuesday, 20 August, 2013 |

  วันที่ 23 - 25 ส.ค. 56 วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐานร่วมกับโรงเรียนตะพานหิน จัดโครงการ “โครงสร้างเชิงทฤษฎีในวิชาฟิสิกส์ขั้นต้น” ตอนที่ ๑ กลศาสตร์ ณ สถานีฟิสิกส์ศึกษาที่ 4 โรงเรียนตะพานหิน โดยสำหรับค่ายนี้จัดเป็นค่ายเต็มแบบ Demonstration Lab 3 วัน 2 คืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมพัฒนาครู อาจารย์ผู้สอนวิชาฟิสิกส์ ให้มีความเข้าใจถึงแก่นแท้ของวิชา และสามารถเชื่อมโยงความรู้ความเข้าใจโดยกระบวนวิธีทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง ง่ายต่อการเรียนการสอนแก่นักเรียน อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายวัฒนธรรมวิชาการให้เข้มแข็ง กำหนดการสำหรับการจัดโครงการของสถานีฟิสิกส์ศึกษาที่ 4 โรงเรียนตะพานหิน ดาวน์โหลดได้ที่ PDF แบบฟอร์มการลงทะเบียน ดาวน์โหลดได้ที่ PDF ติดต่อผู้ประสานงานโครงการ 0-5596-8732

 • Other News: Monday, 19 August, 2013 |

  On 14 August 2013 Dr. Khamphee Karwan gave an oral presentation on “Observational consequences of composite inflation models” PDF at The Inaugural Conference “Windows on the Universe”, International Centre for Interdisciplinary Science Education (ICISE), Quy Nhon, Vietnam.

 • Press Release: Wednesday, 7 August, 2013 |

  The X Congregation of the Tah Poe Academia Institute, 31st July 2013 at 2nd floor, Maha Dhammaracha Bld., The Institute for Fundamental Study. The Congregation of the Tah Poe Academia Institute (TPTP) reflects its long tradition of being an Academia Institute. The 10th Congregation resembles matriculation, graduation and awarding ceremonies as well as a formal declaration witnessed by all past and present members of the TPTP and external honorable invited guests. The small congregation was participated by 30 people. This year, there is only one graduand is Mr. Naragorn Kaewkao (L.TP.). Six new students to the TPTP (5 High. Grad. Dip. students) and one new Theory Apprentice are accepted in the Matriculation Ceremony.

  At the 10th Congregation, “The Academia’ s Lists Award”, which is award for students who have high academic potential, good manners, exemplary characters, and sufficient leadership to be a future leader in academics, is conferred upon Mr. Narakorn Kaewkhao.

  Dr. Antonio De Felice is honored at the congregation as IF researcher who has produced outstanding research output in the year 2012.
  (10th TPTP Congregation Pamphlet)

 • Announcement: Tuesday, 6 August, 2013 |

  วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐานได้รับคะแนนเป็นอันดับที่ 1 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร จากผลการประเมิน สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ประจำปี 2555

 • Announcement: Tuesday, 30 July, 2013 |

  วิทยาลัยเพิ่อการค้นคว้าระดับรากฐาน “สถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์ฯ” ประกาศผลสอบ Grad TP. Entrance Examination ประจำปีการศึกษา 2556 (อ่านประกาศ)

 • Announcement: Wednesday, 17 July, 2013 |

  The Institute for Fundamental Study “The Tah Poe Academia Institute” announces the lists of 3rd year PPP Theory Apprentice who is eligible to quiz Crossing Examination on 27th July 2013. (ANNOUNCEMENT)

  Announced on the 17th day of July 2013
  Seckson Sukhasena, Ph.D. TP.C.
  Headmaster of the TPTP and IF Director


  วิทยาลัยเพิ่อการค้นคว้าระดับรากฐาน “สถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์ฯ” ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้ามฟาก ประจำปีการศึกษา 2556 (อ่านประกาศ)

  ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2013
  ดร. เสกสรร สุขะเสนา
  หัวหน้าครูสถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์ฯ และผู้อำนวยการวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน

 • Announcement: Monday, 17 June, 2013 |

  Dr. Matthew James Lakes will be joining IF with one year contract as Postdoc starts from October 1,2013 to September 30, 2014. ANNOUNCEMENT

 • Announcement: Wednesday, 29 May, 2013 |

  Dr. Matthew Lake visiting IF on 25-30 May 2013. The host scientist is Dr. Antonio De Felice.

 • Announcement: Wednesday, 29 May, 2013 |

  Prof. Shinji Mukohyama (IPMU, University of Tokyo, Japan) visiting IF on 27-30 May 2013. The host scientist is Dr. Antonio De Felice.

 • Announcement: Wednesday, 29 May, 2013 |

  Prof. Shinji Mukohyama (IPMU, University of Tokyo, Japan) gives a talk on “From Configuration to Dynamics Emergence of Lorentz Signature in Classical Field Theory” in Special Seminar (in English) at TA 212, Maha Dhammaracha Bld., The Institute for Fundamental Study.

 • Other News: Monday, 29 April, 2013 |

  คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญดร.คัมภีร์ ค้าแหวนเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนายสมศักดิ์ เสนาใหญ่ นิสิตหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ในหัวข้อเรื่อง “การขยายตัวของความเร่งของเอกภพในจักรวาลวิทยาแบบลดหลั่น”(Accelerated Expansion of The Universe in Cascading Cosmology) ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 610 อาคารมหามกุฎ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • Announcement: Monday, 1 April, 2013 |

  2014 (fiscal year) Naresuan Postdoctoral Researcher Fellow Recruitment, The Institute for Fundamental Study (IF) is now recruiting Naresuan Postdoctoral Researcher Fellow in Cosmology or Gravitation or Theoretical High Energy Physics for working period of one year. See here for more information

 • Other News: Wednesday, 27 March, 2013 |

  IF team members, Dr. Seckson Sukhasena, Dr. Burin Gumjudpai (invited talk), Dr. Pitayuth Wongjun, Dr. Teeraparb Chantavat, Dr. Khamphee Karwan, Dr. Antonio De Felice and Mr. Napatsakon Sarapat gave two talks and three poster presentations at the Siam Physics Congress 2013 (The 8th Annual Conference of the Thai Physics Society organized on March 21-23, 2013) at Chiang Mai, Thailand.

  • Dr. Burin Gumjudpai gave an invited talk (30 min.) on “Eddington Para-Ferro Gravity”.

  • Dr. Antonio De Felice gave an oral presentation on “Massive Gravity: Nonlinear Instability of the Homogeneous and Isotropic Universe”.

  • Dr. Pitayuth Wongjun gave an poster presentation on “Reheating in Three-Form Inflation”.

  • Dr. Khamphee Karwan gave an poster presentation on “Observational Constraints on Composite Inflation Model”.

  • Mr. Napatsakon Sarapat gave a poster presentation on “Novel Conjugate Mirror Design using a Nonlinear Microring Circuit” and “Molecular Solenoid using Particle Capsule in Modified Nonlinear Microring Circuit”.

 • Announcement: Friday, 15 March, 2013 |

  The Institute for Fundamental Study “The Tah Poe Academia Institute” announces its schedule of

  • Grad.TP. Entrance Examination (for new undergraduates who wants to have admission to IF’s Physics Prime Programs: PPP)
   The examination is on the 29th July 2013, 13.00-16.00 at the Academia Room, IF.
  • Crossing Examination (for 3rd year PPP Theory Apprentice who is turning 4th year to transfer to Grad.TP. research student status) The examination is on Saturday the 27th July 2013 (first round) 13.00-16.00 and Monday the 29th July 2013 (second round) 13.00-16.00 at the Academia Room, IF.
  • The 10th TPTP Congregation will be held on Wed. the 31st July 2013, 9.00-11.00 at the Poe Lawn (ลานโพธิ์)

  Announced on the 15th day of March 2013
  Seckson Sukhasena, Ph.D. TP.C.
  Headmaster of the TPTP and IF Director


  วิทยาลัยเพิ่อการค้นคว้าระดับรากฐาน “สถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์ฯ” ประกาศกำหนดการสอบ

  • Grad.TP. Entrance Examination (สำหรับนิสิตฟิสิกส์ระดับปริญญาตรีที่ประสงค์จะเข้าสังกัดเป็นนักเรียนเตรียมทฤษฎี (Theory Apprentice) ในโครงการ Physics Prime Programs ของวิทยาลัยฯ)
   กำหนดการสอบคือ Monday 29th July 2013, 13.00-16.00 ที่ the Academia Room, IF. ผู้เข้าสอบต้องแสดงความจำนงลงทะเบียนเข้าสอบ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ที่เจ้าหน้าที่ประสานงาน (คุณ วรวลัญช์ อินทร์พลอย) ภายในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2013 ในเวลาราชการ (อ่านประกาศ)
  • Crossing Examination (สำหรับนักเรียนเตรียมทฤษฎีที่กำลังจะขึ้นชั้นปีที่ 4 ในโครงการ PPP Theory Apprentice เพื่อสอบข้ามฟากเป็น นิศิษย์วิจัย ระดับ Grad.TP. ของวิทยาลัยฯ) กำหนดการสอบสองครั้งคือ Saturday the 27th July 2013 (first round) 13.00-16.00 และ Monday the 29th July 2013 (second round) 13.00-16.00 ที่ the Academia Room, IF. ผู้เข้าสอบต้องมีผลคะแนน CU-TEP 38 มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน (คุณ วรวลัญช์ อินทร์พลอย) ภายในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2013 ในเวลาราชการ (อ่านประกาศ)
  • พิธี Congregation ของสถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์ฯ ครั้งที่ 10 จะจัดที่ลานโพธิ์ อาคารมหาธรรมราชา มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2013 เวลา 9.00-11.00

  รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ PPP การสอบและกิจกรรมดังกล่าวสามารถดูได้ที่ TPTP Physics Prime Program (PPP)

  ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2013
  ดร. เสกสรร สุขะเสนา
  หัวหน้าครูสถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์ฯ และผู้อำนวยการวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน

 • Announcement: Monday, 11 March, 2013 |

  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณรายได้) ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ สังกัดวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน จำนวน 1 อัตรา เพศชาย ระหว่างวันที่ 11 - 22 มีนาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ [รายละเอียด] | [แบบฟอร์มสมัครงาน]|ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ | ผลการสอบคัดเลือก

 • Other News: Tuesday, 19 February, 2013 |

  Dr.Roland V. Sarmago,the director of NP, invited Dr.Antonio de Felice to visit the theory group of the National Institute of Physics in Philippines on 27 February - 7 March.The National Institute of Physics(NP), College of Science, University of the Philippines in Diliman, Quezon City. The Institute was established in 1983 by Presidential Executive Order transforming the then Department of Physics of the College of Arts and Sciences. The Institute is the best school of physics in the Philippines and aims to become one of the best in this area of the Pacific.

 • Other News: Friday, 25 January, 2013 |

  Dr.Pitayuth Wongjun is invited to participate in the 17th APCTP Winter School on Fundamental Physics to be held at Asia Pacific Center for Theoretical Physics (APCTP) in Pohang, Korea on January 21 - 30, 2013.

 • Other News: Friday, 25 January, 2013 |

  Dr.Terraparb Chantavat is invited to visit the Institut d’Astrophysique de paris(IAP),Paris, for a scientific stay form the 4th to the 15 th of February 2013. He will collaborate with Dr. Benjamin Wandelt on the statistics cosmic voids and initial conditions of the universe.

  After the visit he has a project “Gravitational Delensing”

 • Announcement: Friday, 4 January, 2013 |

  Seckson Sukhasena appointed as the first IF Director

  The University Council has appointed Dr. Seckson Sukhasena to the directorate of the Institute for Fundamental Study. The appointment valid from the 25 November 2012 made Dr. Sukhasena the first Director of IF. Previously Dr. Sukhasena had been working as Head of Department of Physics at Mahasarakham University and then IF Acting Director. He was one of the early members of the TPTP as the first TPTP Theory Cadet in 1996. He earned a B.S. from Naresuan with the TPTP, a Master and a Doctorate from Suranaree in Quantum Field Theory. (see attached pdf doc. (in Thai)

2012

 • Announcement: Friday, 16 November, 2012 |

  The 2nd PPP Exclusive School program at Khamphaengphet Rajabhat University ค่ายฝึกอบรมนิสิตปริญญาตรีแบบเข้มที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการ PPP ครั้งที่ 2 On October 23-28, 2012. 16 physics undergraduate students from Naresuan University, University of Phayao, Thepsatri Rajabhat University (Lop Buri), King Mongkut’s University of Technology Thonburi and Khamphaengphet Rajabhat University (host) joined 2nd PPP Exclusive School training in Classical Dynamics run by Drs. Seckson Sukkhasena, Burin Gumjudphai, Teeraparb Chantawat, Khamphee Karwan, Nattapong Yongram, Pitayuth Wongjun and Suppiya Siranan (Instructors). Each students are trained closely one to one with staff to ensure their understanding of each topics. The students enjoy and get more knowledge from this camp, so they would like to enjoy the next program with all again.

 • Announcement: Tuesday, 13 November, 2012 |

  On 13-15 November 2012, the QFTHEP Research Unit under NEP’s support are going to hold its QFT Symposium. The symposium to be held in Kho Koh, Phetchabun will be good opportunity for researchers in Thailand who are working in the area of quantum field theory to discuss and exchange ideas. Please see this page for more information.

 • Other News: Sunday, 14 October, 2012 |

  Dr. Antonio De Felice is Massive gravity: nonlinear instability of the homogeneous and isotropic universe given at Tokyo University of Science on Oct 16, 2012 and Fab5: Noncanonical Kinetic Gravity, Self Tuning, and Cosmic Acceleration given at Yukawa Institute on Nov 22nd 2012.

 • Other News: Friday, 5 October, 2012 |

  Workshop on Heavy Ion and High Energy Physics will be held on 9th-10th November 2012 by the Department of Physics, Naresuan University, Phitsanulok, Thailand. The workshop will cover the following topics from both experimental and theoretical areas: Heavy Ion Collision, Effective Field Theory, Quark Model, Quantum Field Theory, Nuclear Physics, Astrophysics and Cosmology, Other Related Topics. See workshop website here.

 • Announcement: Thursday, 4 October, 2012 |

  Coming UP! สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านฟิสิกส์ มีกำหนดการจัดค่ายฝึกอบรมนิสิตปริญญาตรีแบบเข้มที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการ PPP ครั้งที่ 2 The 2nd PPP Exclusive School (เอ็กซ์สคูลที่ 2 Classical Dynamics) ระหว่างวันที่ 23-28 ตุลาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประโยชน์ที่นิสิตจะได้รับจากโครงการนี้คือการได้รับความรู้อย่างเต็มที่ในการเข้าร่วมโครงการ 6 วัน 5 คืน มีกิจกรรมติวเข้มตลอดวัน และยังมีการติวตัวต่อตัว ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ประจำตัวในช่วงเย็นของทุกวัน โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาฟิสิกส์ชั้นปีที่ 2-3 ที่ผ่านการคัดเลือกจาก 6 สถาบันที่เข้าร่วมได้แก่ มหาวิทยาลัยนเรศวร (อาจารย์ 6 คน นักศึกษา 5 คน) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (อาจารย์ 2 คน นักศึกษา 2 คน) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (อาจารย์ 2 คน นักศึกษา 2 คน) มหาวิทยาลัยพะเยา (อาจารย์ 2 คน นักศึกษา 4 คน นักวิทย์ 1 คน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (อาจารย์ 1 คน นักศึกษา 3 คน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (อาจารย์ 1 คน ) [กำหนดโดยย่อ], [กำหนดการโดยละเอียด]

 • Announcement: Monday, 17 September, 2012 |

  Prof. Ruth Gregory (IPPP, Centre for Particle Theory, University of Durham, UK) visiting IF on 16-22 August 2012. The host scientist is Dr. Burin Gumjudpai

 • Announcement: Sunday, 16 September, 2012 |

  IF faculty staff, Antonio De Felice and Khamphee Karwan win two 15th Royal Golden Jubilee PhD Scholarships for the academic year 2013 (for faculty members who never receive RGJ funding before). This scholarship supports full tuition and living expenses for Thai PhD students. Moreover, it supports incoming visiting of overseas academic staff and outgoing Thai PhD students to abroad. Previously Burin Gumjudpai has won the 13th RGJ scholarship which is now supporting IF PhD student, Rachan Rangdee. Prospective PhD students who are interested to apply to these two PhD scholarships, please contact IF academic affair division, Ms. Chanthika Suwannin chanthikas@nu.ac.th.

  It is noted that another IF faculty member, Prof. E. B. Manoukian had been listed as the RGJ PhD advisor long ago and is assured to receive a PhD studentship under the RGJ scheme for the coming academic year as well. Therefore number of RGJ PhD Scholarship available at IF next year is at least 3 positions.

  ทาพาเอียนมาสเตอร์ของ IF ได้รับการประกาศรายชื่อเมื่อเร็วๆนี้ว่าได้รับการคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 15 (ประเภทกลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาที่ยังไม่เคยได้รับทุน คปก.ปกติ) คือ

  • Dr. Antonio De Felice สาขาวิชาฟิสิกส์ทฤษฎี จำนวน 1 ทุน
  • ดร. คัมภีร์ ค้าแหวน (เมธีวิจัย สกว.) สาขาวิชาฟิสิกส์ทฤษฎี จำนวน 1 ทุน

  สำหรับปีการศึกษา 2556 โดยก่อนหน้านี้ในปี 2553 ทาพาเอียนมาสเตอร์คือ ดร. บุรินทร์ กำจัดภัย เคยได้การคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับทุนเดียวกันนี้ในรุ่นที่ 13 ในสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์โดยมีนิสิตปริญญาเอกที่ได้รับการคัดเลือกคือ นายราชัญ แรงดี ทุนปริญญาเอก คปก.นี้สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวน ค่าครองชีพ ค่าหนังสือตำรา และค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเดินทางไปทำการวิจัยยังต่างประเทศให้กับนิสิตปริญญาเอกตลอดหลักสูตรปริญญาเอกโดยไม่มีข้อผูกมัดหลังสำเร็จการศึกษา นิสิตผู้สนใจรับทุนการศึกษานี้ติดต่อ งานบริการการศึกษา, นางสาวชัญฐิกา สุวรรณิน chanthikas@nu.ac.th

  ทั้งนี้คณาจารย์ของ IF อีกท่านหนึ่งคือ Prof. E. B. Manoukian ได้รับการคัดเลือกให้มีชื่อเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาตามโครงการ คปก. เมื่อนานมาแล้วและยังคงมีสิทธิ์ที่จะเสนอชื่อนักศึกษาปริญญาเอกให้ได้รับทุนนี้ได้ในหลักสูตร ปร.ด. (ฟิสิกส์ทฤษฎี) ดังนั้นจำนวนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก คปก. ที่ IF ได้รับในปีการศึกษาหน้านี้จึงมีอย่างน้อย 3 ทุน

 • Announcement: Thursday, 16 August, 2012 |
 • Announcement: Saturday, 11 August, 2012 |

  Professor Elefterios Papantonopoulos (National Technical University of Athens, Greece) visits IF from 10-26 August 2012.

 • Announcement: Tuesday, 7 August, 2012 |

  The IF Inaugural Symposium has concluded with 4 keynote lectures, 3 short courses, 9 contributed talks, 5 panel members in a public discussion forum, and an hour of physics show. More than 50 external official participants with 20 internal participants attended all academic activities during 21-23 August 2012 and about 100 school students enjoyed a Physics Show. Participants came from 28 different institutions both from overseas and from Thailand. See IF inaugural symposium website and a conclusion report in Thai

  AttachmentSize
  ReportConclusionIFSymposium.pdf651.17 KB
 • Announcement: Saturday, 4 August, 2012 |

  Physics Research Steering Plan Meeting and Joint NEP-Phayao Physics Colloquium (การประชุมกำหนดแผนทิศทางการวิจัยและการประชุมฟิสิกส์คอลโลเควียมร่วมระหว่างสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านฟิสิกส์ ม. นเรศวร และสาขาวิชาฟิสิกส์ ม.พะเยา). NEP as one IF’s department and Physics Division, University of Phayao will hold academic events at University of Phayao on the 4th and 5th August 2012. These events will gather and consolidate ideas and research direction planning of both institutions in the next 5 years. See the program here.

 • Announcement: Wednesday, 1 August, 2012 |

  The Yukawa Institute for Theoretical Physics (YITP), Kyoto University, Japan and The Institute for Fundamental Study(IF), Naresuan University, Thailand have signed a memorandum of understanding (MOU) to collaborate on academic and cultural interchange in research, training and other activities. News on YITP website

  AttachmentSize
  MOU-Yukawa.pdf509.59 KB
 • Other News: Wednesday, 18 July, 2012 |

  Burin Gumjudpai is invited to give a public lecture on “In Search of the Holy Grail”. The talk will be delivered at the Bangkok Planetarium on the 18 July 2012 covering Shifts from Classical to Modern Physics, Dark matter, Dark energy, Hyper-surface, M-theory, String theory, ???, Cosmology in Thailand and Why Thailand needs to have the Tah Poe Institute? Poster | Blog

  ดร. บุรินทร์ กำจัดภัย ได้รับเชิญบรรยายสาธารณะในอนุกรม Space Lecture ครั้งที่ 3 ที่ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพในวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 เวลา 16.00-18.00 ในหัวข้อหลักคือ “การค้นหาจอกศักดิ์สิทธิ์แห่งวงการวิทยาศาสตร์” จากฟิสิกส์ยุคเก่า… สู่ยุคใหม่: มุมมองที่เปลี่ยนไป | Dark matter, Dark energy, Hyper-surface, M-theory, String theory, ??? | การเดินทางเพื่อค้นหา Holy Grail | สำรวจสถานการณ์ “จักรวาลวิทยา” และทำไมประเทศไทยต้องมี “ท่าโพธิ์” Poster | Blog

 • Other News: Sunday, 15 July, 2012 to Saturday, 21 July, 2012 |

  Dr. Antonio De Felice gives lecture at the international conference on Beyond Standard Model Physics, Vietnam. His talk is on “Models of modification of gravity for cosmology ” at the plenary session. This conference belongs to the “Rencontres du Vietnam” conference cycle created by Jean Tran Than Van.

 • Announcement: Saturday, 14 July, 2012 |

  The 1st PPP Exclusive School program at Khamphaengphet Rajabhat University ค่ายฝึกอบรมนิสิตปริญญาตรีแบบเข้มที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการ PPP ครั้งที่ 1 On July 6-8, 2012.

  14 physics undergraduate students from Naresuan University, University of Phayao, Thepsatri Rajabhat University (Lop Buri) and Khamphaengphet Rajabhat University (host) joined PPP Exclusive School training in Electrostatics run by Drs. Seckson Sukkhasena, Burin Gumjudphai, Teeraparb Chantawat, Khamphee Karwan, Nattapong Yongram and Pitayuth Wongjun (Instructors). Each students are trained closely one to one with staff to ensure their understanding of each topics. The tutorial is after lecture by the instructors and trainers from IF and University of Phayao. The students enjoy the camp and ask for the next program. The next program will be funded jointly by NEP and other institutes. The host is to be announced soon.

 • Announcement: Friday, 6 July, 2012 |

  MOU between Faculty of Science and Tech. KPRU and IF

  On Fri the 6th July 2012, Dr. Seckson Sukhasena (TPTP Headmaster and IF Acting Director) and Dr. Pitayut Wongjun (IF Deputy Director) together with Dean of Science and Technology, Faculty of Science and Technology, and Head of Physics Program, Kamphaeng Phet Rajabhat University (KPRU) have signed an agreement partnership on academic and research strengthening in physics. This MOU will make two institutions, IF and KPRU Physics Program become brotherhood institute in all aspects of academic and research activities. see post and pics in KPRU SciTech web

 • Announcement: Monday, 2 July, 2012 |

  The 1st PPP Exclusive School program is announced (เอ็กซ์สคูลที่ 1)

  The 2012 PPP Exclusive School program is announced by Dr Seckson Sukhasena, the school organizer to be held on the 6th-8th July. This year, the school is run for the first time. It will be hosted by Khamphaengphet Rajabhat University. Selected and limited number of physics students from Thepsatri Rajabhat University (2 students), University of Phayao (3 students), Khamphaengphet Rajabhat University (4 students) and Naresuan University (4 students). 13 undergraduates and 12 faculty members will join an intensive one-to-one tutorial to make sure that students will have learned and understood concept of electrostatics at the 2nd year degree level. The program announced in Thai here.

  Pictures of the 1st PPP Exclusive School can be viewed from If NU facebook album
  News posted on KPRU SciTech MIS system here - news posted

  AttachmentSize
  ExclusiveSchoolProgramVersion2.pdf70.5 KB
 • Other News: Monday, 25 June, 2012 |

  On the 25th Monday June 2012, 13.00, a group of delegation from Thailand Center of Excellence in Physics visits IF. This visit will push forward three mission targets: excellence in research, leading physics teacher training program and public awareness of physics.

 • Other News: Saturday, 23 June, 2012 to Saturday, 30 June, 2012 |

  Dr. Antonio De Felice gives lecture at the 37th International Nathiagali Summer College on Physics and Contemporary Needs, Pakistan. His talk is on “Galleons, Modified Gravity, and Methods to Understand These Theories ” at International Nathiagali Summer College, Pakistan.

 • Other News: Wednesday, 20 June, 2012 to Friday, 22 June, 2012 |

  Burin Gumjudpai gives a 6-hours lecture on “Overview of Evolution of Ideas in Physics” at Physics Division, University of Phayao on the 20th June before going to Chiang Rai Rajabhat University (CRU) on the 21st to visit Dean of Science and faculty members of the Physics Program at CRU to discuss future connection on student training and CRU faculty member further advanced degree participation.

 • Announcement: Monday, 11 June, 2012 |

  Burin Gumjudpai’s resignation, Seckson Sukhasena steps up as new Headmaster of the TPTP today

  At the 9th Congregation of the Institute for Fundamental Study “The Tah Poe Academia Institute” today, Dr. Burin Gumjudpai declares his resignation from the Headmaster position after many periods leading and serving the TPTP from the beginning of the TPTP in 1996. The new TPTP Headmaster, Dr. Seckson Sukhasena is inaugurated at the end of the morning ceremony of Congregation after Burin announces his resignation. Looking at the past, Seckson was the first Theory Cadet student of the TPTP in 1996. His return is after 16 years of being away from Naresuan. As IF Acting Director and TPTP Headmaster, Seckson announces his policy to promote research and to keep on the structures laid previously by Burin.

  See congregation booklet

 • Announcement: Friday, 8 June, 2012 |

  GradTP Entrance Exam and Crossing Examination Result 2012

  GradTP Entrance Exam and Crossing Examination Result 2012 are announced here. There are 2 out of 6 pass the GradTP Ent Exam and there is one candidate pass the Crossing Exam.

 • Announcement: Thursday, 7 June, 2012 |

  The 9th Congregation of the Tah Poe Academia Institute

  The Tah Poe Academia Institute announces its nineth congregation for its academic awards and matriculation on the 11 June 2012 at Poe Tree Ground, Mahadhammaraja Bld. The ceremonies are matriculation of new students, Theory Apprentice Accepting and conferment of TPTP academic award.

  ประกาศสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านฟิสิกส์ วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน เรื่องพิิธีประสาทคุณวุฒิทางวิชาการ Congregation ครั้งที่ 9 ของสถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์สำหรับฟิสิกส์ทฤษฎีและจักรวาลวิทยา pdf file

 • Other News: Tuesday, 5 June, 2012 |

  Today, the 5th of June 2012, is first day of teaching term in IF’s new history after the TPTP. The Einstein’s term begins on the 1st of June 2012 however the first day of teaching starts today. The first two lectures are kicked-off by Dr. Teeraparb Chantavat on the course “897651 General Relativity I” at 9.00 to 11.00 at IF Lecture Room (TA 212).

 • Announcement: Friday, 1 June, 2012 |

  Dr. Seckson Sukhasena is appointed by Naresuan University as acting director of the Institute for Fundamental Study | IF. This acting directorateship is official from the 1st of June 2011 until the final result of the IF director selection process.

 • Other News: Saturday, 26 May, 2012 |

  Dr. Burin Gumjudpai gives invited 2-hours lecture on “Philosophy and Vision of Science” for M.S. class in Science Education at Phetchabun Rajabhat University in Phetchabun Province. The class was organised by Assoc. Prof. Rungsan Pengpad (previous Acting President of the PCRU).

 • Other News: Friday, 25 May, 2012 |

  Today IF members for the first time receive first set of office furniture. A number of brand new cupboards, book selves, working desks were delivered to Mahadhammaraja A building on the previous Saturday. They are attached together today making a real office rooms at IF for the first time. We start here and now!

 • Other News: Thursday, 24 May, 2012 |

  Dr. Antonio De Felice, IF faculty member is elected member of the editorial board of The Scientific World Journal: astronomy section, in May 2012.

 • Announcement: Wednesday, 23 May, 2012 |

  Physics Prime Programme: Grad.TP. Entrance Exam and Crossing Examination 2012
  Physics Prime Programme announces examination dates this year as follow:

  • Grad.TP. Entrance Examination: 7 June 2012 (19.00-20.30 Physics | 21.00-22.30 Mathematics) for 1st year NU Physics BS students who want to enter the programme.

  • Crossing Examination:
   7 June 2012 (Paper A: 19.00-22.00)
   9 June 2012 (Paper B: 19.00-22.00)
   for 4th year Theory Apprentice students as a regulation to transfer to research student status.

  Venue at NEP Operation Centre (Mahadhammaraja A, 2nd flr.) Detail information of the PPP programme can be seen from this website.

  ประกาศสถานวิจัยฯ เรื่องการสอบคัดเลือกเข้าโครงการ PPP และการสอบข้ามฟาก

 • Other News: Sunday, 20 May, 2012 to Wednesday, 20 June, 2012 |

  สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครนิสิต วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพทางฟิสิกส์ในโครงการ Physics Prime Programme

  สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (NEP) จะทำการสอบคัดเลือกนิสิต วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 2 ของมหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพทางฟิสิกส์ในโครงการ TPTP Physics Prime Programme (PPP) จำนวน 5 คน นิสิตที่ผ่านการคัดเลือกจะถือเป็น นักเรียนเตรียมทฤษฎี “ศิษย์ประจำตัว” ของคณาจารย์ของ IF และจะได้สิทธิ์พิเศษทางการเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการด้านฟิสิกส์ทฤษฎีจาก IF ผู้สนใจจะต้องเข้าสอบคัดเลือก “Grad.TP. Entrance Examination” ในวันที่ 7 มิถุนายน 2012 เวลา 19.00-22.30 ที่ห้อง TA 212 ชั้น 2 อาคารมหาธรรมราชา A ผู้เข้าสอบจะต้องแต่งกายชุดนิสิตเต็มรูปแบบ โดยจะมี

  • การสอบวิชาฟิสิกส์ในเวลา 19.00-20.30
  • การสอบวิชาคณิตศาสตร์ในเวลา 21.00-22.30

  (เนื้อหาวิชาฟิสิกส์ระดับเดียวกับหนังสือของ Halliday หรือสมพงษ์ ใจดี ทั้งสี่เล่ม เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ครอบคลุมแคลคูลัสเบื้องต้น อนุกรมอนันต์ชนิดต่างๆ การวิเคราะห์เวกเตอร์ สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น เมตริกซ์ การแปลงพิกัด จำนวนเชิงซ้อน ในระดับชั้นปีที่ 1 และ ปีที่ 2) ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดของโครงการ เนื้อหาข้อสอบ และข้อสอบเก่าได้จาก หน้าเวบนี้

 • Other News: Friday, 11 May, 2012 |

  IF team members, Drs. Burin Gumjudpai, Pitayuth Wongjun, Teeraparb Chantavat and Khampee Karwan together with two postgraduate students, Phatchaya Maneekhum and Rachan Rangdee gave six talks at the Siam Physics Congress 2012 (The 7th Annual Conference of the Thai Physics Society organized on May 9-12, 2012) at Phranakhon Si Ayutthaya, Thailand. The trip members include IF admin staff, Chanthika Suwannin, Napatsakon Sarapat and Manasaporn Nubanyang who are in charge of pubic relation at IF’s PR Boot at the physics congress.

 • Other News: Friday, 11 May, 2012 |

  IF team members, Drs. Burin Gumjudpai, Pitayuth Wongjun, Teeraparb Chantavat (invited talk), Ronidkumar Chingagnbam and Khampee Karwan together with two postgraduate students, Phatchaya Maneekhum and Rachan Rangdee gave seven talks at the Siam Physics Congress 2012 (The 7th Annual Conference of the Thai Physics Society organized on May 9-12, 2012) at Phranakhon Si Ayutthaya, Thailand. The trip members include IF admin staff, Chanthika Suwannin, Napatsakon Sarapat and Manasaporn Nubanyang who are in charge of pubic relation at IF mini-exhibition boot at the physics congress.

 • Other News: Tuesday, 8 May, 2012 to Thursday, 10 May, 2012 |

  Dr. Burin Gumjudpai (NEP director) and IF team paid a visit to Head of Physics Division of two universities: Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University, Phra Nakhon Si Ayuttahaya (8 May) and Thepsatri Rajabhat University, Lopburi, Thailand (10 May) to advertise and seek for collaboration in support Ayutthaya and Thepsatri physics staff and students to pursue Diploma and PhD program at IF.

 • Other News: Wednesday, 2 May, 2012 to Friday, 4 May, 2012 |

  On 2-4 May 2012, Dr. Khampee Karwan is invited to join public discussion forum “steps to stars” “บันไดสู่ดวงดาว” at The 7th Science and Technology Conference for Youths, at BITEC conference center, Bangkok, Thailand วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2555 ดร.คัมภีร์ ค้าแหวน รับเชิญให้ร่วมวงเสวนาในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ “บันไดสู่ดวงดาว” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

 • Other News: Tuesday, 1 May, 2012 |

  Dr. Burin Gumjudpai (IF) will give an invited 5-hours lecture course on Introduction to Cosmology at Sc 2312, 3rd Flr. Maths-Phys Bld. King’s Mongkut University of Technology Thonburi (KMUTT) Bangmod. The event is organized by Theoretical and Mathematical Physics Group, Department of Physics, KMUTT on the 1st May 2012.

 • Other News: Thursday, 19 April, 2012 |

  Prof. Takahiro Tanaka from Yukawa Institute for Theoretical Physics (YITP), Kyoto University, Japan, visits IF on 13-25 April 2012 for a research collaboration with Dr. Antonio De Felice. He will give a talk on “Infrared divergences in cosmological perturbation theory” (1 hrs.talk-in English)on 20 April 2012, at room 204, Ekathotsarot Bld.

 • Other News: Sunday, 1 April, 2012 |

  Dr. Seckson Sukhasena, previously Head of Physics Department at Mahasarakham University joins IF faculty from the 1st April 2012. Seckson was the first Theory Cadet student of the Tah Poe Group of Theoretical Physics, Naresuan University in 1996 before going to Suranaree and Mahasarakham Universities for his Masters’, Doctoral and academic position. Joining to IF is his home-return. Welcome back Seck!

 • Other News: Wednesday, 28 March, 2012 to Wednesday, 11 April, 2012 |

  IF delegations, Dr. Burin Gumjudpai (head of IF founding project), Dr. Wanchai Khannam (IF acting director) and Ms. Chanthika Suwannil (acting head of IF secretarial office) pay visits to Astronomy Units, Queen Mary, University of London (host: Prof. Reza Tavakol), Department of Physics and Astronomy, University of Sussex (host: Prof. Mark B. Hindmarsh), Institute of Cosmology and Gravitation, University of Portsmouth (host: Prof. David Wands) and IPPP, University of Durham (host: Prof. Ruth Gregory, Prof. Valentin Khoze (IPPP Director) and Dr. Silvia Pascoli (IPPP, Deputy Director) for discussing on collaborations on research and academic exchanges under the Royal Goden Jubilee PhD scholarship and for exploring undergraduate physics laboratories and photonics research (at Sussex).

 • Announcement: Tuesday, 27 March, 2012 |

  รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

  ตำแหน่ง ช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

  สังกัดวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน เพศชายอายุ 20 ปีขึ้นไป และไม่เกิน 35 ปี

  ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม - 18 เมษายน 2555 ในวันและเวลาราชการ

  [รายละเอียด | [แบบฟอร์มใบสมัครงาน] | [ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์] | [ประกาศผลการสอบคัดเลือก]

 • Other News: Tuesday, 20 March, 2012 |

  Burin Gumjudpai pays a visit to Astronomy Unit, Queen Mary, University of London for a research collaboration on “loop and cyclic cosmology ” in March 2012. The visit is hosted by Prof. Reza Tavakol.

 • Other News: Tuesday, 20 March, 2012 |

  On 4 March 2012 Dr. Antonio De Felice gave an oral presentation on “Inflationary Non-Gaussianities in the Most General Second-Order Scalar-Tensor Theories” at 2012 Asia-Pacific School/Workshop on Cosmology and Gravitation, Yukawa Institute for Theoretical Physics (YITP), Kyoto University, Japan.

 • Other News: Monday, 19 March, 2012 to Friday, 11 May, 2012 |

  Ratchaphat Nakarachinda, a student of Department of Physics and Materials Science, Chiang Mai University, join IF for a summer student project “Autonomous System and Cosmological Models” from 19 March to 11 May 2012, hosted by Dr. Pitayuth Wongjun. นายราชภัฏ นครจินดา นักศึกษาปริญญาตรีโครงการทุนเรียนดีชั้นปีที่ 2 ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมทำโครงงานวิจัยฤดูร้อนหัวข้อ “Autonomous System and Cosmological Models” โดยมี ดร.พิธยุทธ์ วงศ์จันทร์ เป็นอาจารย์ผู้ดูแลโครงงาน ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม – 11 พฤษภาคม 2555

 • Other News: Thursday, 15 March, 2012 to Thursday, 29 March, 2012 |

  Dr. Antonio De Felice is invited to visit the Institute for the Early Universe (the IEU), Ewha Womans University, South Korea for giving a seminar on “Inflationary Non-Gaussianities in the most General Second-Order Scalar-Tensor Theories” and research collaborations for two weeks 15-29 March. The visit is hosted by Prof. Eric Linder.

 • Other News: Friday, 2 March, 2012 |

  IF first Postdoctoral Research Fellow, Dr. Ronidkumar Chingangbam, has arrived and begins his job on the 1st of March 2012.

  1 มีนาคม 2012 Dr. Ronidkumar Chingangbam ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ทฤษฎีจาก Centre for Theoretical Physics (CTP), Jamia Milia Islamia-a Central University, กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ได้เริ่มปฏิบัติงานในฐานะ นักวิจัยระดับหลังปริญญาเอก-โพสด็อกต์ (PDRF) สาขาวิชาจักรวาลวิทยา ณ วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน โดยมี Dr. Antonio De Felice เป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง ทั้งนี้ Dr. Chingangbam ถือเป็นนักวิจัยโพสด็อกต์คนแรกของวิทยาลัยฯ โดย Dr. Chingangbam จะได้รับการฝึกฝนการวิจัยขั้นสูง, ร่วมผลิตผลงานวิจัย, ให้สัมมนาทางวิชาการต่างๆ ซึ่งเป็นเป้าหมายของวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐานในการเป็นโรงเรียนฝึกงานของนักวิจัยระดับหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Training School)

 • Press Release: Tuesday, 21 February, 2012 |

  15.30 : MOU between IF and Institute for Particle Physics Phenomenology, IPPP, University of Durham, UK at Ogden Centre for Fundamental Physics, Science Laboratories, Durham. Presenting: Dr. Burin Gumjudpai (Headmaster of the TPTP), Prof. Valentin Khoze (IPPP Director) and Dr. Silvia Pascoli (IPPP Deputy Director).

  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 15.30 น. มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง IF กับสถาบันฟิสิกส์อนุภาคเชิงปรากฎการณ์วิทยา (IPPP) มหาวิทยาลัยเดอรัม สหราขอาณาจักร โดย ดร. บุรินทร์ กำจัดภัย หัวหน้าครูสถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์ฯ กับ Prof. Valentin Khoze และ Dr. Silvia Pascoli ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการของ IPPP ที่ศูนย์อ๊อกเด็นสำหรับฟิสิกส์รากฐาน กลุ่มห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เดอรัม โดยมีนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาปริญญาเอกทางฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเดอรัมร่วมเป็นสักขีพยาน

 • Press Release: Thursday, 16 February, 2012 |

  IF has signed MOU with the Gravity and Cosmology Group, National Technical University of Athens (NTUA), Greece in enhancing its research and academic collaborations and staff and students exchange. The MOU is signed at IF new office at Mahadhammaraja Building by Dr. Wanchai Khannam (IF Acting Director) and Prof. Eleftherios Papantonopoulos (Head of the Gravity and Cosmology Group NTUA at 11.00, the 16th Feb. 2011. The MOU event is witnessed by all IF staff including Dr. Burin Gumjudpai at University of Durham who participates it online.

  วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 11.00 น. พิธีลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง IF โดย ผศ. ดร. วันชัย ขันนาม กับกลุ่มวิจัยความโน้มถ่วงและจักรวาลวิทยา มหาวิทยาลัยเทคนิคแห่งชาตินครเอเธนส์ (NTUA) สาธารณรัฐกรีซ โดย Prof. Eleftherios Papantonopoulos ณ อาคารมหาธรรมราชา มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • Other News: Monday, 30 January, 2012 |

  Dr. Teeraparb Chantavat (IF) is invited to visit the Institut d’Astrophysique de Paris (IAP), France to collaborate on a ERC Dark project joint cluster research from 30-31 Jan 2012. On the same trip, he will give a talk on “Constraining Primordial Non-Gaussianities with Galaxy Clusters” at the XXL Internal Workshop in Versailles, France from 1-3 Feb 2012 (funded by Naresuan University).

 • Appearance in Media: Sunday, 29 January, 2012 |

  The ASTV Manager Online publicizes our press release on history and establishment of IF (in Thai).

  ผู้จัดการออนไลน์เผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับความเป็นมาและการสถาปนาวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐานในหัวข้อข่าว จากฝัน “นักศึกษาขบถ” สู่กำเนิด “คณะฟิสิกส์” แห่งแรกของไทย

 • Press Release: Tuesday, 24 January, 2012 |

  บทความเผยแพร่สู่สื่อมวลชนเกี่ยวกับความเป็นมาของวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน “สถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์ฯ”

2011

 • Announcement: Thursday, 22 December, 2011 |

  Dr. Wanchai Khannam (Department of Physics) is appointed, under suggestion of the TPTP Headmaster, by the university as IF Acting Director valid from 1st January 2012. From 1st Jan to 11th June 2012, IF administration work will be processed under supervision of the TPTP Headmaster, Dr. Burin Gumjudpai (IF founder) until Burin’s resignation from the Headmaster which is scheduled on the 11th June 2012 at the TPTP congregation and convocation.

  After Burin’s resignation, the IF directorateship and the TPTP headmastership will be united upon one person who is appointed as IF director. Therefore the future first IF director to be elected will also bare the title “TPTP Headmaster”.

 • Other News: Thursday, 24 November, 2011 |

  Antonio De Felice (IF), Tsutomu Kobayashi and Shinji Tsujikawa, in their recent paper arXiv: 1108.4242 [gr-qc], have studied the equations of scalar density perturbation in the presence of on-relativistic matter for the most general scalar-tensor theory. The hope is have to better understand Dark Energy, and, possibly, to rule out several classes of incorrect models (published in Phys. Lett. B).

 • Other News: Tuesday, 1 November, 2011 |

  Dr. Nattapong Yongram (IF) pays a visit to Department of Physics, California State University, Fresno, California, USA, as a Visiting Researcher (funded by ThEP) from Nov 2011 to April 2012.

 • Other News: Thursday, 27 October, 2011 |

  Dr. Teeraparb Chantavat (IF) joined the XXL consortium (XXL). The XXL survey is a X-ray survey, with multi-wavelength follow-up observations, which will map two extragalactic region of 25 squared degrees. The survey is expected to observe 600 new clusters of galaxies out to redshift 2 and more than 10,000 active galactic nuclei (AGNs) out to redshift 4. The main goal of the project is to constrain the Dark Energy equation of state using clusters of galaxies. This survey will also have lasting legacy value for cluster scaling laws and studies of AGNs and X-ray background. The consortium includes all scientists belonging to the international astronomical community. Members of the consortium are responsible for the production of a well validated, multi-wavelength, data set of legacy quality, and the initial scientific analysis of these data. Read more about XXL consortium.

 • Other News: Saturday, 1 October, 2011 to Saturday, 28 April, 2012 |

  Dr. Burin Gumjudpai (IF) as TPTP Headmaster visits Prof. Ruth Gregory at the Institute for Particle Physics Phenomenology, University of Durham, Durham, UK, as a Visiting Researcher (funded by Naresuan University) from Nov 2011 to April 2012. On the same trip, he will officially visit Prof. Reza Tavakol at Astronomy Unit, Queen Mary, University of London from 20 March-1 April 2012 (funded by Astronomy Unit, QMUL), Prof. David Wands at Institute of Cosmology and Gravitation, University of Portsmouth from 3-7 April 2012 (funded ICG Portsmouth) and Prof. Mark Hindmarsh at University of Sussex in 5-6 April 2012. The visit is to seek for exchanging faculty members and PhD students under the Royal Golden Jubilee Scholarship.

 • Announcement: Wednesday, 21 September, 2011 |

  Masters’ Thesis Proposal Presentation “The Tracker Solution for Cosmological Scalar Field” (ผลเฉลยแทรกเกอร์สำหรับสนามสเกลาร์ระดับจักรวาล) by Ms. Phatchaya Maneekhum, B.S. Grad.TP. on Wednesday 21st September 2011 10.00 a.m.–12.00 a.m. at room Sc5-301 (CMT), 3rd floor Physics Building, Naresuan University

  All are welcome.

 • Appearance in Media: Wednesday, 7 September, 2011 |

  Dr. Burin Gumjudpai (IF) invited by ASTV Manager Online (Thai) to join ASTV Science News as a columnist of a column PERSPECTIVE 7, which reflects his scientific attitude on nature, thought and society, releases his first article today.

  ดร. บุรินทร์ กำจัดภัย (IF) ได้รับเชิญให้เป็นนักเขียนประจำคอลัมน์ PERSPECTIVE 7 ในผู้จัดการออนไลน์วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับทรรศนะต่อธรรมชาติ สังคม และปรัชญาโดยผ่านเลนส์ตาของวิทยาศาสตร์ ได้เผยแพร่บทความแรกในวันนี้

 • Announcement: Saturday, 23 July, 2011 |

  ประกาศสถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์ฯ วันที่ 26 กรกฎาคม 2554 เรื่องผลการสอบ Crossing Examination เพื่อคัดเลือกนักเรียนเตรียมทฤษฎีชั้นปีที่ 3 เข้าเป็นนิศิษย์วิจัยของสถาบันสำนักเรียนฯประจำปี พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่ 13 และ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เวลา 20.00-23.00 น มีผลการสอบดังประกาศนี้

  AttachmentSize
  2011ResultCrossing.pdf49.47 KB
 • Announcement: Monday, 18 July, 2011 |

  ประกาศสถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์ฯ วันที่ 16 กรกฎาคม 2554

  เรื่องผลการสอบ Grad.TP. Entrance Examination เพื่อคัดเลือกนิสิตฟิสิกส์ชั้นปีที่ 1 เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทฤษฎีของสถาบันสำนักเรียนฯประจำปี พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เวลา 20.00-23.00 น

  ดูได้ตามประกาศนี้

  AttachmentSize
  2011ResultGrad2ndRound.pdf48.14 KB
 • Announcement: Tuesday, 12 July, 2011 |

  สถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์ฯ ได้รวบรวมข้อสอบเก่าเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทฤษฎีชั้นปีที่ 2 (Grad.TP. Entrance Examination และข้อสอบข้ามฟากเก่าเพื่อเข้าเป็นนิศิษย์วิจัยชั้นปีที่ 4 (Crossing Examination) ไว้ให้ผู้เข้าสอบดูเป็นแนวทางแล้วที่นี่

 • Other News: Thursday, 16 June, 2011 |

  Dr. Sanjay Jhingan (Associate Professor, Jamia Millia Islamia, India) will be visiting TPTP-IF from 16–21 June 2011 for his talks at the 19th Tah Poe Seminar Series and research discussion with the TPTP-IF faculty.

  Dr. Sanjay Jhingan รองศาสตราจารย์จาก Jamia Millia Islamia อินเดียจะมาเยือนสถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์ฯ วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐานอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2554 โดยจะให้สัมมนาสองครั้งในอนุกรมที่ 19 ของสัมมนาท่าโพธิ์ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2554 นี้และร่วมหารือหัวข้อวิจัยกับคณาจารย์ของสถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์ฯ

 • Announcement: Saturday, 4 June, 2011 |

  นักเรียนเตรียมทฤษฎีท่าโพธิ์ชั้นปีที่ 1 และ ปีที่ 2 ให้เข้าเรียนเสริมพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์เบี้องต้น (Consolidation Lectures) ที่จัดสอนโดยคณาจารย์สำนักเรียนท่าโพธิ์ ทุกวันพุธ และ พฤหัส เวลา 20.00 น. ถึง 22.00 น. ที่ห้อง SC5-306 ตามตารางเรียนที่ได้แนบไว้ดังนี้

 • Announcement: Thursday, 2 June, 2011 |

  ประกาศเรื่องการรับสมัครนักเรียนเตรียมทฤษฎี

  นิสิตฟิสิกส์ชั้นปี 1 ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทฤษฎี ของสถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์สำหรับฟิสิกส์ทฤษฎีและจักรวาลวิทยา (TPTP) ขอให้มาทำการสัมภาษณ์คัดเลือกได้ ณ ห้อง SC5-306 ชั้น 3 อาคารฟิสิกส์วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2554 เวลา 20.00 น.

  คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. มีความรู้พื้นฐานในวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นอย่างดี 2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ตามหลักสูตร วท.บ. (ฟิสิกส์)

  ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณจันจิรา พุฒชาวนา ห้อง SC5-306 ชั้น 3 อาคารฟิสิกส์ 081 4746167 janjirapu@gmail.com ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2554 ดร.บุรินทร์ กำจัดภัย หัวหน้าครู สถาบนสำนักเรียนท่าโพธิ์ฯ

 • Appearance in Media: Monday, 23 May, 2011 |

  Dr. Burin Gumjudpai (IF) interviewed by ASTV Manager Online (Thai) about the result of Gravity Probe B on General Relativity.

  ดร. บุรินทร์ กำจัดภัย (IF) ให้สัมภาษณ์กับผู้จัดการออนไลน์เกี่ยวกับความคิดเห็นต่อผลการทดลองของ โครงการ Gravity Probe B ในหัวข้อข่าว การทดลองข้ามทศวรรษยืนยันอีกครั้ง “ไอน์สไตน์” ถูกต้อง

 • Appearance in Media: Monday, 23 May, 2011 |

  Dr. Burin Gumjudpai (IF) interviewed by ASTV Manager Online (in Thai) about the difference between Newtonian gravity and Einstein’s gravity.

  ดร. บุรินทร์ กำจัดภัย ให้สัมภาษณ์กับผู้จัดการออนไลน์เกี่ยวกับการเปรียบเทียบความโน้มถ่วงแบบนิวตันกับแบบไอน์สไตน์ในหัวข้อข่าว รู้ไหมว่า? เอกภพของ “ไอน์สไตน์” ต่างจาก “นิวตัน” ยังไง

 • Announcement: Tuesday, 10 May, 2011 |

  The Grad. TP. examination result for Physics students on the 7th May 2011 is announced here.

  AttachmentSize
  ResultGrad.pdf47.78 KB
 • Announcement: Sunday, 1 May, 2011 |

  สถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์ฯ จะจัดการสอบ Crossing Examination สำหรับนิสิตฟิสิกส์ปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ขึ้นไปที่เป็นนักเรียนเตรียมทฤษฎีชั้นปีที่ 3 ในวันที่ 13 และ 15 กรกฎาคม 2554 เวลา 9.00-12.00 (โดยเลื่อนจากกำหนดการเดิมคือวันที่ 7 และ 9 พฤษภาคม 2554) ทั้งนี้ให้มีการสอบสองครั้งโดยจะใช้คะแนนในชุดข้อสอบที่ได้สูงสุดโดย

  ผู้เข้าสอบต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP อย่างน้อย 425 คะแนนมาแสดง เนื้อหาในการสอบครอบคลุมวิชาระดับปริญญาตรีใน 10 วิชาหลักคือ
  

  - Classical Mechanics I, Classical Mechanics II (100 คะแนน) - Electrodynamics I, Electrodynamics II (100 คะแนน) - Quantum Mechanics I, Quantum Mechanics II (100 คะแนน) - Thermodynamics, Statistical Mechanics (100 คะแนน) - Modern Physics (Special Relativity Part) และ Waves and Vibrations (100 คะแนน)

  คะแนนในการสอบรวม 500 คะแนนผู้สอบผ่านต้องได้คะแนนอย่างน้อย 125 คะแนน

 • Announcement: Thursday, 28 April, 2011 |

  Grad.TP. Entrance Examination สำหรับนิสิตฟิสิกส์ชั้นปีที่ 1

  สถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์ฯ กำหนดการจัดสอบนิสิตเข้าสังกัดสถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์ฯ สำหรับนิสิตฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยนเรศวรชั้นปีที่ 1 ที่กำลังจะขึ้นชั้นปีที่ 2

  โดยมีกำหนดการสอบในวันที่ 7 พฤษภาคม 2554 ณ ห้อง FPC สำนักงานชั่วคราว วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน อาคารฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  • เวลา 10.00-12.00 วิชาฟิสิกส์ 100 คะแนน
  • เวลา 13.00-15.00 วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนน

  โดยมีเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ระดับชั้นปีที่ 1 ในระดับหนังสือเรียนมาตรฐานสากลโดยผู้แต่งเช่น Hallidays หรือหนังสือฟิสิกส์ระดับมหาวิทยาลัยโดย สมพงษ์ ใจดี เป็นต้น ส่วนเนื้อหาในการสอบวิชาคณิตศาสตร์ครอบคลุมเนื้อหาความรู้ชั้นปีที่ 1 เช่นแคลคูลัส สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น เวกเตอร์ในสามมิติ เมตริกซ์ (อ้างตามเอกสารคำสอนวิชา Calculus I, II, III ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

  ผู้สอบได้ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนนถือว่าสอบผ่าน

 • Announcement: Wednesday, 20 April, 2011 |

  Dr. Teeraparb Chantavat is appointed by Naresuan University as acting director of the new Institute for Fundamental Study | IF. This acting directorateship is official from the 20th of April 2011 until the final result of the IF director selection process.

  Three academic staff, Dr. Burin Gumjudpai , Dr. Nattapong Yongram and Dr. Teeraparb Chantavat will be officially transfered from Department of Physics to the new IF institute from the 1st of May 2011.

 • Announcement: Sunday, 20 March, 2011 |

  ในคราวประชุมวันที่ 30 มกราคม 2554 ที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 158 (1/2554) วาระที่ 5 มีมติ

  1. เห็นชอบให้บรรจุโครงการจัดตั้งไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
  2. เห็นชอบในหลักการของการจัดตั้งวิทยาลัย โดยขอให้เปลี่ยนชื่อจากเดิม วิทยาลัยท่าโพธิ์เพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน เป็น วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน (The Institute for Fundamental Study)
  3. เห็นชอบโครงสร้างองค์กร โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 3.1) สำนักงานเลขานุการ 3.2) ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
  4. มอบกองแผนงาน รายงานการจัดตั้งส่วนงานภายในให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทราบ
  5. มอบกองกฎหมาย จัดทำประกาศเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อลงนามต่อไป

  ทั้งนี้คณะผู้ดำเนินงานก่อตั้งวิทยาลัยฯ ได้ร่างโครงการฉบับตามแบบฟอร์มเสนอกองกฎหมาย กองแผนงาน ไปแล้วและมหาวิทยาลัยจะต้องแจ้ง สกอ. ภายใน 60 วันหลังจากที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการจัดตั้ง คาดว่ากองกฎหมายและมหาวิทยาลัยนเรศวรจะประกาศการจัดตั้งวิทยาลัยฯ อย่างเป็นทางการภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้ กระบวนการเกี่ยวกับการเสนอแผนงบประมาณ การจัดทำหลักสูตรปริญญาเอกสาขาวิชาฟิสิกส์ทฤษฎี ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาวิชาสนามควอนตัม ความโน้มถ่วงและจักรวาลวิทยา และประกาศนียบัตรสาขาวิชาฟิสิกส์ทฤษฎี กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ

 • Announcement: Monday, 14 March, 2011 |

  Naresuan University Council announced on the 14th March 2011, the Inauguration of the Institute for Fundamental Study (IF). Without foreplan or pre-arrangement, the date is coincident to the Albert Einstein’s 132th birthday.

  ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวรเรื่อง จัดตั้งส่วนงานและการแบ่งส่วนงานในมหาวิทยาลัยนเรศวร ลงวันที่ 14 มีนาคม 2554 มีผลให้ วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน (IF) ได้รับการจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการโดยมีผลบังคับใช้ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2554 เป็นต้นไป (หนังสือประกาศ) ทั้งนี้ที่ประชุมสถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์สำหรับฟิสิกส์ทฤษฎีและจักรวาลวิทยา (TPTP) เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 ได้ให้โอนกิจการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ (1) ด้านการวิจัย (2) การจัดการเรียนการสอน (3) สถานีฟิสิกส์ศึกษาและการบริการวิชาการ (4) สัมมนาท่าโพธิ์ (5) การสร้างความตระหนักของประชาชนต่อวิทยาศาสตร์ ไปอยู่ภายใต้การบริหารจัดการที่เป็นทางการของวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป โดยให้คงเหลือไว้แต่กิจการเกี่ยวกับการสอบข้ามฟาก การสอบเลื่อนชั้นและการเป็นสภาการศึกษาไว้

  ด้วยประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวรเรื่องจัดตั้งส่วนงานและการแบ่งส่วนงานในมหาวิทยาลัยนเรศวรนั้นลงวันที่ 14 มีนาคม 2554 สถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์สำหรับฟิสิกส์ทฤษฎีและจักรวาลวิทยา (TPTP)จึงถือว่า วันที่ 14 มีนาคม 2554 (2011) เป็นวันสถาปนาวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน อนึ่งโดยเหตุบังเอิญและไม่ได้กำหนดล่วงหน้าใดๆ วันสถาปนาวิทยาลัยนี้ตรงกับวันครบรอบวันคล้ายวันเกิด 132 ปีของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

  AttachmentSize
  14 มีนา 54.pdf780.91 KB
 • Announcement: Sunday, 30 January, 2011 |

  At 12.43, 30 January 2011, Project for Establishing the Tah Poe Institute for Fundamental Study Approved by Naresuan University Council.

  The Tah Poe Academia Institute for Theoretical Physics and Cosmology (TPTP)which has been an unofficial academic institution with 17 years history (dated back to 1st January 1994) is about to experience its major step of transformation. On the 12.43, 30 January, Dr. Burin Gumjudpai-the Headmaster of the TPTP has successively defended the proposal on establishing the Tah Poe Institute for Fundamental Study (IF) at the Naresuan University Council, i.e. the Board of Governors.

  The approval of the project by NU Council makes the IF visible or acknowledged by the highest authority of the university as a 21st “Faculty” or “College” of the university. The former Academia Institute still exists as an academic council for the Tah Poe qualifications and academic awards while all academic activities, research, public awareness of science tasks and physics station project will be administrated officially by the IF.

  12.43 น., 30 มกราคม 2554, โครงการจัดตั้งวิทยาลัยท่าโพธิ์เพื่อการค้นคว้าระดับรากฐานได้ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ 158 (1/2554) วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2554 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี

  สถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์สำหรับฟิสิกส์ทฤษฎีและจักรวาลวิทยา (TPTP) ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่ไม่เป็นทางการมาเป็นเวลานานและมีจุดกำเนิดขึ้นเมื่อ 17 ปีที่แล้วในวันที่ 1 มกราคม 2537 กำลังจะก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ โดยเมื่อเวลา 12.43 น. ของวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม ดร. บุรินทร์ กำจัดภัย หัวหน้าครูของสถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์ฯได้เข้าชี้แจงรายละเอียดของข้อเสนอโครงการจัดตั้งวิทยาลัยท่าโพธิ์เพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน (IF) ต่อที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวรในคราวประชุมครั้งที่ 158 (1/2554)โดยที่ประชุมได้อนุมัติในหลักการของโครงการจัดตั้งฯ

  การอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัยนเรศวรในครั้งนี้ทำให้ IF หรือสถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์ฯ มีสถานภาพที่ได้รับการยอมรับโดยสภาฯ ซึ่งเป็นองค์กรที่มีอำนาจสูงสุดในการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวรโดย IF จะมีสถานภาพเทียบเท่ากับ คณะ หรือ วิทยาลัย หนึ่งของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยที่สถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์สำหรับฟิสิกส์ทฤษฎีและจักรวาลวิทยา (TPTP) จะยังคงดำเนินการอยู่อย่างไม่เป็นทางการแต่จะทำหน้าที่เป็นเพียงสภาการศึกษาแทนสภาการศึกษาท่าโพธิ์ที่ถูกยกเลิกไปในวันเดียวกันนี้ โดยกิจการทั้งหมดด้านวิชาการ การวิจัย การบริหาร การสร้างวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์และโครงการสถานีฟิสิกส์ศึกษา จะดำเนินการต่อไปอย่างเป็นทางการในนามของ IF

 • Announcement: Friday, 21 January, 2011 |

  Announcement 21th Jan. 2011

  The Project for Establishing the Tah Poe Institute for Fundamental Study (The Project for Establishing IF Institute) has been approved by the Naresuan University Administrative Board on the 18th January 2011.

  “IF will be a transferring academic, research and service activities of the long-running unofficial Tah Poe Academia Institute for Theoretical Physics and Cosmology to gain official status with autonomous management under Naresuan University. After the soon-coming Naresuan University Council Approval on the 30th of January 2011, IF will take a “College or Faculty” status while the Tah Poe Academia Institute will remain only as an unofficial academic council functioning as the previous TPTP qualification awarding body.” said Dr. Burin Gumjudpai - The TPTP Headmaster.

  โครงการจัดตั้งวิทยาลัยท่าโพธิ์เพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน (IF) ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวรเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2554 สถาบันใหม่นี้รอเพียงการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนเรศวรในการได้รับสถานภาพเป็นคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยนเรศวร

  ดร. บุรินทร์ กำจัดภัย หัวหน้าครูสถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์ฯ ได้กล่าวว่า “IF เป็นการถ่ายโอนกิจกรรมวิจัย วิชาการ และการบริการของสถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์สำหรับฟิสิกส์ทฤษฎีและจักรวาลวิทยาให้เข้าไปอยู่ภายใต้กลไกการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยนเรศวรอย่างเป็นทางการด้วยการบริหารอย่างอิสระภายใต้ปฏิญญา (declaration) กับสภามหาวิทยาลัยนเรศวร โดยที่สถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์สำหรับฟิสิกส์ทฤษฎีและจักรวาลวิทยา (TPTP)จะยังดำเนินการในสภาพเป็นเพียงสภาการศึกษาที่ยังคงให้คุณวุฒิทางวิชาการที่ไม่เป็นทางการกับผู้สำเร็จการศึกษาจาก IF เท่านั้น”

2010

 • Press Release: Thursday, 18 November, 2010 |

  The 13th TRF’s RGJ Ph.D. Scholarship open opportutnity to Dr. Burin Gumjudpai to select a potential student to receive this award under his supervision. The student educational and living alllowance will be fully covered by the scheme with opportunity to be fully-funded to carry out research abroad, provisionally to ICG University of Portsmouth, DAMTP University of Cambridge or University of Sussex.

  ดร. บุรินทร์ กำจัดภัย ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษกกาญจนาภิเษกรุ่นที่ 13 (คปก.) โดยในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่อาจารย์ของสถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์ฯได้สมัครเข้าร่วมโครงการ ทุนการศึกษานี้จะทำให้ ดร.บุรินทร์ กำจัดภัย สามารถคัดเลือกนิสิตที่มีศักยภาพและความตั้งใจสูงเข้ารับทุนนี้โดยทุน คปก นี้จะรับผิดชอบค่าเรียน ค่าครองชีพ ค่าวัสดุอุปกรณ์การศึกษา ค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการไปร่วมปฏิบัติการวิจัยในสถาบันชั้นนำในต่างประเทศของนิสิตเป็นเวลา 3-6 เดือนที่ ICG University of Portsmouth, DAMTP University of Cambridge หรือ University of Sussex ประเทศอังกฤษ

 • Other News: Friday, 12 November, 2010 |

  Teeraparb Chantavat, D.Phil. student at Sub-Department of Astrophysics and Merton College, Oxford is elected to the Tapaian Associateship on the 9th of August 2010. Teeraparb, after his completion of D.Phil. in Astrophysics will take a Lectureship in Theoretical Physics at Naresuan University and also join the Tah Poe Academia Institute by the end of 2010 with plan to be a part of ThEP’s Cosmology Research Laboratory next year. Welcome อิว !

 • Announcement: Monday, 1 November, 2010 |

  The Tah Poe Seminar Series XVI, Order 7th and 8th

  Special “Invited Seminars” on Acceleration of the Universe will be given in chronological.

  Friday 10th September 2010:

  • 13.00-14.00 | Dark Energy: Current Status | Shinji Tsujikawa (Tokyo University of Science)
  • 14.30-16.00 | Modified Gravitational Theories | Antonio de Felice (Tokyo University of Science)

  Venue @ the Service & Seminar Building, School of Renewable Energy Technology, Naresuan University. Sponsored by Thailand Center of Excellence in Physics (ThEP) & The Thailand Research Fund (TRF)

 • Other News: Friday, 3 September, 2010 |

  07 October 2010 to 13 October 2010

  CERN School Thailand 2010

  Key topics:

  • Introduction to HEP, including QFT for particle physics, Cosmology, Experimental particle physics, MC simulation in HEP (pre-school, 4-6 Oct.)
  • Theoretical HEP and Cosmology
  • LHC accelerator and its experiments
  • Computing in HEP experiments

  No registration fee. Partially financial support for students available.

  Deadline for registration: 15th August 2010 Notification of acceptance: 27th August 2010 Pre-school: 4-6 Oct. School: 7-13 Oct.

  Location: Department of Physics, Faculty of Science, Chulalongkorn University

 • Other News: Friday, 13 August, 2010 |

  Chakkrit Kaeonikhom, our L.TP./M.S. student has his first ArXiv number today. The article, Observational Constraints on Phantom Power-Law Cosmology is authored by Chakkrit Kaeonikhom (TPTP, Naresuan U.), Burin Gumjudpai (TPTP, Naresuan U.) and Emmanuel N. Saridakis (CUPT, Chongqing) is now on-lined and labelled pre-print number, arXiv:1008.2182v1 [astro-ph.CO]. This work is a part of his Masters’ thesis and supported by ThEP, TRF and the Thailand Toray Science Foundation. Congratulation for your first ArXiv number, Chain!

 • Announcement: Friday, 6 August, 2010 |

  Kiattisak Thepsuriya (University of Sussex, Awardee of the 2008 Academia’s Lists Award) and Thiti Sirithanakorn (Trinity College, Cambridge) are elected to the Tapaian Associateship on the 6th of August 2010.

 • Other News: Saturday, 17 July, 2010 |

  TPTP has now launched its Facebook page!

 • Other News: Monday, 12 July, 2010 to Tuesday, 31 August, 2010 |

  บุรินทร์ กำจัดภัย เดินทางไปทำวิจัยและร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่ Abdus-Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP) ภายใต้ทุนสนับสนุนเต็มจำนวนของ UNESCO-IAEA ณ เมือง Trieste สาธารณรัฐอิตาลี เป็นเวลา 53 วัน

 • Announcement: Saturday, 10 July, 2010 |

  Closing date: n/a Start date: n/a

  The Tah Poe Academia Institute for Theoretical Physics and Cosmology (TPTP) at Naresuan University intends to call for up to two ThEP visiting-from-overseas studentships (VfS) in Theoretical Cosmology, working in its Fundamental Physics and Cosmology research unit (FPC).

  The applicants should be a Doctoral/Master students in Cosmology or Quantum Gravities enrolled at universities in either Europe or any of the American continents. English proficiency at intermediate level is required but not at very high standard. The posts are from 1-3 months. The grant covers full accommodation during the period of stay only.

  The VfS students will give seminars and carrying on short projects with TPTP faculty members with many opportunities to travel and to have social activities with the TPTP faculty and students. The scheme is funded by the Thailand Center of Excellence in Physics (ThEP) Program Development. Research directions are

  • Dark Energy
  • Modification of Chameleon Gravity

  The Tah Poe Academia Institute for Theoretical Physics and Cosmology (TPTP) at Naresuan University is one of leading theoretical physics groups in Thailand. The TPTP consists of 2 full-time and 1 part-time academic staff members, 1 support staff member, 1 S.TP./Ph.D. candidate and approximately 2 L.TP./M.S. students. The TPTP is also supported by the Thailand Research Fund (TRF) and is a node of the Thailand Center of Excellence in Physics (ThEP).

  Applicants should send a detailed CV (in English), one enclosed letter of reference (in English) sealed with referee’s signature and a list of publication (if any) to TPTP General Administrator TPTP, Department of Physics Naresuan University Phitsanulok 65000 Thailand

  There is no closing date for these posts.

 • Press Release: Saturday, 3 July, 2010 |

  Saturday, 3 July, 2010 ดร. บุรินทร์ กำจัดภัย หัวหน้าครูของสถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์ฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ Local Organising Comitttee และบรรยายวิชา Introduction to Cosmology ใน pre-school lectures ของการฝึกอบรมระดับปริญญาเอก CERN School Thailand 2010 ซึ่งจัดขึ้นที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย CERN และ หลายองค์กรทางวิทยาศาสตร์ระดับชาติของประเทศไทย

 • Press Release: Saturday, 3 July, 2010 |

  จากผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศโดย สกว. ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการประเมินใน สาขาฟิสิกส์ ให้ได้รับระดับคะแนนเกรด 4 (ระดับดีมาก) จากคะแนนเต็ม 5 โดยมีภาควิชาฟิสิกส์เพียง 6 สถาบันเท่านั้นที่ได้รับระดับคะแนน 4 และ 5 (5 : สุรนารี, มหิดล) (4: จุฬาฯ, นเรศวร, สงขลาฯ และ พระจอมเกล้าธนบุรี) โดยถือเป็นอันดับที่สามคือมีคะแนนเท่ากับจุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย จากการประเมินการวิจัยฟิสิกส์เชิงวิชาการของภาควิชาฟิสิกส์ชั้นนำของไทย 16 สถาบันในประเทศ โดยมีค่า Impact Factor (I.F.) ของวารสารต่อจำนวนผู้ร่วมเขียนบทความ TRF I.F. Score รวม 15.725 (ในปี 2550 และ 2551) (download ผลการประเมินจากเว็บไซต์ สกว. ได้) คณาจารย์ของ TPTP ได้ทำคะแนนค่า TRF I.F. Score = 14.13 ให้กับภาควิชาฟิสิกส์ ผลการประเมินนี้สะท้อน เจตนารมย์ท่าโพธิ์ (The Tah Poe Manifesto) ที่ประกาศเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2539 ที่ว่า “เราจะทำให้โรงเรียนฟิสิกส์ที่นี่เป็นโรงเรียนฟิสิกส์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ”

 • Press Release: Thursday, 1 July, 2010 |

  จากรายงานในวารสารประชาคมวิจัย โดย สกว. ปีที่ 16 ฉบับที่ 91 พฤษภาคม-มิถุนายน 2553 ได้แจ้งผลการประเมินผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระหว่าง 2 ปีคือ พ.ศ.2550-2551 โดย สกว. ปรากฎว่าภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการประเมินในสาขาฟิสิกส์ ให้ได้รับระดับคะแนนเกรด 4 (ระดับดีมาก) จากเกรดเต็ม 5 โดยมีภาควิชาฟิสิกส์ชั้นนำของไทย 16 สถาบันในประเทศเข้ารบการประเมิน ทั้งนี้ ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการประเมินในสาขาวิชาฟิสิกส์ ด้านการวิจัยเชิงวิชาการให้ได้รับคะแนน TRF-index เป็นที่ 3 ของประเทศโดยมีคะแนนเท่ากับภาควิชาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับอันดับตาม TRF-index มีดังนี้

  ที่ 1: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี [TRF-index=4.70]
  ที่ 2: มหาวิทยาลัยมหิดล [TRF-index=4.50]
  ที่ 3: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยนเรศวร [TRF-index=4.00]
  

  ส่วนอันดับ ที่ 4 และ 5 มีค่า TRF-index= 3.60 และ 3.00 ได้แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ไม่เรียงอันดับ)

  เจตนารมณ์ท่าโพธิ์ (The Tah Poe Manifesto) (8 สิงหาคม พ.ศ. 2539) “เราจะทำให้โรงเรียนฟิสิกส์ที่นี่เป็นโรงเรียนฟิสิกส์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ”

 • Appearance in Media: Thursday, 1 July, 2010 |

  ดร. บุรินทร์ กำจัดภัย ให้สัมภาษณ์ กับรายการ Hot Issue Video ของงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในประเด็นเกี่ยวกับการผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุน ICTP Junior Associate ของ ICTP -Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics และ ทุนวุฒิเมธีวิจัย สกว. ซึ่งเป็นทุนวิจัยระดับสูงของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

  ชม VDO การสัมภาษณ์

  AttachmentSize
  interview-burin-july2010.mp415.6 MB
 • Other News: Friday, 25 June, 2010 to Sunday, 27 June, 2010 |

  คณะทำงานสถานีฟิสิกส์ศึกษาที่ 2 ณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร ได้แก่ ดร. บุรินทร์ กำจัดภัย (TPTP และ มน.), ผู้จัดการสถานีฯ, ดร. นัฏพงษ์ ยงรัมย์, อ. ราชัญ แรงดี (TPTP และ มน.), ดร. วันชัย ขันนาม (มน.) นาย จักรกฤษ แก้วนิคม (มน.), พัฒน์ชญา มณีคำ (มน.) และคณะนักศึกษาของ TPTP ได้เข้าจัดกิจกรรมทางวิชาการฟิสิกส์ขั้นต้นเชิงโครงสร้าง ณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เป็นเวลาสองวันสองคืนทั้งนี้มีครูจากหลายโรงเรียนในจังหวัดพิจิตรเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนประมาณ 8 คนและนักเรียนชั้น ม.6 อีก 21 คน

 • Announcement: Tuesday, 1 June, 2010 |

  สถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์ฯ ประกาศเปิดภาคเรียน Maxwell’s โดยมีกำหนดตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2553 ถึง 24 สิงหาคม 2553 โดยมีกระบวนวิชาบรรยายและสัมมนาที่เปิดให้เรียนและประเมินดังนี้

  • Fluid Dynamics (0.5 credit)
  • Thermal Physics I (1.5 credit) (Chakkrit Kaewnikhom)
  • Theoretical Framework in Elementary Physics (0.5 credit)(Burin Gumjudpai)
  • L.TP. Seminar I (0.5 credit) (Burin Gumjudpai)
  • S.TP. Seminar I (1 credit) (Burin Gumjudpai)

  โดยในปีนี้สถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์ฯจะรับนักเรียนเตรียมทฤษฎีใหม่เข้ามาในหลักสูตร Grad.TP. ของระบบการศึกษาท่าโพธิ์จำนวน 3 คน โดยจะรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่เริ่มเรียนสาขาวิชาเอกฟิสิกส์โดยการสอบสัมภาษณ์ ผู้สนใจสมัครได้โดยตรงที่สถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์ฯ ชั้น 3 อาคารฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (หรือ e-mail: buring@nu.ac.th) โดยในปีนี้สถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์ฯไม่มีแนวคิดที่จะรับนักศึกษาที่อยู่ชั้นปีอื่นๆนอกจากต้องเข้ามาสังกัดสถาบันฯตั้งแต่ขณะเรียนชั้นปีที่ 1 เท่านั้น โดยวันสุดท้ายของการสมัครเข้าเรียนคือวันที่ 17 มิถุนายน 2553 เท่านั้น โดยนักศึกษาของสถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์จะได้รับโต๊ะทำงานและได้อยู่ในภาวะการทำงานเชิงวิชาการฟิสิกส์ที่เข้มข้นและต่อเนื่อง

 • Announcement: Saturday, 1 May, 2010 |

  สถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์ฯ ขอประกาศเปิดภาคเรียนนิวตัน ประจำปีการศึกษา 2553 โดยมีกำหนดดังนี้

  วันแรกของภาคเรียน 7 พฤษภาคม 2553

  วันสุดท้ายของภาคเรียน 24 พฤษภาคม 2553

  และขอนัดประชุมใหญ่มาสเตอร์ นิศิษย์วิจัย และนักเรียนเตรียมทฤษฎีทุกชั้นปีของสถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์ฯ เวลา 18.00 น. วันพุธที่ 12 พ.ค. 2553 ที่ห้อง FPC เพื่อรายงานตัวและรับรองผลการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทฤษฎีชั้นปีที่ 2

 • Appearance in Media: Monday, 29 March, 2010 |

  มน.พร้อมผลิตนักฟิสิกส์วิจัยระดับสูง ตั้งสถาบันด้านฟิสิกส์มาตรฐาน สกอ. บทความพิเศษในหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการ ออนไลน์ (ผู้จัดการ-วิทยาศาสตร์) คอลัมน์ เรื่อง ริม ม. 29 มีนาคม 2553

 • Press Release: Tuesday, 23 March, 2010 |

  ดร. บุรินทร์ กำจัดภัย Headmaster ของสถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์ฯ ได้รับการประกาศวันนี้ว่าได้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา สกว. (วุฒิเมธีวิจัย สกว.) อันเป็นทุนวิจัยที่มีชื่อเสียงในระดับสูงของประเทศและมีอัตราการแข่งขันสูงในหัวข้อ การเร่งออกของเอกภพจากทฤษฎีความโน้มถ่วงทางเลือก ซึ่งครอบคลุมระหว่างปี พ.ศ. 2553-2556 เป็นงบประมาณ 1,500,077 บาท ในปีนี้มีผู้สมัครซึ่งเป็นนักวิจัยหลังรุ่นกลางมากกว่า 80 คนและมีจำนวนทุนวุฒิเมธีวิจัย สกว.ประมาณ 20 ทุนต่อปีจากทุกสาขาวิชาตั้งแต่แพทยศาสตร์จนถึงศิลปศาสตร์ โดยทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ฯนี้เป็นทุนวิจัยระดับกลางสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในการวิจัยพอสมควร ผู้อยู่ในข่ายได้รับทุนต้องเคยมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติที่ทำในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เรื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาและเป็นเจ้าของบทความชื่อแรกหรือเป็น corresponding author และมีผลรวมของ impact factor อยู่ในเกณฑ์ดีทั้งนี้ขึ้นกับสาขาวิชา เช่น มีค่าไม่น้อยกว่า 5.0 สำหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพและการแพทย์ ไม่น้อยกว่า 2.0 สำหรับวิทยาศาสตร์กายภาพและวิศวกรรมศาสตร์ ส่วนสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์จะไม่นำเกณฑ์ของ impact factor มาพิจารณา ผู้ได้รับทุนจะได้รับชื่อ วุฒิเมธีวิจัย สกว. (TRF Advanced Research Scholar)

 • Announcement: Wednesday, 10 March, 2010 |

  สถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์ฯ ขอประกาศเปิดภาคเรียนไอน์สไตน์ ประจำปีการศึกษา 2553 โดยมีกำหนดดังนี้

  วันแรกของภาคเรียน 24 มีนาคม 2553

  วันสุดท้ายของภาคเรียน 11 เมษายน 2553

  โดยนัดประชุมใหญ่มาสเตอร์ นิศิษย์วิจัย และนักเรียนเตรียมทฤษฎีทุกชั้นปีของสถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์ฯ เวลา 18.30 น. ที่ห้อง FPC โดยขอให้สมาชิกทุกคนศึกษาระบบการศึกษาท่าโพธิ์จาก รายงานประจำปีและคู่มือการศึกษา (annual report) ปี 2009 (ฉบับล่าสุด) บนเว็บหน้าแรกของสถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์ฯ

 • Other News: Thursday, 4 March, 2010 |

  โครงการสถานีฟิสิกส์ศึกษา ดร. บุรินทร์ กำจัดภัยและ ดร. อนุชา แก้วพูนสุข จากสาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร เพื่อชี้แจงและหารือกับผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูฟิสิกส์ของโรงเรียนในการ ดำเนินโครงการสถานีฟิสิกส์ศึกษาที่สอง

 • Other News: Saturday, 20 February, 2010 |

  โครงการสถานีฟิสิกส์ศึกษา ดร. บุรินทร์ กำจัดภัย และ อ. ราชัญ แรงดี ได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงเรียนผดุงราษฎร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก เพื่อชี้แจงและหารือกับกับผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูฟิสิกส์ของโรงเรียนในการดำเนินโครงการสถานีฟิสิกส์ศึกษาที่สอง

 • Appearance in Media: Saturday, 6 February, 2010 |

  หน่วยวิจัยฟิสิกส์รากฐานและจักรวาลวิทยา สถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์ฯ ในความอุปถัมภ์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับการจัดตั้งเป็น ห้องปฏิบัติการวิจัยจักรวาลวิทยาภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ของ สกอ. (ThEP) โดยมีสมาชิกของห้องปฏิบัติการวิจัย 5 คนจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในปี 2553 เป็นเงิน 1,000,000 บาท โดยจะเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2553 นี้ ทั้งนี้ห้องปฏิบัติการวิจัยจักรวาลวิทยาจะมุ่งเน้นกิจกรรมที่เป็นเลิศในระดับชาติด้านการวิจัยและผลิตนักวิจัยระดับสูงทางจักรวาลวิทยาและฟิสิกส์รากฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ ทฤษฎีสัมพัทธภาพ ทฤษฎีสนามความตัม และทฤษฎีควอนตัมกราวิตี ชนิดต่างๆ โดย ThEP ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ทุนวิจัย ทุนเดินทางแลกเปลียนทำวิจัยในต่างประเทศ ทุนสนับสนุนค่าเดินทางมาเยือนของศาสตราจารย์จากต่างประเทศและการสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆแบบครบวงจร

  ชม VDO การสัมภาษณ์

  AttachmentSize
  interview-burin-feb2010.mp417.85 MB

2009

 • Press Release: Sunday, 22 November, 2009 |

  ดร. บุรินทร์ กำจัดภัย ได้รับพระราชทานเข็มเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นที่มีผลงานวิจัยระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัยนเรศวรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2551 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร การได้รับพระราชทานรางวัลในปีนี้ทำให้ บุรินทร์ กำจัดภัย ได้รับพระราชทานรางวัลนักวิจัยดีเด่นที่มีผลงานวิจัยระดับนานาชาติของมหาวิทยาลับนเรศวรเป็นจำนวนรวมแล้ว 5 รางวัลและเป็นการได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลใน 4 ปีการศึกษาติดต่อกัน

 • Appearance in Media: Thursday, 1 October, 2009 |

  ดร. บุรินทร์ กำจัดภัย หัวหน้าครูของสถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์ฯ มีรูปลงเผยแพร่ในปกหน้าของ วารสาร ม.นเรศวรสัมพันธ์ ซึ่งเป็นวารสารประชาสัมพันธ์หลักของมหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับเดือนกันยายน 2552 โดยมีเนื้อสกู๊ปพิเศษเกี่ยวกับการดำเนินกิจการและศักยภาพทางวิชาการของสถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์ฯ จำนวน 5 หน้า ชี้ให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยนเรศวรได้ให้การยอมรับการดำรงอยู่และการดำเนินกิจการของสถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์ฯ ที่มีสถานภาพที่ไม่ทางการ

 • Appearance in Media: Friday, 11 September, 2009 |

  Physics Station: A much-needed plug for a glaring gap Special report at “Life in Thailand” in Thai-ASEAN News Network (TAN), 11 September 2009

 • Appearance in Media: Friday, 4 September, 2009 |

  “สำนักเรียนท่าโพธิ์” อาศรมบ่มเพาะนักฟิสิกส์ทฤษฎี บทความพิเศษในหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการ ออนไลน์ และในหนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการ-วิทยาศาสตร์ 4 กันยายน 2552

 • Appearance in Media: Tuesday, 28 July, 2009 |

  การประชุมวิชาการ GR HEP Cosmo IV บทสัมภาษณ์ ดร. บุรินทร์ กำจัดภัย และ นักเรียนเตรียมทฤษฎี กับ ผู้จัดการ ออนไลน์ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

 • Announcement: Friday, 17 July, 2009 |

  โครงการสถานีฟิสิกส์ศึกษา เปิดรับข้อเสนอจัดตั้งสถานีจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

  โครงการสถานีฟิสิกส์ศึกษา ภายใต้สถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์สำหรับฟิสิกส์ทฤษฎีและจักรวาลวิทยา จะเปิดรับข้อเสนอจัดตั้งสถานีฟิสิกส์ศึกษา โดยข้อเสนอสามารถทำได้โดยการติดต่อโดยตรงที่ผู้จัดการโครงการ ดร. บุรินทร์ กำจัดภัย buring@nu.ac.th (08 4988 3531)

  โครงการสถานีฟิสิกส์ศึกษาจัดตั้งขึ้นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้วิชาโครงสร้างเชิงทฤษฎีของศาสตร์ฟิสิกส์ขั้นต้น (Theoretical Structure of Elementary Physics) ให้แก่ครูในระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยมีเป้าหมายให้ครูเกิดความรักและเกิดแรงบันดาลใจในการสอนและศึกษาเพิ่มเติมในวิชาฟิสิกส์อย่างจริงจังและจะมีการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ที่มีแววความเป็นนักวิทยาศาสตร์เข้าร่วมด้วยจำนวนไม่เกิน 15 คนโดยมิได้คาดหวังเพื่อเป็นการเตรียมตัวสอบในชั้นเรียนหรือสอบเข้าในมหาวิทยาลัย

  โครงการฯจะคัดเลือกโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 1 โรงเรียนต่อโครงการฯ เพื่อจัดตั้งเป็นสถานีฟิสิกส์ศึกษาโดยจัดให้มีกิจกรรม 5 ครั้งต่อสถานี โดยมีระยะเวลาครั้งละ 3 วัน 3 คืนหลังจากสิ้นสุดโครงการฯ จะมีการประเมินผลโครงการสถานีฟิสิกส์ศึกษาเพื่อจัดตั้งเป็นสถานีฟิสิกส์ศึกษาถาวรในระยะยาวเพื่อเป็นศูนย์การถ่ายทอดองค์ความรู้วิชาโครงสร้างเชิงทฤษฎีของศาสตร์ฟิสิกส์ขั้นต้นให้แก่ครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ของโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ตั้งอยู่ใกล้เคียง

  โครงการฯ นี้ดำเนินการด้วยการอาสาสมัครของ ทาพาเอียนมาสเตอร์ นิศิษย์วิจัย และนักเรียนเตรียมทฤษฎีจากสถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์ฯ และคณาจารย์จากสาขาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยไม่มีค่าตอบแทนแต่ประการใด

 • Announcement: Tuesday, 30 June, 2009 |

  Along with the 4th Siam Symposium, we also hold the 3rd TPTP Scientific Culture Public Forum on 27 July 2009. If you are in Phitsanulok on that day and interested, please feel free to join us in the evening at Rattana Park Hotel. Free tickets available for booking from buring@nu.ac.th See Public Forum Web

  ในช่วงที่มีการจัดการประชุมวิชาการ Siam Symposium ครั้งที่ 4 จะมีการเปิดฟอรัมเสวนาสาธารณะ: วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ TPTP ครั้งที่ 3 ด้วย ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2552 ถ้าหากว่าท่านสนใจ เราขอเชิญมาร่วมฟัง ร่วมพูดคุยกันในยามค่ำ ที่โรงแรมรัตนาปาร์ค ขอบัตรฟรีเข้างานได้ที่ buring”at”nu.ac.th และไปแสดงตัวรับบัตรได้ที่ร้านอาหาร N&J หลัง ม.น. ระหว่าง 1 ก.ค. - 26 ก.ค. ระหว่างเวลา 17.30-21.30 ดูเวบฟอรัมเสวนาสาธาณะครั้งที่สาม

  Poster | Banner

  AttachmentSize
  forum3-posterbig.png2.71 MB
  forum3-banner.png39.21 KB
 • Announcement: Sunday, 28 June, 2009 |

  The 4th Siam Symposium on General Relativity, High Energy Physics, and Cosmology is going to be held soon here at Phitsanulok on 26–28 July 2009. Everyone is encouraged to come. [GR+HEP+Cosmo IV web] [Poster] [Banner]

 • Announcement: Saturday, 27 June, 2009 |

  The 4th Siam Symposium on General Relativity, High Energy Physics, and Cosmology is going to be held soon here at Phitsanulok on 26–28 July 2009. Everyone is encouraged to come. [GR+HEP+Cosmo IV web] | [Poster] | [Banner]

 • Other News: Monday, 18 May, 2009 |

  คณะผู้ดำเนิน โครงการสถานีฟิสิกส์ศึกษา เดินทางไปนำเสนอโครงการฯ อย่างเป็นทางการ แก่คณะอาจารย์ของ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ซึ่งประกอบ อาจารย์บุญเทพ พิศวง รองผอ. (ฝ่ายวิชาการ) อาจารย์สมบัติ สุวรรณทศ หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ อาจารย์การุญจิต พืชไพจิตร อาจารย์สุพรรณี มีศร และอาจารย์พงษ์เทพ สุระสมบัติพัฒนา หลังจากเสร็จสิ้นการนำเสนอได้กล่าวประชาสัมพันธ์โครงการฯแก่เด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โดยสังเขป ท้ายสุดทางคณะผู้ดำเนินโครงการฯได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสำหรับสถานีฟิสิกส์ศึกษา และเครื่องมือวิทยาศาสตร์

 • Announcement: Sunday, 10 May, 2009 |

  The Tah Poe Academic Council conferred the Graduateship of the Tah Poe Academia Institute (Grad. TP.) qualification upon Phatchaya Maneekhum at its 8th congregation in the morning of 10th of May 2009.

 • Announcement: Sunday, 10 May, 2009 |

  On 10 May, 2009, the Tah Poe Academia Institute appointed Prof. Supasit Pannarunothai, M.D, Ph.D. to be the Conferrer (ผู้ประสาทการ) of the Academia Institute at its 8th congragation at Physics Bldg. Naresuan University. On the same occasion, the Academia Institute awarded the Graduateship of the Tah Poe Academia Institute (Grad. TP.) upon Phatchaya Maneekhum on her completion of dissertation A Study of Hyperfine Splitting in Ground State of H-atom and other fulfilment of the academic award. Dr. Burin Gumjudpai (Headmaster) also reported the progress of three stated missions: research outputs, physics education improvement, and promotion of physics to the general public. Annual financial situation is also declared to the congregation. see picture

  AttachmentSize
  news-congviii.png124.59 KB
 • Press Release: Friday, 24 April, 2009 |

  Friday, 24 April, 2009: โครงการสถานีฟิสิกส์ศึกษาเริ่มดำเนินกิจกรรมครั้งแรก โดยคณะผู้ดำเนินโครงการฯหลัก ซึ่งประกอบด้วย ดร.บุรินทร์ กำจัดภัย อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ มณีจีระปราการ ดร.นัฏพงษ์ ยงรัมย์ และนางธัญวดี กำจัดภัย เข้าพบ อาจารย์เกษม นวมครุฑ ตำแหน่งผู้อำนวยการ และอาจารย์บุญเทพ พิศวง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการประจำโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร เพื่อนำเสนอโครงการสถานีฟิสิกส์ศึกษา ผลสรุปของการนำเสนอนั้นอาจารย์ทั้งสองท่านเห็นชอบด้วยหลักการและสนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินโครงการฯ หลังจากนั้นคณะผู้ดำเนินโครงการหลักฯได้เยี่ยมชมอาคารวิทยาศาสตร์และสำรวจอุปกรณ์การทดลองวิทยาศาสตร์ทางด้านวิชาฟิสิกส์ของโรงเรียน โดยมีอาจารย์บุญเทพ พิศวงและอาจารย์การุญจิต พืชไพจิตร เป็นผู้นำเยี่ยมชม

 • Appearance in Media: Saturday, 18 April, 2009 |

  อิทธิพล “ไอน์สไตน์” ในสายตาแวดวงฟิสิกส์ไทย หลังจากไป 54 ปี บทสัมภาษณ์ ดร. บุรินทร์ กำจัดภัย กับ ผู้จัดการ ออนไลน์ 18 เมษายน พ.ศ. 2552

 • Announcement: Tuesday, 10 March, 2009 |

  Closing date: 10 March 2009 Closed Start date: 1 June 2009

  The Tah Poe Academia Institute for Theoretical Physics and Cosmology (TPTP) at Naresuan University intends to appoint two TTSF postgraduate research assistantships (PGRA) in theoretical cosmology, working in its Fundamental Physics and Cosmology research unit (FPC).

  A degree of B.S., B.Sc., or B.Eng. with relevant strong background in physics and mathematics is required. Skills in English are an advantage. There is no restriction on nationality of the applicants. The posts are for up to one year, with consideration to continue to the second year upon working performance. The position’s salary is 5,000 THB/month for 12 months with the first 3 months of probation. The job will start on 1 June, 2009.

  Research assistants are recommended to enroll for the M.S. degree in Physics at Naresuan University while holding the posts but this is not necessary. They will work on projects funded by a Thailand Toray Science Foundation (TTSF) grant under Dr. B. Gumjudpai’s supervision. The projects are

  Dark Energy Dynamics of Chameleon Gravity
  Modification of Chameleon Gravity
  

  with close collabolation with researchers at DAMTP, University of Cambridge.

  The Tah Poe Academia Institute for Theoretical Physics and Cosmology (TPTP) at Naresuan University is one of the leading theoretical physics groups in Thailand. The TPTP consists of 4 academic staff members, 1 support staff member, and approximately 3–5 B.S./M.S. students. The TPTP’s FPC is also supported by the Thailand Research Fund (TRF), NU Faculty of Science Research Scheme, and is a node of the Thailand Center of Excellence in Physics (ThEP).

  Applicants should send a detailed CV (in English) and one enclosed letter of reference (in English) sealed with referee’s signature to TPTP Research Administrator TPTP, Department of Physics Naresuan University Phitsanulok 65000 Thailand

  Late applications may be considered until the post has been filled.

 • Other News: Saturday, 7 February, 2009 to Sunday, 8 February, 2009 |

  Saturday, 7 February, 2009 - Sunday, 8 February, 2009 : Burin Gumjudpai joined the academic organising committee (as Chair of the Essay Competition) of the Samaggi Academic Conference 2009: Solutions for Thailand: How can we change Thailand in the next decade? hosted by Cambridge University Thai Society and Samaggi Samagom at the University of Cambridge.

 • Appearance in Media: Saturday, 10 January, 2009 |

  วิทยาศาสตร์และจินตนาการบนตัวหนังสือ (oknation.net)

 • Press Release: Thursday, 8 January, 2009 |

  Thursday, 8 January, 2009 : Burin Gumjudpai won the Thailand Toray Science Foundation (TTSF) Science and Technology research grant.

2008

 • Other News: Tuesday, 9 December, 2008 |

  Tuesday, 9 December, 2008 : Burin Gumjudpai gave an invited seminar at the Joint Astro-Theory Seminar at Astronomy Centre, University of Sussex, Brighton, UK.

 • Appearance in Media: Monday, 8 December, 2008 |

  2 หมื่นล้านปีถึงกาลอวสานของจักรวาล บทสัมภาษณ์ ดร. บุรินทร์ กำจัดภัย กับ กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2551

 • Appearance in Media: Monday, 1 September, 2008 to Friday, 31 October, 2008 |

  วิดีโอสัมภาษณ์ ดร.บุรินทร์ กำจัดภัย : เนื่องใน รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2551 ของมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดฉายที่ห้องฉายดาว ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม 2551

 • Appearance in Media: Friday, 29 August, 2008 |

  ดร.บุรินทร์ กำจัดภัย กับการเร่งออกของเอกภพ บทสัมภาษณ์ใน “วิชาการ.คอม”

 • Appearance in Media: Tuesday, 12 August, 2008 |

  ทดลองล้างโลก! บทสัมภาษณ์ ดร. บุรินทร์ กำจัดภัย กับ กองบรรณาธิการ นสพ.ไทยโพสท์ 12 สิงหาคม 2551 (arunsawat.com)

 • Press Release: Friday, 8 August, 2008 |

  Friday, 8 August, 2008: Kiattisak Thepsuriya was granted the Royal Thai Government Science and Technology Scholarship.

 • Press Release: Friday, 8 August, 2008 |

  Friday, 8 August, 2008: Burin Gumjudpai was awarded a Young Scientist Award by the Foundation for the Promotion of Science and Technology under the Patronage of His Majesty the King.

 • Press Release: Friday, 18 July, 2008 |

  Wednesday, 18 June, 2008 : Burin Gumjudpai won the ICTP Junior Associateship.

 • Other News: Saturday, 8 March, 2008 to Monday, 9 February, 2009 |

  Burin Gumjudpai joins the Theoretical High Energy Particle Physics Group, Department of Applied Mathematics and Theoretical Physics, University of Cambridge, as a visiting scholar.

2007

 • Other News: Tuesday, 25 December, 2007 |

  Tuesday, 25 December, 2007 : A group of officials from the Office for National Education Standard and Quality Assessment visited TPTP.

 • Other News: Thursday, 29 November, 2007 to Sunday, 9 December, 2007 |

  Thursday, 29 November, 2007 - Sunday, 9 December, 2007: Burin Gumjudpai joined the local organizing committee of the 1st International Olympiad on Astronomy and Astrophysics in Chiang Mai as a marker.

 • Other News: Monday, 26 November, 2007 |

  Monday, 26 November, 2007: TPTP Headmaster การบรรยายสรุปเกี่ยวกับกิจการของสถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์ฯ เป็นภาษาอังกฤษ (20 นาที) เนื่องในวาระการขอเข้าดูงาน TPTP ของคณะผู้บริหารทางการศึกษาระดับสูงจากประเทศ Pakistan, Swaziland และ Iran และจากสถาบัน A.I.T. (Asian Institute of Technology) ที่สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • Other News: Monday, 12 November, 2007 |

  บทความวิจัยระดับนานาชาติของอาทิตย์ หู้เต็ม และชนัญ ศรีชีวิน ปรากฎบน arXiv ในวันนี้เรื่อง Ground-state energy eigenvalue calculation of the quantum mechanical well V(x) = ½ kx2 + λx4 via analytical transfer matrix method [arXiv:0711.1469]

 • Appearance in Media: Thursday, 1 November, 2007 |

  วารสาร Science ที่ได้รับการวางจำหน่ายทั่วโลกและมี impact factor สูงที่สุด (30.028) ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2550 คอลัมน์ News of the Week ได้สัมภาษณ์นักฟิิสิกส์ดาราศาสตร์ 4 คนคือ รศ. บุญรักษา สุนทรธรรม (สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ), Prof. Hearnshaw (University of Canterbury, NZ), ศ.ดร. David Ruffolo (มหาวิทยาลัยมหิดล) และ ดร. บุรินทร์ กำจัดภัย (มหาวิทยาลัยนเรศวร) ในทรรศนะเรื่องการสร้างหอดูดาวแห่งชาติกับการพัฒนาวงการดาราศาสตร์ไทย

  AttachmentSize
  excerpt-science-nov.pdf197.31 KB
 • Press Release: Monday, 15 October, 2007 |

  Burin Gumjudpai was awarded an Honorary Mention, Thesis Prize 2007 from the National Research Council of Thailand (NRCT) for his doctoral thesis on ‘Braneworld Effects on Cosmological Dynamics.’ ดร. บุรินทร์ กำจัดภัยได้รับรางวลัลชมเชยวิทยานิพนธ์สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ของสภาวิจัยแห่งชาติประจำปี 2550

  ดร. บุรินทร์ กำจัดภัยได้รับการประกาศชื่อเป็นผู้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลชมเชยวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าแข่งขัน 12 ผลงาน โดยมีรางวัลดีเ่ด่น 1 ผลงานและ รางวัลชมเชย 2 ผลงาน

 • Announcement: Friday, 5 October, 2007 |

  Burin Gumjudpai elected as the Headmaster of the TPTP.

 • Other News: Monday, 17 September, 2007 to Saturday, 29 September, 2007 |

  Burin Gumjudpai and Nattapong Yongram attended the Fourth Aegean Summer School and the First Annual School of EU Network “UniverseNet” at Mytilene, Lesvos Island, Greece. Burin also gave a talk on ‘Phantom Field Dynamics in Loop Quantum Cosmology’ on 21.9.07 at the UniverseNet School slides (Funded by NU Science Faculty and the EU UniverseNet).

  AttachmentSize
  talk_burin_21-08-07.pdf1017.29 KB
 • Appearance in Media: Tuesday, 14 August, 2007 |

  นิตยสาร Science World ฉบับเดือนสิงหาคม 2550 ได้สัมภาษณ์ ดร. บุรินทร์ กำจัดภัย ในคอลัมม์ Science Talk ในหัวข้อจักรวาลวิทยาและทัศนะต่อวงการศึกษาฟิสิกส์ บทสัมภาษณ์ในวารสาร

  AttachmentSize
  excerpt-sciworld-aug.pdf1.96 MB
 • Press Release: Tuesday, 14 August, 2007 |

  บุรินทร์ กำจัดภัย ได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยนเรศวรให้ได้รับ รางวัลนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยนเรศวรประเภทรางวัลนักวิจัยดีเด่นประเภทนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่มี impact factor สูงสุด ประจำปี 2550 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน รางวัลประกอบด้วยใบประกาศเกียรติคุณและเงินสดรางวัลละ 5,000 บาท พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นที่งานประชุมวิชาการนเรศวรวิจัยครั้งที่ 3 รางวัลนี้ได้มีพิธีมอบโดยนายกสภามหาวิทยาลัยซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม ศ. เกียรติคุณ คุณหญิง ไขศรี ศรีอรุณ โดยจะได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ให้เข้ารับพระราชทานเข็มเกียรติคุณรางวัลผลงานวิจัยวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2550

 • Other News: Monday, 13 August, 2007 to Friday, 24 August, 2007 |

  Kiattisak Thepsuriya attended the Sixth Utrecht Summer School in Theoretical Physics at Utrecht Universiteit, the Netherlands.

 • Other News: Friday, 1 June, 2007 |

  Friday, 1 June, 2007 TPTP launched the new website [www.tptp.in.th].

2006

2004