16-17 FEB 2019 – อบรมการเขียนโปรแกรม LaTeX สำหรับการเขียนเอกสารทางวิชาการ

(ยกเลิกการจัดกิจกรรม)
อบรมการเขียนโปรแกรม LaTeX สำหรับการเขียนเอกสารทางวิชาการ 


 

 

 

 

 


21-22 JUL 2018: Basic Python (Introduction)

โครงการอบรมการเขียนโปรแกรม Python สำหรับการใช้งานด้านวิทยาศาสตร์
วันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2561

โปรแกรมไพธอน (Python) เป็นโปรแกรมโอเพนท์ซอส (Open Source) ที่ได้รับความนิยมใช้อย่างแพร่หลาย เนื่องมาจากภาษาที่ถูกออกแบบมาให้เขียนได้ง่าย สามารถใช้งานได้หลากหลาย และมีประสิทธิภาพสูง จึงทำให้มีผู้พัฒนานำโปรแกรมไพธอนมาพัฒนา และต่อยอดเพื่อให้เหมาะสมกับงานประเภทต่าง ๆ เช่น การคำนวณทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ การจัดการฐานข้อมูล ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้กับงานได้หลากหลาย อีกทั้งยังสามารถดาวน์โหลดมาเขียนได้ฟรี สามารถนำไปใช้กับระบบปฏิบัติการได้หลากหลาย และสามารถติดตั้งได้โดยง่ายจึงมีความเหมาะสมที่จะใช้ในการเรียนรู้ และนำไปใช้ในการคำนวณต่าง ๆ

ดังนั้น วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐานจึงได้จัดการโครงการอบรมการใช้โปรแกรมไพธอนสำหรับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีโดยมีเป้าหมายมุ่งเน้นไปยังอาจารย์ในระดับชั้นมัธยม อุดมศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

หัวข้อบรรยายพร้อมฝึกปฏิบัติจริง

 • แนะนำการใช้งานโปรแกรม Python
 • การเขียนคำสั่ง และ Statement ใน Python
 • Assignments และ Expressions ใน Python
 • การเขียนคำสั่ง เงื่อนไขใน Python (For Loop, While Loop )
 • Function ใน Python (Iterations, Comprehensions, Generators)
 • Object-Orientated with Python
 • Numpy/Scipy สำหรับการใช้งานทางวิทยาศาสตร์
 • Matplotlib การพลอตกราฟ

วิทยากร

 • ดร. ธีรภาพ ฉันทวัฒน์
  อาจารย์ประจำวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนภาษา python และประยุกต์ใช้ในงานด้านวิทยาศาสตร์

การรับสมัคร (เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว)

 

 • วันนี้ –  10 กรกฎาคม 2561 : ประชาสัมพันธ์ โดยดาวน์โหลด กำหนดการ และหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ
 • วันนี้ – 10 กรกฎาคม 2561 : สมัครเข้าร่วมโครงการ คลิก และชำระค่าลงทะเบียน
  การชำระค่าลงทะเบียนให้โอนเงินเข้าบัญชี 346-1-00001-2
  ธนาคาร: กรุงศรีอยุธยา
  สาขา: 
  มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ชื่อบัญชี: มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • หลังจากชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ให้ส่งเอกสารการชำระค่าลงทะเบียนที่
  อีเมล์ suwichaks@nu.ac.th
  หรือ แฟกส์ 0-5596-8737
 • 11 กรกฎาคม 2561 : ประกาศรายชื่อผู้สมัครและยืนยันการเข้าร่วม
 • 21 กรกฎาคม 2561 : ลงทะเบียนและเข้าร่วมโครงการ (หน้างาน)

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมและสถานะการลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อ มีการชำระค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้น

(ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกกิจกรรมในกรณีที่มีผู้ชำระเงินเข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่า 5 คน 4 วันก่อนวันเริ่มกิจกรรม)

ค่าลงทะเบียนและสิทธิ์ประโยชน์

 • ค่าลงทะเบียน  2,000 บาท  สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมทั่วไป
  (ได้รับ หนังสือแสดงการเข้าร่วม อาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารประกอบการบรรยาย)
 • ค่าลงทะเบียน ฟรี สำหรับคณาจารย์ นิสิตและ เจ้าหน้าที่ของ IF และนิสิตอาคันตุกะ
 • (ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องโอนชำระเงินล่วงหน้าก่อนกิจกรรมเริ่ม 3 วัน หากชำระค่าลงทะเบียนล่าช้ากว่านี้จะต้องชำระค่าลงทะเบียนเพิ่มหน้างานอีก 200 บาท)

สถานที่ : 

 • ห้อง Academia (TA212) ชั้น 2 วิทยาลัยการค้นคว้าระดับรากฐาน อาคารมหาธรรมราชา โซนA  มหาวิทยาลัยนเรศวร

แนะนำสถานที่พัก

 • หอพักศศิวิมล ราคาประมาณ 350 บาท โทรศัพท์  0-5526-0699 , 08-1379-9983 (ที่ตั้งดูในแผนที่)
 • หอพักดีสบาย ราคาประมาณ 350 บาท โทรศัพท์  08-4817-9994 (ที่ตั้งดูในแผนที่: ใกล้เจริญสุขเฮ้าส์)
 • ฮอลแลนด์แมนชั่น ราคาประมาณ 350 บาท โทรศัพท์ 0-5522-6896, 08-1604-4496,08-1533-8791 (ที่ตั้งดูในแผนที่)
 • โกลเด้นเพลส ราคาประมาณ 450 บาท โทรศัพท์  08-1596-5428 (ที่ตั้งดูในแผนที่: ก่อนถึงโรงแรมเครสซิเด้น)
 • Hop Inn ราคาประมาณ 600 บาท (550 บาท อัตราราชการ)  055-334-699 หรือ 095-367-0713 

สอบถามเพิ่มเติม

 • โทรศัพท์ : 0-5596-8732
 • อีเมล์ : if@nu.ac.th
 • แฟกซ์ : 0-5596-8737

24-25 MAR 2018 : อบรมการเขียนโปรแกรม LaTeX สำหรับเอกสารทางวิชาการ

(ยกเลิกการจัดโครงการ)

อบรมการเขียนโปรแกรม LaTeX สำหรับเอกสารทางวิชาการ ระดับเริ่มต้น


 

 

 

  

 

28-29 JAN 2017 : โครงการการเขียนโปรแกรม LaTeX เบื้องต้นสำหรับเอกสารทางวิชาการ

การเขียนโปรแกรม LaTeX เบื้องต้นสำหรับเอกสารทางวิชาการ

เพื่อผลิตผลงานด้านวิชาการให้มีคุณภาพระดับสากล


latex-poster-banner1

หลักการและเหตุผล

LaTeX เป็นโปรแกรมเรียงพิมพ์ที่เป็นมาตรฐานระดับสากลของการเขียนงานเชิงวิชาการโดยเฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และวิศวกรรมเนื่องจากประสิทธิภาพในการจัดเรียงเอกสารที่สูง และเป็นระเบียบโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมการทางคณิตศาสตร์ ในปัจจุบัน LaTeX ได้มีบทบาทมากขึ้นในการเขียนผลงานทางวิชาการ และการทำวิทยานิพนธ์ ดังนั้นทางผู้ดำเนินงานจึงเล็งเห็นความสำคัญของการฝึกอบรมการเขียนโปรแกรม LaTeX ให้แก่นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถทัดเทียมกับมาตรฐานระดับสากล

สำหรับโครงการในครั้งนี้เน้นการฝึกปฏิบัติการจัดทำเอกสารทางวิชาการ ลักษณะ รูปแบบ ในระดับที่สูงขึ้น สามารถจัดทำรูปเล่ม สารบัญ ดรรชนีคำค้น การนำเสนอผลงงาน และการจัดทำโปสเตอร์เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์

วัตถุประสงค์

 1.  เพื่อฝึกฝนทักษะการเขียนโปรแกรม LaTeX ให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยและผู้สนใจทั่วไป
 2.  เพื่อเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรม LaTeX

วิทยากร
dsc08159

ดร. ธีรภาพ    ฉันทวัฒน์

อาจารย์ประจำวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนโปรแกรม LaTeX สำหรับเอกสารทางวิชาการ

 


เนื้อหาบรรยาย

วันที่ 28 มกราคม 2560 วันที่ 29 มกราคม 2560
 • การใช้การโปรแกรม LaTeX เบื้องต้น : การสร้างเอกสารอย่างง่าย
 • การพิมพ์เอกสารเป็น LaTeX ด้วยภาษาไทย และภาษาอื่น ๆ
 • การสร้างบัญชีรายชื่อ กล่องข้อความ
 • การสร้างสมการคณิตศาสตร์อย่างง่าย
 • การสร้างการอ้างอิงรูปแบบต่าง ๆ
 • การแทรกรูปภาพใน LaTeX
 • การสร้างตาราง และสีใน LaTeX
 • การสร้างเอกสารขั้นสูง
 • การสร้างสมการทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง
 • การวาดรูปโดยใน LaTeX
 • การสร้างเงื่อนไข, Loop
 • การสร้างเอกสารบรรยายด้วย Beamer

อัตราค่าลงทะเบียน%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99

โดย สถาบันภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ(MoU) และเครือข่ายความร่วมมือฟิสิกส์อิสานใต้(SIP+) ได้แก่

 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 7. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 8. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 9. มหาวิทยาลัยพะเยา
 10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 11. มหาวิทยาลัยนเรศวร
 12. โรงเรียนทุกโรงในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ (สพม.40)

การรับสมัคร 

 • วันนี้ – 25 มกราคม 2560 : ประชาสัมพันธ์ โดยดาวน์โหลด กำหนดการ และดาวน์โหลด หนังสือเชิญฯ
 • วันนี้ – 25 มกราคม 2560 : สมัครเข้าร่วมโครงการ คลิก และยืนยันการชำระค่าลงทะเบียน โอนเงินเข้าบัญชี 346-1-00001-2 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยนเรศวร ส่งเอกสารการชำระค่าลงทะเบียนที่ อีเมล์ suwichaks@nu.ac.th หรือ แฟกส์ 0-5596-8737
 • 26 มกราคม 2560 : ประกาศรายชื่อผู้สมัครและยืนยันการเข้าร่วม
 • 28 มกราคม 2560 : ลงทะเบียนและเข้าร่วมโครงการ

Untitled                           Untitleddfdf


รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วม (Update 26/01/2017)  

 1. ผศ. วันชัย ขันตี                      : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 2. ดร. ดอน แก้วดก                     : สถาบันเทคโนโลยี-ไทยญี่ปุ่น
 3.  ผศ. มัทนา อังศุไพศาล         : ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 4.  ดร. วีรยุทธ ประทุมไชย         : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 5. ดร. ชัยณรงค์  รักธรรม            : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 6. นายชนาพรหม ชลสุข            : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 7. นางสาวลักษณารีย์ มาละ       : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 8. นางสาวณฐพรรณ พวงยะ       : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 9. นายอุกฤษฏ์ สุจริตพงศ์           : UPMC.

***ให้ผู้เข้าร่วมนำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส่วนตัวมาด้วย

หากไม่สะดวกนำมา ให้แจ้งความประสงค์ขอใช้คอมพิวเตอร์ของทางวิทยาลัยได้ที่ 0-5596-8732 (2 เครื่อง)

แนะนำสถานที่พัก

สถานที่: ห้องAcademia (TA212) ชั้น 2 วิทยาลัยการค้นคว้าระดับรากฐาน อาคารมหาธรรมราชา โซนA  มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

31 MAR – 1 APR 2016: โครงการอบรม Microsoft Word และ Excel ขั้นสูง

โครงการ อบรม Microsoft Word และ Excel ขั้นสูง

ตอน “เพิ่มประสิทธิภาพสำนักงานด้วย Word และ Excel”

Word&Excel traingin course

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทและมีความจำเป็นอย่างมากในการปฏิบัติงานขององค์กร โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยมีนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปด้านการจัดเก็บและวิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Word และ Excel ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น Continue reading

14 MAY 2016 : โครงการอบรม LaTeX เพื่อการผลิตผลงานทางวิชาการ

โครงการอบรม LaTeX เพื่อการผลิตผลงานทางวิชาการLaTeX 59

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากประสิทธิภาพในการจัดเรียงเอกสารที่สูงของ LaTeX เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมการทางคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และวิศวกรรม ในปัจจุบัน LaTeX ได้มีบทบาทมากขึ้นในการเขียนผลงานทางวิชาการ และการทำวิทยานิพนธ์ LaTeX เป็นโปรแกรมเรียงพิมพ์ที่เป็นมาตรฐานระดับสากล ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในการทำเอกสารทางวิชาการ ดังนั้นทางผู้ดำเนินงานจึงเล็งเห็นความสำคัญของการฝึกอบรมการเขียนโปรแกรม LaTeX ให้แก่นักศึกษาให้ระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถทัดเทียมกับมาตรฐานระดับสากล

สำหรับโครงการในครั้งนี้เน้นการฝึกปฏิบัติการจัดทำเอกสารทางวิชาการ ลักษณะ รูปแบบ ในระดับที่สูงขึ้น สามารถจัดทำรูปเล่ม สารบัญ ดรรชนีคำค้น การนำเสนอผลงงาน และการจัดทำโปสเตอร์เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อฝึกฝนทักษะการเขียนโปรแกรม LaTeX ให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย และ ผู้สนใจทั่วไป มีความเชี่ยวชาญมาก
 2. เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของโปรแกรม LaTeX และสามารถทำวารสารวิชาการให้มีมาตรฐานสากลมากขึ้น

เงื่อนไข

 • ค่าลงทะเบียนสำหรับนิสิตปริญญาโท-เอก อาจารย์ บุคคลากร และผู้สนใจทั่วไป  2,000 บาท (รับเพียง 20 คน) จะได้รับ หนังสือแสดงการเข้าร่วม เสื้อT-Shirt อาหารว่าง และเอกสารประกอบการบรรยาย
 • ค่าลงทะเบียนสำหรับ นิสิต นักศึกษาปริญญาตรี นิศิษย์ของวิทยาลัยฯ 800 บาท (แต่ไม่ได้รับเสื้อ)

การรับสมัคร 

 • วันนี้ – 10 พฤษภาคม 2559 : ประชาสัมพันธ์ โดยดาวน์โหลด กำหนดการ และหนังสือเชิญ
 • วันนี้ – 10 พฤษภาคม 2559 : สมัคร คลิก และยืนยันการชำระค่าลงทะเบียน โอนเงินเข้าบัญชี 346-1-00001-2 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยนเรศวร ส่งเอกสารการชำระค่าลงทะเบียนที่ อีเมล์ if@nu.ac.th หรือ แฟกส์ 0-5596-8737
 • 13 พฤษภาคม 2559 : ประกาศรายชื่อผู้สมัครและยืนยันการเข้าร่วม
 • 14 พฤษภาคม 2559 : ลงทะเบียนและเข้าร่วมโครงการ

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วม (10 พฤษภาคม 2559)

 1. นาย รักพงศ์ สายแก้ว              : วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน
 2. ดร.ดวงรัตน์ ทองคำ                 : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ (ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว)
 3. นาย อุกฤษฏ์ ไชยมงคล           : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา (ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว)
 4. นาย กิตติพัฒน์ แสนทวีสุข       : คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร (ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว)
 5. นาย กฤษฏา วัฒนเสาวลักษณ์  : คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร (ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว)
 6. นาย ดนัย พาหุยุทธ์                 : คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร (ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว)
 7. นาย พิชญุตม์ ใบศรี                 : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว)
 8. นาย ณัฐวุฒิ คงลำพันธุ์            : คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร

แนะนำสถานที่พัก

สถานที่: ห้องสถานีฟิสิกส์ ชั้น 2 วิทยาลัยการค้นคว้าระดับรากฐาน อาคารมหาธรรมราชา A  มหาวิทยาลัยนเรศวร

สอบถามเพิ่มเติม

 • โทรศัพท์ : 0-5596-8732
 • อีเมล์ : sirichaip@nu.ac.th
 • แฟกซ์ : 0-5596-8737

23 APR 2016 : โครงการ ฝึกอบรมการใช้งาน Matlab เพื่องานวิจัย

โครงการ ฝึกอบรมการใช้งาน Matlab เพื่องานวิจัย
(Matlab Tutorial for Research Applications)

Matlab Web Edit1

หลักการและเหตุผล

โปรแกรม Matlab เป็นโปรแกรมสามารถใช้ในการคำนวณสมการทางสถิติ ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาอัลกอริธึม การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ และการทำซิมูเลชั่นของระบบได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูง พร้อมทั้งมีความถูกต้องแม่นยำ ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลาต่อการทำวิจัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูลศึกษาวิจัย โดยเฉพาะ นิสิต นักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไป ที่มีข้อมูลในเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เริ่มต้นตั้งแต่การติดตั้งโปรแกรมการใช้งานเบื้องต้น ตัวอย่างแบบฝึกหัด และทักษะที่สูงขึ้นไปอีก

และด้วยวิทยาลัยการค้นคว้าระดับรากฐาน มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญ ในการใช้โปรแกรม Matlab เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย และสามารถถ่ายทอดความรู้ การพัฒนาทักษะ สู่ผู้เข้าร่วมอบรม ด้วยเหตุนี้หน่วยบริการวิชาการ จึงจะดำเนินโครงการฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรม Matlab เพื่องานวิจัย (Matlab Tutorial for Research Applications) ขึ้น

วัตถุประสงค์

 1. เพื่ออบรมการใช้งานโปรแกรม Matlab ในเบื้องต้น การวิเคราะห์ข้อมูลหรือแก้สมการทางคณิตศาสตร์ สำหรับ นิสิต/นักศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า ตลอดจนอาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป
 2. เพื่อฝึกการนำโปรแกรม Matlab มาประยุกต์แก้โจทย์วิจัยที่น่าสนใจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสาขาฟิสิกส์ และการสร้างแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์

เงื่อนไข

 • ค่าลงทะเบียนสำหรับนิสิตปริญญาโทหรือสูงกว่า อาจารย์และบุคคลทั่วไป  1,400 บาท (รับเพียง 20 คน) จะได้รับ หนังสือแสดงการเข้าร่วม เสื้อT-Shirt อาหารว่าง และเอกสารประกอบการบรรยาย
 • ค่าลงทะเบียนสำหรับ นิสิต นักศึกษาปริญญาตรี นิศิษย์ของวิทยาลัยฯ 500 บาท (แต่ไม่ได้รับเสื้อ)

การรับสมัคร 

 • วันนี้ – 20 เมษายน 2559 : ประชาสัมพันธ์ โดยดาวน์โหลด กำหนดการ และหนังสือเชิญ
 • วันนี้ – 20 เมษายน 2559 : สมัคร คลิก และยืนยันการชำระค่าลงทะเบียน โอนเงินเข้าบัญชี 346-1-00001-2 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยนเรศวร ส่งเอกสารการชำระค่าลงทะเบียนที่ อีเมล์ sirichaip@nu.ac.th หรือ แฟกส์ 0-5596-8737
 • 21 เมษายน 2559 : ประกาศรายชื่อผู้สมัครและยืนยันการเข้าร่วม
 • 23 เมษายน 2559 : ลงทะเบียนและเข้าร่วมโครงการ

Facebook Group กลุ่มสำหรับผู้เข้ารับการอบรมในโครงการฯ (คลิก)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม (21 เมษายน 2559)

 1. นางสาว วรากร มณีชูเกตุ  คณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลับนเรศวร
 2. นาย เอกชัย จงเสรีเจริญ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 3. นาย อานนท์ จิตร์สาคร สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร
 4. นางสาว ชนกสุดา ขันตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 5. นาย เจษฎา ลาวัลย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 6. นางสาว จุฑามาศ เกิดแก้ว ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 7. นางสาว ธนัชพร ศิริชื่นวิจิตร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 8. นางสาว กัญญาภรณ์ สารธิเสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 9. นางสาว อมรรัตน์ หมื่นจิตน้อย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 10. นางสาว ประภัสสร ประดุจพงษ์เพชร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 11. นางสาว เดือนแรม  แพ่งเกี่ยว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 12. นาย ณัฐวุฒิ คงลำพันธุ์ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
 13. รองศาสตราจารย์ ระเบียน วังคีรี ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 14. นางสาว จิรวดี ผลประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 15. รองศาสตราจารย์ เกียรติศักดิ์ รัตนสีห์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 16. นาย มฤเคนทร์ จอมเพชร วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร
 17. นาย ธนวุฒิ ฤทธิเดช ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 18. นาย นิธิรัต ศรีสารัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 19. นาย  ผดุงเกียรติ กวางแก้ว วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร
 20. นาย อุกฤษ เกเย็น ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 21. นาย รักพงศ์ สายแก้ว วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร
 22. นายสราวุฒิ อมรประภา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

สถานที่พัก

สถานที่: ห้อง Academia ชั้น 2 วิทยาลัยการค้นคว้าระดับรากฐาน อาคารมหาธรรมราชา A  มหาวิทยาลัยนเรศวร

สอบถามเพิ่มเติม

 • โทรศัพท์ : 0-5596-8732
 • อีเมล์ : sirichaip@nu.ac.th
 • แฟกซ์ : 0-5596-8737

 

19 MAR 2016 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม Python สำหรับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม Python สำหรับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

python 59

หลักการและเหตุผล

โปรแกรมไพธอน (Python) เป็นโปรแกรมโอเพนท์ซอส (Open Source) ที่ได้รับความนิยมใช้อย่างแพร่หลาย เนื่องมาจากภาษาที่ถูกออกแบบมาให้เขียนได้ง่าย สามารถใช้งานได้หลากหลาย และมีประสิทธิภาพสูง จึงทำให้มีผู้พัฒนานำโปรแกรมไพธอนมาพัฒนา และต่อยอดเพื่อให้เหมาะสมกับงานประเภทต่าง ๆ เช่น การคำนวณทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ การจัดการฐานข้อมูล ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้กับงานได้หลากหลาย อีกทั้งยังสามารถดาวน์โหลดมาเขียนได้ฟรี สามารถนำไปใช้กับระบบปฏิบัติการได้หลากหลาย และสามารถติดตั้งได้โดยง่ายจึงมีความเหมาะสมที่จะใช้ในการเรียนรู้ และนำไปใช้ในการคำนวณต่าง ๆ

ดังนั้นวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐานจึงได้จัดการโครงการอบรมการใช้โปรแกรมไพธอนสำหรับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีโดยมีเป้าหมายมุ่งเน้นไปยังอาจารย์ในระดับชั้นมัธยม อุดมศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อฝึกฝนทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์

เงื่อนไข

 • ค่าลงทะเบียน สำหรับบุคคลภายนอกวิทยาลัยฯ 1,000 บาท (รับเพียง 20 คน)
 • ค่าลงทะเบียน สำหรับนักศึกษา นิสิต และนักเรียนเตรียมทฤษฎี  500 บาท (รับเพียง 10 คน)
 • สิ่งที่จะได้รับ หนังสือแสดงการเข้าร่วม, อาหารกลางวัน, อาหารว่าง และเอกสารประกอบการบรรยาย

การรับสมัคร 

 • วันนี้ – 18 มีนาคม 2559 : ประชาสัมพันธ์ โดยดาวน์โหลด กำหนดการ และหนังสือเชิญ
 • วันนี้ – 18 มีนาคม 2559 : สมัครและชำระค่าลงทะเบียน คลิก PDF หรือ DOC ส่งมาที่ if@nu.ac.th หรือ แฟกซ์ 0-5596-8737
 • วันนี้ – 18 มีนาคม 2559 : ประกาศรายชื่อผู้สมัครและยืนยันการเข้าร่วม
 • วันนี้ – 18 มีนาคม 2559 : ลงทะเบียนและเข้าร่วมโครงการ

รายชื่อผู้เข้าร่วม

สถานที่พัก

แผนที่: วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน ชั้น 2 อาคารมหาธรรมราชา A (ดูในแผนที่ : บัณฑิตวิทยาลัย(Graduate School จะอยู่ชั้น 1 หรือตรงข้ามกับป้ายภาควิชาคณิตศาสตร์)

สอบถามเพิ่มเติม

 • โทรศัพท์ : 0-5596-8732
 • อีเมล์ : sirichaip@nu.ac.th
 • แฟกซ์ : 0-5596-8737

13 JUN 2015 : โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรม LaTeX สำหรับเอกสารทางวิชาการ ครั้งที่ 2

ประกาศเลื่อนการจัดโครงการ
จากเดิม 16 – 17 พฤษภาคม 2558 ไปเป็นวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2558 (หนังสือประกาศ)

LaTeX Poster 16-17-June-15 NU Web ver2

วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน  มหาวิทยาลัยนเรศวร

 ขอเชิญนิสิต บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมเรียงพิมพ์มาตรฐาน LaTeX สำหรับจัดทำเอกสารทางวิชาการ ครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2558 ณ ห้องสถานีฟิสิกส์ศึกษา ชั้น 2 อาคารมหาธรรมราชา A มหาวิทยาลัยนเรศวร (ท่านต้องนำคอมพิวเตอร์พกพาของท่าน มาเพื่อติดตั้งและใช้งานจริงระหว่างการฝึกอบรม) Continue reading