The Institute for Fundamental Study (IF) · The Tah Poe Academia Institute (TPTP) · Naresuan University

W3Schools.com

โครงการจากอณูสู่อนันต์-ฟิสิกส์อนุภาคสำหรับครู - เลื่อนอย่างไม่มีกำหนด

วันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2564

ปัจจุบันเนื้อหาในส่วนของฟิสิกส์อนุภาคถูกบรรจุไว้การเรียนการสอนฟิสิกส์ในระดับมัธยมปลาย โดยเนื้อหาในส่วนนี้มีความยากในการทำความเข้าใจเพราะเกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ระดับสูงในหลายสาขา ได้แก่ ทฤษฎีสนามควอนตัม ดังนั้นโครงการนี้ถูกจัดขึ้นมาเพื่อทำการสื่อสารเนื้อหาในส่วนของฟิสิกส์อนุภาคสำหรับครูและบุคคลที่สนใจในแบบโครงเรื่องตามประวัติศาสตร์การค้นพบอนุภาคต่างๆ อีกทั้งยังกล่าวถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวผ่านฟิสิกส์อนุภาค สุดท้ายจะได้กล่าวถึงปัญหาที่นักฟิสิกส์ยังคงต้องตามหาคำตอบ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเพิ่มความรู้และมุมมองพื้นฐานเกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาคครูและให้กับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ

ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้หัวข้อดังต่อไปนี้

 • แนวคิดเรื่ององค์ประกอบของสรรพสิ่งในยุคโบราณ
 • แนวคิดเกี่ยวกับการปฎิวัติความเข้าใจวิทยาศาสตร์
 • เส้นเวลาของฟิสิกส์ควอนตัมและจุดเริ่มต้นของฟิสิกส์อนุภาค
 • แรงพื้นฐานในธรรมชาติและแบบจำลองมาตรฐาน
 • ฟิสิกส์อนุภาคและจักรวาลวิทยา
 • ปัญหาปลายเปิดต่าง ๆ เช่น ปฎิอนุภาค สสารมืด พลังงานมืด
 • กิจกรรมปฎิบัติการสร้าง cloud chamber
 • กิจกรรมปฎิบัติการ ลูกเต๋าครึ่งชีวิต

หมายเหตุ

 • หลังเสร็จสิ้นโครงการฯ ท่านจะได้รับใบประกาศแสดงการเข้าร่วมโครงการฯ

กำหนดการ

วิทยากร

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิขรินทร์ อยู่คง

สถานที่

 • ณ ห้องอะคาดิเมีย วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

หนังสือเชิญ

สมัครเข้าร่วมโครงการ

อัตราค่าลงทะเบียน

ผู้เข้าร่วม ณ วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน

 • ค่าลงทะเบียน 1,600 บาท : ครู อาจารย์ และบุคคลทั่วไป
 • ค่าลงทะเบียน 1,200 บาท : คณาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ สังกัดภายใต้เครือข่ายความร่วมมือ SIP+
 • ค่าลงทะเบียน 800 บาท : นิสิต/นักศึกษา และนักเรียน
 • ค่าลงทะเบียน 600 บาท : นิสิตของวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน, นิสิต/นักศึกษา สังกัดภายใต้เครือข่ายความร่วมมือ SIP+

การชำระค่าลงทะเบียน

 • ภายในวันที่ 29 เมษายน 2564 : สมัครเข้าร่วมโครงการและชำระค่าลงทะเบียน
 • การชำระค่าลงทะเบียนให้โอนเงินเข้าบัญชี 346-1-00001-2
 • ธนาคาร: กรุงศรีอยุธยา
 • สาขา: มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ชื่อบัญชี: มหาวิทยาลัยนเรศวร

หลังจากชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ให้ส่งเอกสารการชำระค่าลงทะเบียนที่ แจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียน

 • 29 เมษายน 2564 : ประกาศรายชื่อผู้สมัครและยืนยันการเข้าร่วม
 • 2 พฤษภาคม 2564 : ลงทะเบียนและเข้าร่วมโครงการ (หน้างาน)