25-26 AUG 2018: โครงการโครงสร้างเชิงทฤษฎีในวิชาฟิสิกส์ควอนตัมชั้นมัธยมศึกษา

25-26 AUG 2018: โครงการโครงสร้างเชิงทฤษฎีในวิชาฟิสิกส์ควอนตัมชั้นมัธยมศึกษา

(ยกเลิกการจัดโครงการ) โครงการโครงสร้างเชิงทฤษฎีในวิชาฟิสิกส์ควอนตัมชั้นมัธยมศึกษา วันเสาร์ – อาทิตย์ ที่ 25 – 26 สิงหาคม 2561 โครงสร้างเชิงทฤษฎีในวิชาฟิสิกส์ควอนตัมชั้นมัธยมศึกษา เป็นพื้นฐานที่สำคัญในครูผู้สอนฟิสิกส์ ซึ่งมีเนื้อหามากและครูส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจในภาพรวมเชิงโครงสร้างของวิชานี้ การอบรมครั้งนี้เพื่อชี้ให้ผู้เรียนเห็นภาพรวมโครงสร้าง และการพินิจแบบนักทฤษฎีในการสอนและแก้ไขโจทย์ในวิชานี้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษาของประเทศ Key ideas: แผนที่ความรู้ของวิชาฟิสิกส์ ปรัชญาฟิสิกส์ อะไรคือกฎ ทฤษฎี และแบบจำลอง การค้นพบสำคัญที่นำไปสู่โลกของอะตอมและอนุภาค แบบจำลองอะตอมและสมมติฐานควอนตัม ฟังก์ชันคลื่น และสมการชโรดิงเจอร์ เลขควอนตัมย่อมเป็นผลจากอำนาจภายนอก กระบวนทัศน์เชิงวิเคราะห์ของการสั่นและคลื่น หัวข้อบรรยาย กระบวนทัศน์เชิงวิเคราะห์ของการสั่นและคลื่น กฎเชิงสัจพจน์ กฎเชิงประจักษ์ สมมติฐาน ทฤษฎี แผนที่ความรู้ของวิชาฟิสิกส์ แบบจำลองอะตอม แบบจำลอง: ในฐานะของการเชื่อมโยงข้อเท็จจริง การทดลองของฟรังค์และเฮิร์ตซ์ ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก หลักความไม่แน่นนอนของไฮเซนเบิร์ก และสมมติฐาน เดอ บรอยล์ ฟังก์ชันคลื่นและสมการชโรดิงเจอร์ (ในฐานะสมการการเคลื่อนที่) อนุภาคในกล่อง ตัวแกว่างฮาร์มอนิก...
Upcoming Events Physics Short Courses IT & Programming Short Courses for Researchers