28-29 JAN 2017 : โครงการการเขียนโปรแกรม LaTeX เบื้องต้นสำหรับเอกสารทางวิชาการ

การเขียนโปรแกรม LaTeX เบื้องต้นสำหรับเอกสารทางวิชาการ

เพื่อผลิตผลงานด้านวิชาการให้มีคุณภาพระดับสากล


latex-poster-banner1

หลักการและเหตุผล

LaTeX เป็นโปรแกรมเรียงพิมพ์ที่เป็นมาตรฐานระดับสากลของการเขียนงานเชิงวิชาการโดยเฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และวิศวกรรมเนื่องจากประสิทธิภาพในการจัดเรียงเอกสารที่สูง และเป็นระเบียบโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมการทางคณิตศาสตร์ ในปัจจุบัน LaTeX ได้มีบทบาทมากขึ้นในการเขียนผลงานทางวิชาการ และการทำวิทยานิพนธ์ ดังนั้นทางผู้ดำเนินงานจึงเล็งเห็นความสำคัญของการฝึกอบรมการเขียนโปรแกรม LaTeX ให้แก่นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถทัดเทียมกับมาตรฐานระดับสากล

สำหรับโครงการในครั้งนี้เน้นการฝึกปฏิบัติการจัดทำเอกสารทางวิชาการ ลักษณะ รูปแบบ ในระดับที่สูงขึ้น สามารถจัดทำรูปเล่ม สารบัญ ดรรชนีคำค้น การนำเสนอผลงงาน และการจัดทำโปสเตอร์เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์

วัตถุประสงค์

 1.  เพื่อฝึกฝนทักษะการเขียนโปรแกรม LaTeX ให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยและผู้สนใจทั่วไป
 2.  เพื่อเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรม LaTeX

วิทยากร
dsc08159

ดร. ธีรภาพ    ฉันทวัฒน์

อาจารย์ประจำวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนโปรแกรม LaTeX สำหรับเอกสารทางวิชาการ

 


เนื้อหาบรรยาย

วันที่ 28 มกราคม 2560 วันที่ 29 มกราคม 2560
 • การใช้การโปรแกรม LaTeX เบื้องต้น : การสร้างเอกสารอย่างง่าย
 • การพิมพ์เอกสารเป็น LaTeX ด้วยภาษาไทย และภาษาอื่น ๆ
 • การสร้างบัญชีรายชื่อ กล่องข้อความ
 • การสร้างสมการคณิตศาสตร์อย่างง่าย
 • การสร้างการอ้างอิงรูปแบบต่าง ๆ
 • การแทรกรูปภาพใน LaTeX
 • การสร้างตาราง และสีใน LaTeX
 • การสร้างเอกสารขั้นสูง
 • การสร้างสมการทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง
 • การวาดรูปโดยใน LaTeX
 • การสร้างเงื่อนไข, Loop
 • การสร้างเอกสารบรรยายด้วย Beamer

อัตราค่าลงทะเบียน%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99

โดย สถาบันภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ(MoU) และเครือข่ายความร่วมมือฟิสิกส์อิสานใต้(SIP+) ได้แก่

 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 7. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 8. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 9. มหาวิทยาลัยพะเยา
 10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 11. มหาวิทยาลัยนเรศวร
 12. โรงเรียนทุกโรงในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ (สพม.40)

การรับสมัคร 

 • วันนี้ – 25 มกราคม 2560 : ประชาสัมพันธ์ โดยดาวน์โหลด กำหนดการ และดาวน์โหลด หนังสือเชิญฯ
 • วันนี้ – 25 มกราคม 2560 : สมัครเข้าร่วมโครงการ คลิก และยืนยันการชำระค่าลงทะเบียน โอนเงินเข้าบัญชี 346-1-00001-2 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยนเรศวร ส่งเอกสารการชำระค่าลงทะเบียนที่ อีเมล์ suwichaks@nu.ac.th หรือ แฟกส์ 0-5596-8737
 • 26 มกราคม 2560 : ประกาศรายชื่อผู้สมัครและยืนยันการเข้าร่วม
 • 28 มกราคม 2560 : ลงทะเบียนและเข้าร่วมโครงการ

Untitled                           Untitleddfdf


รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วม (Update 26/01/2017)  

 1. ผศ. วันชัย ขันตี                      : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 2. ดร. ดอน แก้วดก                     : สถาบันเทคโนโลยี-ไทยญี่ปุ่น
 3.  ผศ. มัทนา อังศุไพศาล         : ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 4.  ดร. วีรยุทธ ประทุมไชย         : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 5. ดร. ชัยณรงค์  รักธรรม            : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 6. นายชนาพรหม ชลสุข            : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 7. นางสาวลักษณารีย์ มาละ       : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 8. นางสาวณฐพรรณ พวงยะ       : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 9. นายอุกฤษฏ์ สุจริตพงศ์           : UPMC.

***ให้ผู้เข้าร่วมนำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส่วนตัวมาด้วย

หากไม่สะดวกนำมา ให้แจ้งความประสงค์ขอใช้คอมพิวเตอร์ของทางวิทยาลัยได้ที่ 0-5596-8732 (2 เครื่อง)

แนะนำสถานที่พัก

สถานที่: ห้องAcademia (TA212) ชั้น 2 วิทยาลัยการค้นคว้าระดับรากฐาน อาคารมหาธรรมราชา โซนA  มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed