The Institute for Fundamental Study (IF) · The Tah Poe Academia Institute (TPTP) · Naresuan University

Phitsanulok Physics Network (PhysPhit) เครือข่ายความร่วมมือฟิสิกส์พิษณุโลก

Coming Up: Series 3/2 | Thur 12 March 2020 at IF

 • 4.00 pm-4.30 pm From soft matter to physics of living systems
  ดร. วาที ศรีนิล (ภาควิชาฟิสิกส์ มน.)
 • 4.30 pm-5.00 pm Freeman Dyson: Legendary scientist
  ผศ.ดร.สิขรินทร์ อยู่คง (IF)

Series 3/1 | Thur 13 February 2020 at Department of Physics, Naresuan University, SC5-217

 • 4.00 pm -4.30 pm Understanding electron correlation energy through density functional theory
  ดร. ธีปนิช ชาชิโย (ภาควิชาฟิสิกส์ มน.)

  บทคัดย่อ
            การบรรยายครั้งนี้จะพูดถึงงานตีพิมพ์ล่าสุด ที่เสนอ “ความเข้าใจ” ในธรรมชาติของพลังงานสหสัมพันธ์ของอิเล็กตรอน ว่าเป็นอันตรกิริยาที่พยายามทำให้อิเล็กตรอนกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ ความเข้าใจอันนี้ (หรือทฤษฎีที่เสนอนี้) นำไปสู่การสร้างสูตรพลังงานสหสัมพันธ์ในกรณีทั่วไป ที่ใช้ได้โดยทั่วไปกับสสารที่มีอิเล็กตรอนเป็นส่วนประกอบ เป็นสูตรที่มีความเรียบง่ายที่สุด และข้อมูลที่ได้จากการคำนวณบ่งชี้ว่าเป็นสูตรที่มีความ แม่นยำที่สุด ซึ่งข้อมูลดังกล่าวถูกยืนยันโดยทีมวิจัยอิสระว่าแม่นยำถึงทศนิยม 6 ตำแหน่ง นอกจากนี้ จะได้เล่าถึงเทคนิคการออกแบบทีมวิจัย ที่นำไปสู่ความสำเร็จ เล่าถึงความยากลำบากในการผลักดันทฤษฎีใหม่ๆให้นักวิจัยชั้นแนวหน้าของโลกยอมรับ อ้างอิง
 • 4.30 pm -5.00 pm Quintessence scalar field and the Hubble tension
  ดร. สถาพร สาภา (IF)

Series 2/2 | Thur 3 October 2019 at Department of Physics, Naresuan University

 • 15.00-15.30 ข้อจำกัดพื้นฐานของการจับอนุภาคนาโนด้วยออปติคคอลทวีซเซอร์
  นาย รัฐธนินท์ วัฒนะศิริโกศล (นิสิตปริญญาเอกฟิสิกส์ ภาควิชาฟิสิกส์ มน.)
 • 15.30-16.00 Dirac method for constrained system
  นาย อมรเทพ ติต๊ะ (นิสิตปริญญาเอก IF)

Series 2/1 | Thur 11 July 2019 at IF

 • 15.00-15.30 Low-dimensional systems for quantum electronics
  ผศ. ดร. อรรถพล อ่ำทอง (ภาควิชาฟิสิกส์ มน.)
 • 15.30-16.00 Non-Uniqueness of the Lagrange function
  ผศ. ดร. สิขรินทร์ อยู่คง (IF)

Series 1/2 | Wed 13 February 2019 at Department of Physics, Naresuan University

 • 13.00-13.30 Introduction to Massive Gravity
  นาย ราชภัฏ นครจินดา (นิสิต ป.บัณฑิตชั้นสูง IF)
 • 13.30-14.00 Quantum Computing and Communication
  นาย ณัฎฐ์ พรามจร (นิสิตปริญญาเอกฟิสิกส์ ภาควิชาฟิสิกส์ มน.)

Series 1/1 | Wed 6 February 2019 at IF

 • 13.00-13.30 Thai Lottery Number Reader Device for Blind Lottery Ticket Sellers
  ดร. เกรียงศักดิ์ พรมภักดิ์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ ภาควิชาฟิสิกส์ มน.)
 • 13.30-14.00 Basics of Quantum Dynamical Principle
  นาย อาณาจักร พลจันทึก (นิสิตปริญญาเอกฟิสิกส์ทฤษฎี IF)

Introduction

ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน “สถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์ฯ” (IF) โดยที่ประชุมคณาจารย์ของทั้งสองหน่วยงานได้เห็นควรในการร่วมกันจัดตั้ง Phitsanulok Physics Network (PhysPhit) เครือข่ายความร่วมมือฟิสิกส์พิษณุโลก ขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือเชิงวิชาการและร่วมกันสร้างความเข้มแข็งเฉพาะทางในการผลิตบัณฑิตระดับต่างๆ ขึ้น เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2561 ณ ร้านอาหารสวนดอกไม้ โดยการรับทราบของที่ประชุมคณาจารย์ของสาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งเป็นสถาบันสังเกตุการณ์

PhysPhit Colloquium Series

ภาควิชาฟิสิกส์ มน. และ IF มีความเห็นร่วมกันในการจัด อนุกรมคอลโลเควียมฟิสิกส์พิษณุโลก (PhysPhit Colloquium Series) ซึ่งเป็นสัมมนาภาษาไทยในหัวข้อที่ไม่เฉพาะเจาะจงเกินไปและเปิดโอกาสให้ผู้มีระดับความรู้ฟิสิกส์ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปพอฟังเข้าใจและติดตามเนื้อหาได้ โดยแต่ละสถาบันจะผลัดกันเป็นเจ้าภาพในภาคเรียนปกติ โดยมี คณะกรรมการวิทยาศาสตร์ (Scientific Organizing Committee) คือ

 1. ดร. วาที ศรีนิล
 2. ผศ. ดร. ฑิราณี ขำล้ำเลิศ
 3. ผศ. ดร. เสกสรร สุขะเสนา
 4. ผศ. ดร. พรรัตน์ ศรีสวัสดิ์
 5. ผศ. ดร. สิขรินทร์ อยู่คง
 6. รศ. ดร. บุรินทร์ กำจัดภัย

ร่วมกันพิจารณารายชื่อผู้บรรยายและหัวข้อของคอลโลเควียม