The Institute for Fundamental Study (IF) · The Tah Poe Academia Institute (TPTP) · Naresuan University

หลักเกณฑ์การประเมินผลงานเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์

ตามที่วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐานจะเข้ารับการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้าน  

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยปี 2556 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องสามารถศึกษาหลักเกณฑ์ปี 2554 ได้ดังนี้ หลักเกณฑ์การประเมินปี54

ทุนวิจัยภายใน

1.วิจัยสถาบัน
1.1)(หลักเกณฑ์วิจัยสถาบัน)
1.2)(แบบเสนอโครงการวิจัยสถาบัน)
1.3)(บันทึกข้อความขอนำส่งข้อเสนอวิจัยสถาบัน)
1.4)(บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนวิจัยสถาบัน)
1.5)(บันทึกข้อความขอขยายเวลาวิจัยสถาบัน)
2.ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย
2.1)หลักเกณฑ์การจัดสรรทุน
2.2)ขั้นตอนการขอรับทุน


ระเบียบ

ประกาศ

คำสั่ง


ขั้นตอนและแนวปฏิบัติ


แบบฟอร์มหน่วยวิจัย

  • IF-RA-01 แบบรายงานผลการดำเนินกิจกรรม PDF, DOC
  • IF-RA-02 แบบตอบรับการเข้ารับเป็นนิสิตฝึกงาน/นิสิตฝึกทำวิจัย PDF, DOC
  • IF-RA-03 แบบฟอร์มยื่นขอเป็นวิทยากรโครงการสัมมนาท่าโพธิ์ PDF, DOC
  • IF-RA-04 แบบฟอร์มหนังสือรับรองการนำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ PDF,DOC
  • IF-RA-05 แบบรายงานการเข้าร่วมโครงการ/ ประชุม/ อบรม/ สัมมนา PDF, DOC
  • IF-RA-06 Official leave report form(research) DOC