25-26 MAR 2017 : โครงการการเขียนโปรแกรมภาษา Python สำหรับการใช้งานด้านวิทยาศาสตร์

โครงการการเขียนโปรแกรมภาษา Python สำหรับการใช้งานด้านวิทยาศาสตร์

 

หลักการและเหตุผล

โปรแกรมไพธอน (Python) เป็นโปรแกรมโอเพนท์ซอส (Open Source) ที่ได้รับความนิยมใช้อย่างแพร่หลาย เนื่องมาจากภาษาที่ถูกออกแบบมาให้เขียนได้ง่าย สามารถใช้งานได้หลากหลาย และมีประสิทธิภาพสูง จึงทำให้มีผู้พัฒนานำโปรแกรมไพธอนมาพัฒนา และต่อยอดเพื่อให้เหมาะสมกับงานประเภทต่าง ๆ เช่น การคำนวณทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ การจัดการฐานข้อมูล ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้กับงานได้หลากหลาย อีกทั้งยังสามารถดาวน์โหลดมาเขียนได้ฟรี สามารถนำไปใช้กับระบบปฏิบัติการได้หลากหลาย และสามารถติดตั้งได้โดยง่ายจึงมีความเหมาะสมที่จะใช้ในการเรียนรู้ และนำไปใช้ในการคำนวณต่าง ๆ

ดังนั้น วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐานจึงได้จัดการโครงการอบรมการใช้โปรแกรมไพธอนสำหรับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีโดยมีเป้าหมายมุ่งเน้นไปยังอาจารย์ในระดับชั้นมัธยม นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อฝึกฝนทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
 2. เพื่อเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมภาษาไพธอน

วิทยากร
dsc08159

ดร. ธีรภาพ    ฉันทวัฒน์

อาจารย์ประจำวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนภาษา python และประยุกต์ใช้ในงานด้านวิทยาศาสตร์


เนื้อหาบรรยาย

วันที่ 25 มีนาคม 2560 วันที่ 26 มีนาคม 2560
 • แนะนำการใช้งานโปรแกรม Python
 • การเขียนคำสั่ง และ Statement ใน Python
 • Assignments และ Expressions ใน Python
 • การเขียนคำสั่ง เงื่อนไขใน Python (For Loop, While Loop )
 • Function ใน Python (Iterations, Comprehensions, Generators)
 • Object-Orientated with Python
 • Numpy/Scipy สำหรับการใช้งานทางวิทยาศาสตร์
 • Matplotlib การพลอตกราฟ

เงื่อนไข

 • ค่าลงทะเบียน 1,800 บาท สำหรับ บุคคลภายนอกทั่วไป
 • ค่าลงทะเบียน 1,200 บาท สำหรับ นักเรียน/นิสิต/นักศึกษาของสถาบันนอกเหนือจากเครือข่าย MoU, SIP+
 • ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท สำหรับ เจ้าหน้าที่/อาจารย์ ของ NU, MoU, SIP+
 • ค่าลงทะเบียน    600 บาท สำหรับ นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา ของ NU, IF, MoU, SIP+

  หมายเหตุ สถาบันภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ(MoU) และเครือข่ายความร่วมมือฟิสิกส์อิสานใต้ (SIP+) ได้แก่ 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  3. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 7. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 8. มหาวิทยาลัยพะเยา  9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 10. โรงเรียนทุกโรงในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ (สพม.40) และมหาวิทยาลัยนเรศวร


  สิ่งที่จะได้รับ หนังสือแสดงการเข้าร่วม, อาหารกลางวัน, อาหารว่าง และเอกสารประกอบการบรรยาย

การรับสมัคร 

 • วันนี้ – 22 มีนาคม 2560 : ประชาสัมพันธ์ โดยดาวน์โหลด กำหนดการ และหนังสือเชิญ
 • วันนี้ – 22 มีนาคม 2560 : สมัครเข้าร่วมโครงการ คลิก และยืนยันการชำระค่าลงทะเบียน โอนเงินเข้าบัญชี 346-1-00001-2 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยนเรศวร ส่งเอกสารการชำระค่าลงทะเบียนที่ อีเมล์ suwichaks@nu.ac.th หรือ แฟกส์ 0-5596-8737
 • 23 มีนาคม 2560 : ประกาศรายชื่อผู้สมัครและยืนยันการเข้าร่วม
 • 25 มีนาคม 2560 : ลงทะเบียนและเข้าร่วมโครงการ

Untitled                           Untitleddfdf

รายชื่อผู้เข้าร่วม

 1. นายพร้อมพงษ์ พึ่งโพธิ์มิน                           บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร                                                                                                            
 2. นางสาวประภัสสร ประดุจพงษ์เพชร์             คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 3. นายโชคปวิช ศุภมงคลฤกษ์                         คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร                                                                                                         
 4. ดร. รักเดียว เมืองมา                                     คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 5. นายคมกฤต เมฆสกุล                                    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 6. นางสาวสุนิษา แสนศรี                                  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 7. นาย เขมรัฐ จันทร์คำ                                     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 8. นางสาวโชคนิธิ นาคเมธี                               คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 9. นายณัฐพล คงดี                                            คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 10. นายเกตุชนา บุญฤทธิ์                                   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 11. นายอภินันท์ ธรรมธีระศิษฏ์                           โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด                                       
 12. นายชนาพรหม ชลสุข                                   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 13. นายอุกฤษฏ์ สุจริตพงศ์                                 UPMC.

สถานที่พัก

สถานที่: ห้องAcademia (TA212) ชั้น 2 วิทยาลัยการค้นคว้าระดับรากฐาน อาคารมหาธรรมราชา โซนA  มหาวิทยาลัยนเรศวร

สอบถามเพิ่มเติม

 • โทรศัพท์ : 0-5596-8732
 • อีเมล์ : suwichaks@nu.ac.th
 • แฟกซ์ : 0-5596-8737
Bookmark the permalink.

Comments are closed