The Institute for Fundamental Study (IF) · The Tah Poe Academia Institute (TPTP) · Naresuan University

W3Schools.com

“หนึ่งทศวรรษวิทยาลัยเพื่อการค้นระดับรากฐาน”

YouTube ชมย้อนหลัง

W3Schools.com

วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการก่อตั้งขึ้นมา ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2554 เพื่อดำเนินงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในสาขาฟิสิกส์ทฤษฎี ทั้งนี้วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2564 ที่จะถึงนี้วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐานได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 10 ปี ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐานได้ผลิตผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ อีกทั้งภาระกิจอื่นๆ อาทิเช่น การอบรมเชิงวิชาการระยะสั้น งานเสวนาสาธารณะ ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน คลิปวีดีโอการสอนออนไลน์ผ่านยูทูป เพราะวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐานตระหนักเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมความเข้าใจวิทยาศาสตร์พื้นฐานให้แก่เยาวชนไทย อันจะนำกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต

ในการนี้ทางวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐานมีความประสงค์ในการจัดงานประชุมเชิงวิชาการสำหรับการครบรอบ 10 ปีของการดำเนินการในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ความสำเร็จและแสดงผลงานของวิทยาศาสตร์ของวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐานที่ดำเนินการภายใต้การสนับสนุนของมหาวิทยาลัยนเรศวรแก่สมาคมนักวิทยาศาสตร์และนักฟิสิกส์ไทย อีกทั้งสมาคมนักวิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติ อันจะนำมาชื่อเสียงและภาพลักษณ์อันเข้มแข็งขององค์กรให้แก่มหาวิทยาลัยนเรศวร

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. เพื่อเป็นการฉลองในความสำเร็จของการดำเนินการของวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร
 2. เพื่อจัดเวทีนำเสนองานวิจัยที่กำลังได้รับความสนใจจากสมาคมโลกแก่บุคคลากร นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยนเรศวร และบุคคลภายนอกที่มีความสนใจ
 3. เพื่อยกระดับศักยภาพในการทำวิจัยระดับบัณทิตศึกษาในสาขาฟิสิกส์ทฤษฎีของประเทศไทย

กำหนดการ

08:00 - 08:30 ลงทะเบียน

08:30 - 09:00 พิธีเปิด

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณรงค์ฤทธิ์ มณีจิระปราการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับราฐาน กล่าวรายงานการดำเนินงานของวิทยาลัยเพื่อการค้นระดับรากฐาน
 • ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ขึ้นกล่าวเปิดงานหนึ่งทศวรรษวิทยาลัยเพื่อการค้นระดับรากฐาน
 • ศาสตราจารย์ สุจินต์ จินายน อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเนศวร โทรศัพท์เข้ามาเพื่ออวยพรให้กับการดำเนินงานของวิทยาลัยในโอกาศครบรอบ 10 ปี
 • พลเอก ดร. ศิริ ทิวะพันธุ์ ขึ้นกล่าวอวยพรให้กับการดำเนินงานของวิทยาลัยเพื่อการค้นระดับรากฐาน
 • ศาสตรจารย์ นพ ดร. ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย ผู้อำนายการศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ ขึ้นกล่าวอวยพรให้กับการดำเนินงานของวิทยาลัยเพื่อการค้นระดับรากฐาน
 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ถิรพัฒน์ วิลัยทอง ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ขึ้นกล่าวอวยพรให้กับการดำเนินงานของวิทยาลัยเพื่อการค้นระดับรากฐาน
 • ตัดเค้กฉลอง 10 ปี ของวิทยาลัยเพื่อการค้นระดับรากฐาน
 • ถ่ายภาพร่วมกันของ ท่านอธิการบดี แขกผู้เกียรติ และผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน

09:00 - 09:20 พักรับประทานอาหารว่าง

09:20 - 11:00 กิจกรรมเสวนาสาธารณะ

 • หัวข้อ “10 ปี วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน และทิศทางของฟิสิกส์ทฤษฎีของประเทศไทยในอนาคต”

 • ผู้ร่วมเสวนา

 1. ผศ.ดร. สดชื่น วิบูลยเสข นักฟิสิกส์ทฤษฎีอาวุโส
 2. รศ.ดร. บุรินทร์ กำจัดภัย ศูนย์ฟิสิกส์ทฤษฎีและปรัชญาธรรมชาติ “อาศรมวิชานครสวรรค์เพื่อการค้นคว้าขั้นก้าวหน้า” มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์
 3. ดร.ธนภัทร ดีสุวรรณ อาจารยประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ผู้ดำเนินการเสวนา
 1. ผศ.ดร. สิขรินทร์ อยู่คง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

W3Schools.com

11:00 - 12:00 กิจกรรมบรรยายภาพรวมงานวิจัยของวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน โดย

 1. ผศ. ดร. พิทยุทธ วงศ์จันทร์ ตัวแทนห้องปฏิบัติการจักรวาลวิทยา และความโน้มถ่วง
 2. ผศ. ดร. พิเชฐ วณิชชาพงศ์เจริญ หัวหน้าห้องปฏิบัติการสนามควอนตัม และฟิสิกส์พลังงานสูง
 3. ผศ. ดร. ธีรภาพ ฉันทวัฒน์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ดาราศาสตร์ และจักรวาลวิทยาเชิงคำนวน

12:00 - 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 - 13:30 บรรยาย

 • หัวข้อ “The next frontier in cosmology and high-energy astrophysics for Thailand”
 • ผู้บรรยาย ดร.อุเทน แสวงวิทย์ (สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ)

13:30 - 14:00 บรรยาย

 • หัวข้อ “Quantum physics and future technologies”
 • ผู้บรรยาย ดร. ธนภัทร ดีสุวรรณ (มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี)

14:00 - 14:30 บรรยาย

 • หัวข้อ “A physicist’s guided tour of machine learning”
 • ผู้บรรยาย ดร. ธิปรัชต์ โชติบุตร (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) (วิดีโอคอนเฟอร์เลนซ์)

14:30 - 15:00 บรรยาย

 • หัวข้อ “Particle physics and the beginning of the universe”
 • ผู้บรรยาย ดร. ชาคริต พงษ์กิติวณิชกุล (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) (วิดีโอคอนเฟอร์เลนซ์)

15:00 - 15:30 พักรับประทานอาหารว่าง

15:30 – 16:00 บรรยาย

 • หัวข้อ “Black holes physics: from shelf to shelves”
 • ผู้บรรยาย ดร. สุภัคชัย พงศ์เลิศสกุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร)

16:00 – 16:30 บรรยาย

 • หัวข้อ “Microhydrodynamics Brownian motion and complex fluids”
 • ผู้บรรยาย ดร. วาที ศรีนิล (มหาวิทยาลัยนเรศวร)

W3Schools.com

16:30 – 17:00 พิธีปิด

 • กล่าวปิดงานโดย ผศ. ดร. เสกสรร สุขะเสนา รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหาร วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน

สมัครเข้าร่วมงาน (ไม่เก็บค่าลงทะเบียน) - registration form (no registration fee)

ติดต่อสอบถาม - Contact Information

 • ฝ่ายประสานงาน : คุณจิรชญา โฉมแดง โทรศัพท์ 0-5596-8736
 • ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : คุณศิริชัย พลเวียง โทรศัพท์ 0-5596-8732