The Institute for Fundamental Study (IF) · The Tah Poe Academia Institute (TPTP) · Naresuan University

W3Schools.com

โครงการ The strange world of quantum entanglement

(โลกอันแปลกประหลาดของควอนตัมเอนแทงเกิลเมนท์)

26 - 28 ธันวาคม 2563

ควอมตัมเอนแทงเกิลเมนท์นั้นเป็นสมบัติอันแปลกประหลาดระหว่างอนุภาค 2 ตัว(หรือมากกว่านั้น) ปัจจุบันเอนแทงเกิลเมนท์นั้นถือว่าเป็นกุญแจสำคัญสำหรับเทคโนโลยีควอนตัมที่กำลังจะมาในอนาคต ไม่ว่าเป็น การสร้างรหัสเชิงควอนตัม การเทเลพอร์ทสถานะควอนตัมของอนุภาค ควอนตัมคอมพิวเตอร์ แม้กระทั้งมีแนวคิดว่าเอนแทงเกิลเมนท์นั้นเป็นสิ่งที่นกใช้ในการอพยพย้ายถิ่น ในงานวิจัยฟิสิกส์ปัจจุบันเอนแทงเกิลเมนท์เป็นเหมือนตัวละครเอกที่อยู่ทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาข้อมูลที่หายไปของข้อมูลในหลุมดำ หรือแม้กระทั้งแนวคิดที่ว่ากาลอวกาศนั้นประกอบร่างขึ้นมาจากเน็ตเวร์คเอนแทงเกิลเมนท์ ในคอร์สระยะสั้น 3 วันนี้

ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้หัวข้อดังต่อไปนี้

 • ส่วนแรก เรื่องราวและที่มาของเอนแทงเกิลเมนท์
 1. แนวคิดการตีความควอนตัมแบบโคเปนเฮเกน จะชี้ให้เห็นถึงลักษณะอันแปลงประหลาดของโลกควอนตัมที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและโอกาส
 2. แนวคิดของไอน์สไตน์ที่พยายามจะทำให้ควอนตัมนั้นเป็นอย่างที่เขาต้องการจนเกิดแนวคิดอันขัดแย้งที่เรียกว่า EPR paradox และเป็นจุดเริ่มต้นของควอมตัมเอนแทงเกิลเมนท์นั้นเป็นสมบัติอันแปลกประหลาดระหว่างอนุภาค 2 ตัว
 3. แนวคิดของเบลล์ที่มาทำลายความฝันของไอน์สไตน์
 • ส่วนสอง การศึกษาเอนแทงเกิลเมนต์เชิงคุณภาพ
 1. พื้นฐานที่เกี่ยวกับ Density matrices
 2. การตรวจสอบว่าระบบคู่ใดๆ ในสถานะบริสุทธิ์ นั้นเอนแทงเกิลกันอยู่มั้ย
 3. การวัดขนาดของเอนแทงเกิลเมนท์สำหรับระบบคู่ในสถานะบริสุทธิ์โดยใช่ von Neumann entropy
 • ส่วนสาม ปัญหาข้อมูลที่หายไปในหลุมดำ
 1. Hawking radiation
 2. Black hole complementarity
 3. Firewall

กำหนดการ

วิทยากร

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิขรินทร์ อยู่คง

สถานที่

 • ณ ห้องอะคาดิเมีย วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

หนังสือเชิญ

สมัครเข้าร่วมโครงการ

อัตราค่าลงทะเบียน

 • ค่าลงทะเบียน 2,100 บาท : บุคคลทั่วไป
 • ค่าลงทะเบียน 1,800 บาท : คณาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ (สังกัดภายใต้เครือข่ายความร่วมมือ SIP+)
 • ค่าลงทะเบียน 1,200 บาท : นิสิต/นักศึกษา
 • ค่าลงทะเบียน 800 บาท : นิสิตของวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน (นิสิต/นักศึกษา สังกัดภายใต้เครือข่ายความร่วมมือ SIP+ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา)

การชำระค่าลงทะเบียน

 • วันที่ 1 พฤศจิกายน – 21 ธันวาคม 2563 : สมัครเข้าร่วมโครงการและชำระค่าลงทะเบียน
 • การชำระค่าลงทะเบียนให้โอนเงินเข้าบัญชี 346-1-00001-2
 • ธนาคาร: กรุงศรีอยุธยา
 • สาขา: มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ชื่อบัญชี: มหาวิทยาลัยนเรศวร

หลังจากชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ให้ส่งเอกสารการชำระค่าลงทะเบียนที่ แจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียน หรืออีเมล์ sirichaip@nu.ac.th (ผู้ประสานงานโครงการ คุณศิริชัย)

 • 21 ธันวาคม 2563 : ประกาศรายชื่อผู้สมัครและยืนยันการเข้าร่วม
 1. นายนนฐ์ทกร บุญรักชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 2. นายนพปฎล คำมา วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน : ชำระเงินแล้ว
 3. นายวีรวิชญ์ โฮริโนอุชิ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย : ชำระเงินแล้ว
 4. นายวิรุฬห์วิทย์ วรวิรัช มหาวิทยาลัยมหิดล : ชำระเงินแล้ว
 5. นายสุขเกษม สุขงาม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 6. อาจารย์อำพล ใจรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี : ชำระเงินแล้ว
 7. นายชัชวาลย์ คูณสม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่8 ราชบุรี
 8. ดร.ศุภกร จันเลน มหาวิทยาลัยพะเยา : ชำระเงินแล้ว
 9. นายฐิติกร สุวรรณเพ็ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 10. นายพิชญุตม์ ใบศรี วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน : ชำระเงินแล้ว
 11. นางสาวศิวาพร สังข์เทศ วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน : ชำระเงินแล้ว
 12. นายสมโภช ไทรแช่มจันทร์ วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน : ชำระเงินแล้ว
 • 26 ธันวาคม 2563 : ลงทะเบียนและเข้าร่วมโครงการ (หน้างาน)