16-17 FEB 2019 – อบรมการเขียนโปรแกรม LaTeX สำหรับการเขียนเอกสารทางวิชาการ

(ยกเลิกการจัดกิจกรรม)
อบรมการเขียนโปรแกรม LaTeX สำหรับการเขียนเอกสารทางวิชาการ 


 

 

 

 

 


24-25 MAR 2018 : อบรมการเขียนโปรแกรม LaTeX สำหรับเอกสารทางวิชาการ

(ยกเลิกการจัดโครงการ)

อบรมการเขียนโปรแกรม LaTeX สำหรับเอกสารทางวิชาการ ระดับเริ่มต้น


 

 

 

  

 

28-29 JAN 2017 : โครงการการเขียนโปรแกรม LaTeX เบื้องต้นสำหรับเอกสารทางวิชาการ

การเขียนโปรแกรม LaTeX เบื้องต้นสำหรับเอกสารทางวิชาการ

เพื่อผลิตผลงานด้านวิชาการให้มีคุณภาพระดับสากล


latex-poster-banner1

หลักการและเหตุผล

LaTeX เป็นโปรแกรมเรียงพิมพ์ที่เป็นมาตรฐานระดับสากลของการเขียนงานเชิงวิชาการโดยเฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และวิศวกรรมเนื่องจากประสิทธิภาพในการจัดเรียงเอกสารที่สูง และเป็นระเบียบโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมการทางคณิตศาสตร์ ในปัจจุบัน LaTeX ได้มีบทบาทมากขึ้นในการเขียนผลงานทางวิชาการ และการทำวิทยานิพนธ์ ดังนั้นทางผู้ดำเนินงานจึงเล็งเห็นความสำคัญของการฝึกอบรมการเขียนโปรแกรม LaTeX ให้แก่นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถทัดเทียมกับมาตรฐานระดับสากล

สำหรับโครงการในครั้งนี้เน้นการฝึกปฏิบัติการจัดทำเอกสารทางวิชาการ ลักษณะ รูปแบบ ในระดับที่สูงขึ้น สามารถจัดทำรูปเล่ม สารบัญ ดรรชนีคำค้น การนำเสนอผลงงาน และการจัดทำโปสเตอร์เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์

วัตถุประสงค์

 1.  เพื่อฝึกฝนทักษะการเขียนโปรแกรม LaTeX ให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยและผู้สนใจทั่วไป
 2.  เพื่อเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรม LaTeX

วิทยากร
dsc08159

ดร. ธีรภาพ    ฉันทวัฒน์

อาจารย์ประจำวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนโปรแกรม LaTeX สำหรับเอกสารทางวิชาการ

 


เนื้อหาบรรยาย

วันที่ 28 มกราคม 2560 วันที่ 29 มกราคม 2560
 • การใช้การโปรแกรม LaTeX เบื้องต้น : การสร้างเอกสารอย่างง่าย
 • การพิมพ์เอกสารเป็น LaTeX ด้วยภาษาไทย และภาษาอื่น ๆ
 • การสร้างบัญชีรายชื่อ กล่องข้อความ
 • การสร้างสมการคณิตศาสตร์อย่างง่าย
 • การสร้างการอ้างอิงรูปแบบต่าง ๆ
 • การแทรกรูปภาพใน LaTeX
 • การสร้างตาราง และสีใน LaTeX
 • การสร้างเอกสารขั้นสูง
 • การสร้างสมการทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง
 • การวาดรูปโดยใน LaTeX
 • การสร้างเงื่อนไข, Loop
 • การสร้างเอกสารบรรยายด้วย Beamer

อัตราค่าลงทะเบียน%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99

โดย สถาบันภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ(MoU) และเครือข่ายความร่วมมือฟิสิกส์อิสานใต้(SIP+) ได้แก่

 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 7. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 8. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 9. มหาวิทยาลัยพะเยา
 10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 11. มหาวิทยาลัยนเรศวร
 12. โรงเรียนทุกโรงในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ (สพม.40)

การรับสมัคร 

 • วันนี้ – 25 มกราคม 2560 : ประชาสัมพันธ์ โดยดาวน์โหลด กำหนดการ และดาวน์โหลด หนังสือเชิญฯ
 • วันนี้ – 25 มกราคม 2560 : สมัครเข้าร่วมโครงการ คลิก และยืนยันการชำระค่าลงทะเบียน โอนเงินเข้าบัญชี 346-1-00001-2 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยนเรศวร ส่งเอกสารการชำระค่าลงทะเบียนที่ อีเมล์ suwichaks@nu.ac.th หรือ แฟกส์ 0-5596-8737
 • 26 มกราคม 2560 : ประกาศรายชื่อผู้สมัครและยืนยันการเข้าร่วม
 • 28 มกราคม 2560 : ลงทะเบียนและเข้าร่วมโครงการ

Untitled                           Untitleddfdf


รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วม (Update 26/01/2017)  

 1. ผศ. วันชัย ขันตี                      : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 2. ดร. ดอน แก้วดก                     : สถาบันเทคโนโลยี-ไทยญี่ปุ่น
 3.  ผศ. มัทนา อังศุไพศาล         : ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 4.  ดร. วีรยุทธ ประทุมไชย         : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 5. ดร. ชัยณรงค์  รักธรรม            : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 6. นายชนาพรหม ชลสุข            : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 7. นางสาวลักษณารีย์ มาละ       : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 8. นางสาวณฐพรรณ พวงยะ       : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 9. นายอุกฤษฏ์ สุจริตพงศ์           : UPMC.

***ให้ผู้เข้าร่วมนำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส่วนตัวมาด้วย

หากไม่สะดวกนำมา ให้แจ้งความประสงค์ขอใช้คอมพิวเตอร์ของทางวิทยาลัยได้ที่ 0-5596-8732 (2 เครื่อง)

แนะนำสถานที่พัก

สถานที่: ห้องAcademia (TA212) ชั้น 2 วิทยาลัยการค้นคว้าระดับรากฐาน อาคารมหาธรรมราชา โซนA  มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

14 MAY 2016 : โครงการอบรม LaTeX เพื่อการผลิตผลงานทางวิชาการ

โครงการอบรม LaTeX เพื่อการผลิตผลงานทางวิชาการLaTeX 59

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากประสิทธิภาพในการจัดเรียงเอกสารที่สูงของ LaTeX เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมการทางคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และวิศวกรรม ในปัจจุบัน LaTeX ได้มีบทบาทมากขึ้นในการเขียนผลงานทางวิชาการ และการทำวิทยานิพนธ์ LaTeX เป็นโปรแกรมเรียงพิมพ์ที่เป็นมาตรฐานระดับสากล ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในการทำเอกสารทางวิชาการ ดังนั้นทางผู้ดำเนินงานจึงเล็งเห็นความสำคัญของการฝึกอบรมการเขียนโปรแกรม LaTeX ให้แก่นักศึกษาให้ระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถทัดเทียมกับมาตรฐานระดับสากล

สำหรับโครงการในครั้งนี้เน้นการฝึกปฏิบัติการจัดทำเอกสารทางวิชาการ ลักษณะ รูปแบบ ในระดับที่สูงขึ้น สามารถจัดทำรูปเล่ม สารบัญ ดรรชนีคำค้น การนำเสนอผลงงาน และการจัดทำโปสเตอร์เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อฝึกฝนทักษะการเขียนโปรแกรม LaTeX ให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย และ ผู้สนใจทั่วไป มีความเชี่ยวชาญมาก
 2. เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของโปรแกรม LaTeX และสามารถทำวารสารวิชาการให้มีมาตรฐานสากลมากขึ้น

เงื่อนไข

 • ค่าลงทะเบียนสำหรับนิสิตปริญญาโท-เอก อาจารย์ บุคคลากร และผู้สนใจทั่วไป  2,000 บาท (รับเพียง 20 คน) จะได้รับ หนังสือแสดงการเข้าร่วม เสื้อT-Shirt อาหารว่าง และเอกสารประกอบการบรรยาย
 • ค่าลงทะเบียนสำหรับ นิสิต นักศึกษาปริญญาตรี นิศิษย์ของวิทยาลัยฯ 800 บาท (แต่ไม่ได้รับเสื้อ)

การรับสมัคร 

 • วันนี้ – 10 พฤษภาคม 2559 : ประชาสัมพันธ์ โดยดาวน์โหลด กำหนดการ และหนังสือเชิญ
 • วันนี้ – 10 พฤษภาคม 2559 : สมัคร คลิก และยืนยันการชำระค่าลงทะเบียน โอนเงินเข้าบัญชี 346-1-00001-2 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยนเรศวร ส่งเอกสารการชำระค่าลงทะเบียนที่ อีเมล์ if@nu.ac.th หรือ แฟกส์ 0-5596-8737
 • 13 พฤษภาคม 2559 : ประกาศรายชื่อผู้สมัครและยืนยันการเข้าร่วม
 • 14 พฤษภาคม 2559 : ลงทะเบียนและเข้าร่วมโครงการ

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วม (10 พฤษภาคม 2559)

 1. นาย รักพงศ์ สายแก้ว              : วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน
 2. ดร.ดวงรัตน์ ทองคำ                 : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ (ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว)
 3. นาย อุกฤษฏ์ ไชยมงคล           : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา (ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว)
 4. นาย กิตติพัฒน์ แสนทวีสุข       : คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร (ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว)
 5. นาย กฤษฏา วัฒนเสาวลักษณ์  : คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร (ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว)
 6. นาย ดนัย พาหุยุทธ์                 : คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร (ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว)
 7. นาย พิชญุตม์ ใบศรี                 : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว)
 8. นาย ณัฐวุฒิ คงลำพันธุ์            : คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร

แนะนำสถานที่พัก

สถานที่: ห้องสถานีฟิสิกส์ ชั้น 2 วิทยาลัยการค้นคว้าระดับรากฐาน อาคารมหาธรรมราชา A  มหาวิทยาลัยนเรศวร

สอบถามเพิ่มเติม

 • โทรศัพท์ : 0-5596-8732
 • อีเมล์ : sirichaip@nu.ac.th
 • แฟกซ์ : 0-5596-8737

13 JUN 2015 : โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรม LaTeX สำหรับเอกสารทางวิชาการ ครั้งที่ 2

ประกาศเลื่อนการจัดโครงการ
จากเดิม 16 – 17 พฤษภาคม 2558 ไปเป็นวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2558 (หนังสือประกาศ)

LaTeX Poster 16-17-June-15 NU Web ver2

วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน  มหาวิทยาลัยนเรศวร

 ขอเชิญนิสิต บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมเรียงพิมพ์มาตรฐาน LaTeX สำหรับจัดทำเอกสารทางวิชาการ ครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2558 ณ ห้องสถานีฟิสิกส์ศึกษา ชั้น 2 อาคารมหาธรรมราชา A มหาวิทยาลัยนเรศวร (ท่านต้องนำคอมพิวเตอร์พกพาของท่าน มาเพื่อติดตั้งและใช้งานจริงระหว่างการฝึกอบรม) Continue reading

24 JAN 2015 : โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรม LaTeX สำหรับเอกสารทางวิชาการ ครั้งที่ 1

วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน  มหาวิทยาลัยนเรศวร

 ขอเชิญนิสิต บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมเรียงพิมพ์มาตรฐาน LaTeX สำหรับจัดทำเอกสารทางวิชาการ ครั้งที่ 1  ระหว่างวันที่ 24 – 25 มกราคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 209 ชั้น 2 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร (ท่านสามารถนำคอมพิวเตอร์พกพาของท่าน มาเพื่อติดตั้งและใช้งานจริงระหว่างการฝึกอบรม)

โดยวิทยากร

 • ดร. ธีรภาพ  ฉันทวัฒน์  อาจารย์ประจำวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน  (M.Phys. First Class Hons, Manchester | D.Phil. in Astrophysics, Oxon (Merton College))

วิทยากรเสริม

 • นายลัญจกร ตันนุกิจ (B.Sc. (Physics) Mahidol | Ph.D Student (Physics) Mahidol)
 • นางสาวชลธิชา กฤษณ์เพ็ชร์ (B.S. (Physics) Naresuan | M.Sc. (Nuclear Technology), Chulalongkorn | High. Grad. Dip. (Quantum Fields, Gravitation and Cosmology) IF Naresuan | L.TP. | Ph.D Student (Theoretical Physics) Naresuan)

Activity Timeline

 • วันนี้ – 22 มกราคม 2558 —> ประชาสัมพันธ์โครงการ คลิกเพื่อดาวน์โหลด: หนังสือเชิญ  กำหนดการ Schedule LaTeX 58-2
 • วันนี้ – 22 มกราคม 2558   —>  ลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรม ใบสมัครคลิก Regit Form LaTeX 58-2
  ส่งเอกสารการลงทะเบียนที่ อีเมล์ sirichaip@nu.ac.th หรือ แฟกส์ 0-5596-8737
 • วันนี้ – 22 มกราคม 2558   —>  ชำระค่าลงทะเบียน 800 บาท ผ่านการโอนเงินเข้าบัญชี 346-1-00001-2 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • วันนี้ – 22 มกราคม 2558    —>  แจ้งผลการชำระเงิน อีเมล์ sirichaip@nu.ac.th หรือ แฟกส์ 0-5596-8737
 • 24 – 25 มกราคม 2558   —>  เข้าร่วมโครงการ

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ (อัพเดทเมื่อ 23 มกราคม 2558)

 1. ดร.เอกชัย หลายศิริกุล  ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
 2. นายชนาพรหม ชลสุข นิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
 3. นายนาวี จรูญโชคอนันต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 4. นางสาวพิจิตรา สร้อยทิพย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 5. นายชัยวัฒน์ วิละแสง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 6. นายนิธิวรรธน์ พรามจร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 7. นายนรากรณ์ แก้วขาว วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน
 8. นางสาวจารุณี เนียมทอง วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน
 9. นายสถาพร สาภา วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน
 10. นายวิทยา ทิพย์อักษร วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน
 11. นายยุทธนา จรลี วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน
 12. นายศักดิ์สิทธิ์ จักรศรี วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน
 13. นายผดุงเกียรติ กวางแก้ว วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน
 14. นางสาวศุจิพัชร จันอูน วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน
 15. นายอมรเทพ ติต๊ะ วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน
 16. นายบุรัสกร พงศ์ทิพย์พิทักษ์ วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน
 17. นางสาวธัญรักษณ์ แสงโชติ วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน
 18. ผศ.ดร. กฤติกา สังขวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 19. คุณสายสุดา อ่ำพูล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

 • โทรศัพท์ 0-5596-8732 ในวันและเวลาราชการ (หรือ 08-8904-0899)
 • อีเมล์ sirichaip@nu.ac.th

LaTeX Poster 24-25-Jan-2015

 

22 NOV 2014 : โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรม LaTeX เบื้องต้น

วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน  มหาวิทยาลัยนเรศวร

 ขอเชิญนิสิต บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมเรียงพิมพ์มาตรฐาน LaTeX สำหรับจำทำเอกสารทางวิชาการ

โดยวิทยากร

 • ดร. ธีรภาพ  ฉันทวัฒน์  อาจารย์ประจำวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน  (M.Phys. First Class Hons, Manchester | D.Phil. in Astrophysics, Oxon (Merton College))

วิทยากรเสริม

 • นายลัญจกร ตันนุกิจ (B.Sc. (Physics) Mahidol | Ph.D Student (Physics) Mahidol)
 • นางสาวชลธิชา กฤษณ์เพ็ชร์ (B.S. (Physics) Naresuan | M.Sc. (Nuclear Technology), Chulalongkorn | High. Grad. Dip. (Quantum Fields, Gravitation and Cosmology) IF Naresuan | L.TP.)

Activity Timeline

 • วันนี้ – 18 พฤศจิกายน 2557 —> ประชาสัมพันธ์โครงการ คลิกเพื่อดาวน์โหลด: หนังสือเชิญ กำหนดการ Schedule latex
 • วันนี้ – 18 พฤศจิกายน 2557   —>  ลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรม ใบสมัครคลิก Registry-Format Latex
  ส่งเอกสารการลงทะเบียนที่ อีเมล์ sirichaip@nu.ac.th หรือ แฟกส์ 0-5596-8737
 • วันนี้ – 22 พฤศจิกายน 2557   —>  ชำระค่าลงทะเบียน 500 บาท ผ่านการโอนเงินเข้าบัญชี 346-1-00001-2 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • วันนี้ – 22 พฤศจิกายน 2557   —>  แจ้งผลการชำระเงิน อีเมล์ sirichaip@nu.ac.th หรือ แฟกส์ 0-5596-8737
 • 22 – 23 พฤศจิกายน 2557   —>  เข้าร่วมโครงการ

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ(อัพเดทเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2557)

 1. อาจารย์ ดร.วราภรณ์  รัตตนงพิสันต์  ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
 2. อาจารย์ ดร.สหัถยา ทองสาร วิทยาลัยพลังงานทดแทน
 3. อาจารย์ อุกฤษฏ์ ไชยมงคล มหาวิทยาลัยพะเยา
 4. อาจารย์ ศราวุธ จอมนำ มหาวิทยาลัยพะเยา
 5. อาจารย์ กฤษดา เหลืองทอง มหาวิทยาลัยพะเยา
 6. อาจารย์ ดรุณี อภัยกาวี มหาวิทยาลัยพะเยา
 7. อาจารย์ มนัส ภูทวี มหาวิทยาลัยพะเยา
 8. อาจารย์ ศุภชัย วันประโคน มหาวิทยาลัยพะเยา
 9. นายนรากรณ์ แก้วขาว วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน
 10. นางสาวจารุณี เนียมทอง วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน
 11. นายสถาพร สาภา วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน
 12. นายวิทยา ทิพย์อักษร วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน
 13. นายยุทธนา จรลี วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน
 14. นายศักดิ์สิทธิ์ จักรศรี วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน
 15. นายผดุงเกียรติ กวางแก้ว วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน
 16. นางสาวศุจิพัชร จันอูน วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน
 17. นายอมรเทพ ติต๊ะ วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน
 18. นายบุรัสกร พงศ์ทิพย์พิทักษ์ วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน
 19. นางสาวธัญรักษณ์ แสงโชติ วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน
 20. นายพิพัฒน์   มั่นคง ภาควิชาคณคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
 21. อาจารย์ ธนพร  หมูคำ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
 22. นางสาวปนัดดา สิทธิเขตรกรณ์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
 23. นางสาวสุกัญญา สมบุญ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
 24. อาจารย์ ครรชิต สุขนาค คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร
 25. อาจารย์ ไอลดา สุขนาค คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

 • โทรศัพท์ 0-5596-8732 ในวันและเวลาราชการ (หรือ 08-8904-0899)
 • อีเมล์ sirichaip@nu.ac.th

LaTeX Poster 22-23-No-14 ver 3